Støre i FN

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
TALTE TIL FN: Jonas Gahr Støre holdt et innlegg om hvordan skatt kan bidra til å bekjempe ulikhet .

Støre i FN: - Skatt er hjørnesteinen for å skape varig sosial fremgang

- Universell tilgang til sosiale tjenester og progressiv beskatning er kanskje de viktigste virkemidlene vi har for å redusere ulikhet, statsminister Jonas Gahr Støre til FN-forsamlingen. Denne uken er alle medlemslandene samlet i New York

Internasjonalt

Denne uken er alle FNs 193 medlemsland samlet i New York for Høynviåuka i Generalforsamlingen, bedre kjent som UNGA, eller United Nations General Assembly.

Dette regnes som verdens viktigste politiske møteplass.

Statsminister Jonas Gahr Støre talte underhøynivåukas toppmøte om utviklingsfinansiering.

Hovedtema på møtet var hvordan man kan jobbe for å samarbeide om skatt internasjonalt for å oppnå bærekraftsmålene - altså skatt som verkøy for inkludering og fordeling. 

Investering i fremtiden

- De siste årene har vi vært gjennom globale kriser som har påvirket alle, men som har vært spesielt alvorlige for utviklingsland. Finansiering av utvikling er under press, og vår evne til å nå bærekraftsmålene innen 2030 er i fare. Men vi kan fortsatt snu utviklingen, forsikret Støre fra talerstolen.

Han pekte på hvordan vi må maksimere ressursene vi har til rådighet og rette dem mot bærekraftig utvikling. Internasjonalt skattesamarbeid er en del av dette arbeidet. For å styrke utvikling og bekjempe ulikhet må vi omforme det økonomiske landskapet.

- Skatteinntekter er hjørnesteinen i langsiktig sosial fremgang. Når skatt fordeles på en bærekraftig måte er det en investering for kommende generasjoner. Progressiv beskatning og universell tilgang til sosiale tjenester er blant de  viktigste virkemidlene vi har for å redusere ulikhet, sa Støre.

Truer våre demokratier

På samme måte taper vi som samfunn på ulovlige finansstrømmer og skatteunndragelse.

- Skatteflukt og korrupsjon truer selve kjernen i våre demokratier, og vår viktigste valuta for å holde et samfunn og demokrati sammen, nemlig tillit, sa Støre.

Internasjonalt skattesamarbeid preges i dag av mangel på et globalt overbygg for global handel og pengestrømmer. Det siste årets bevegelse mot en institusjonalisering av globale skatteregler i FN omtales som en ny vending i det internasjonale skattearbeidet.

Norge og 192 andre medlemsland signerte i november 2022 en resolusjon om skattesamarbeid som kan gjøre FN til det viktigste rammesettende organet for internasjonal beskatning. Men på samme måte som tidligere initiativer, er det mange ulike interesser her.

Historisk milepæl

Støre er positiv til samarbeidet som nå tar form i FN. Han fremhevet OCED og G20-landenens Two pillar Solution.- en løsning for å møte skatteutfordringene som følger av digitalisering og globalisering.

 - Selv om vi alle er ivrige etter å se mer fremgang, la oss ikke glemme at positive skritt allerede er tatt. OECD/G20 Two Pillar Solution representerer et fundamentalt skifte bort fra nullskatt. Det er en historisk milepæl.

OECDs langvarige arbeid med utveksling av finansiell informasjon til skatteformål har vært avgjørende for å bekjempe skatteunndragelse og ulovlige finansstrømmer. På samme måte har FNs skattekomité utviklet seg for å gi større veiledning og kapasitetsbygging til utviklingsland.

- Fremover bør vi bygge videre på det som er oppnådd både i FN og OECD. Til syvende og sist vil suksessen vår avhenge av hvor høyt vi sikter og hvor effektivt vi samarbeider. Som medlemsland har vi alle et ansvar for å samarbeide, sa Støre.

LO støtter sterke beskatning

LO har programfestet i Handlingsprogrammet vi skal «arbeide for økt finansiell gjennomsiktighet og mot