Viktige gjennomslag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av  en kvinne som jobber i fagforeningen Sentro på Fillippinene
VIKTIGE KAMPER: LOs partnere i Asia, Afrika og Latin-Amerika har oppnådd viktige gjennomslag på likestillingsfeltet de siste årene.

Dette er våre viktigste gjennomslag på likestilling

Pappaperm i Malawi, flere kvinner i ledelsen på Filippinene, ammefri og nye avtaler for å forhindre vold og trakassering i Ghana. Les mer om hva partnerne våre har fått til i likestillingsarbeidet rundt om i verden.

Internasjonalt

På kvinnedagen 8.mars ønsker vi å løfte frem gjennomslag på likestilling internasjonalt.

LO har et omfattende samarbeid i over 25 land over hele verden, og gjennom partnerskap, prosjekter og samarbeid, jobber vi tett med sivilsamfunn og fagbevegelse i Asia, Afrika og Latin-Amerika for å løfte kvinners rettigheter.

ETIOPIA: Likestilling er en sentral del av LOs internasjonale prosjekter. Her fra Addis Abeba.

Pandemien var et tilbakeslag 

De siste årene har kvinners rettigheter vært under sterkt press globalt. Covid-pandemien førte til en økning i vold og trakassering mot kvinner, og flere kvinner verden rundt mistet jobbene sine.  Kvinner er også underrepresentert i ledelse og overrepresentert i dårlig betalte jobber med liten beskyttelse. Globalt har kvinner bare tre fjerdedeler av menns rettigheter.

Fagforeningene speiler samfunn som historisk sett har hatt dårlig kjønnsbalanse i ledelsen.

LO har jobbet med våre partnere for å bedre kvinners rettigheter og likestilling både internt i fagforeningene og eksternt i samfunnet.

MER LIKESTILLING: Fagbevegelsen i Malawi har innført pappaperm og ammefri.

Pappaperm i Malawi

I Malawi og Ghana har våre samarbeidspartnere Malawi Congress of Trade Unions (MCTU) og Trade Union Congress of Ghana (TUC) hatt stort fokus på likestillingsarbeid de siste årene.

Ammefri for mødre

Et viktig gjennomslag for MCTU er at Malawi i 2021 for første gang innførte to ukers pappaperm. En endring i arbeidsloven har også gitt mødre ammefri (i 6 mnd) og rett til sted å amme på arbeidsplassen. Gravide har fått fritak fra tunge og farlige arbeidsoppgaver.

MOT VOLD OG DISKRIMINERING: TUC Ghana har laget avtaler som skal fremme likestilling.

Kollektive avtaler i Ghana

Mange fagforbund fått policy på likestilling og policy mot seksuell trakassering. Det har både vært en økning i kvinnelige fagorganiserte og økning i kvinner i ledelse.

I Ghana har fagvegelsen jobbet for at kollektive avtaler skal fremme likestilling på arbeidsplassen. I 2022 inneholdt 60% av alle nye kollektive avtaler egne avsnitt om vold og seksuell trakassering, og alle nye avtaler har bestemmelser for å bekjempe diskriminering og oppnå like rettigheter.

Fødselspermisjon

Dette inkluderer full godtgjørelse og andre goder til kvinner i fødselspermisjon. Bestemmelser for å beskytte nylig ansatte unge kvinner fra å miste jobben ved graviditet har også blitt sikret.

FLERE KVINNER I FAGFORENINGENE: Flere av LOs partnere har fått flere kvinner i medlemsmassen. Her fra en tekstilfabrikk i Hawassa City i Etiopia, der LOs partner CETU har kvinnelige fagforeningsledere.

Kvinner ved forhandlingsbordet

Gjennom de siste årene har det også vært en utvikling med betydelig bedre kjønnsbalanse i fagforeningene vi samarbeider med.

De fleste av LOs partnere har klart å rekruttere flere kvinner inn i fagforeningene og forbedret kjønnsbalansen i organisasjonenes medlemsmasse.

  • Globalt har LOs samarbeidspartnere klart å øke kvinneandelen i lederskap fra 17 prosent til 34 prosent i løpet av fire år
  • Dette har også muliggjort å øke andelen kvinner i kollektive forhandlingsteam fra 18 prosent i 2018 til 25 prosent i 2022.

 

FREMGANG: På tekstilfabrikken i Hawassa City i Etiopia er det kvinnelig ledelse i fagforeningen.

Flere kvinnelige ledere i fagforeningene ført til flere kvinner ved forhandlingsbordene. Dette er viktig fordi vi ser at flere kvinner som forhandler bidrar til tariffavtaler som inkluderer kvinners rettigheter bedre.  Resultatet er i sum at kvinners stilling blir styrket i flere ledd.

Dette er ikke bare viktig for å sette kvinner mer på agendaen, men fordi kvinner i sentrale beslutningsposisjoner også har en symbolsk effekt i fagforeningene og i samfunnet.

KVINNER VED FORHANDLINGSBORDET: TUC Ghana har fått egen likestillingspolicy.

Ghana: I Ghana har de nå 43 prosent kvinner i ledelsen i Ghana Trade Union Congress.

Malawi: I Malawi økte kvinner i lederstillinger i Malawi Trade Union Congress fra 13 prosent i 2019 til 25 prosent i 2020, til 33 prosent i 2021.

Eswatini: I Eswatini klarte Trade Union Congress of Swaziland å øke andelen kvinner i ledelsen fra 36 til 43 prosent i 2021.

Zanzibar: I Zanzibar har ZATUC oppnådd 55,6 prosent kvinner i toppledelsen.

KVINNER I LEDELSE: Flere av LOs partnere har økt antall kvinner i ledelsen. Her fra Filippinene.

Thailand: I Thailand økte SERCs tilknyttede selskaper andelen kvinner i lederskap fra 10 til 31 prosent (2019).

Filippinene På Filippinene er det nå 50 prosent kvinner av 126 medlemmer i de forskjellige forbundene til landsorganisasjonen SENTRO.

Zimbabwe: I Zimbabwe er det nå 184 kvinner i ledende stillinger i Zimbabwe Trade Union Congress (ZCTU) og tilknyttede forbund, noe som er en stor forbedring siden 2019 da tallet var 58. ZCTU melder at kjønnsbalanse i alle aktiviteter har økt kvinners deltakelse i fagforeningen.

FLERE KVINNER: LOs partnere melder om økt tilslutning av kvinnelige fagforeningsmedlemmer. Her fra LOs partner SENTRO på Filippinene.

Vold og trakassering

LO og partnere har også jobbet utbredt med ILO-konvensjon 190 (C190).

Konvensjonen har som mål å forebygge og adressere vold og trakassering i arbeidslivet.  Land som ratifiserer konvensjonen er pålagt å integrere den i politisk og juridisk rammeverk.

På Filippinene har LOs partner SENTRO satt dette på dagsorden gjennom trepartsdialog med ILO.  I 2022 oppnådde SENTRO et gjennombrudd som forpliktet regjeringen, arbeidsgiverne og fagforeningene til å samarbeide for å sikre ratifisering.

MALAYSIA: LOs partnere i Malaysia organiserer hushjelper fra Filippinene.

Fagforening for hushjelpere

LO har også jobbet med SENTRO på Filippinene om å danne en transnasjonal paraplyorganisasjon for filippinske hushjelper.

Organisasjonen heter Pinay Careworkers Transnational, og organiserer filippinske hushjelper i Oman, Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabia, Malaysia og Hong Kong.

NY ORGANISASJON: Filippinske hushjelper som reiser utenlands for å jobbe har lenge vært en utsatt gruppe. I desember 2022 ble Pinay Careworkers Transnational grunnlagt.

Fillipinske hushjelper som reiser utenlands for å jobbe har vært spesielt utsatt for trakassering, vold, mangel på rettigheter og isolasjon fra omverdenen.

Grunnleggelsen av en organisasjon for filippinske hushjelper er et viktig steg i riktig retning for å styrke rettighetene til en arbeidsgruppe som har vært usynlig og uten beskyttelse.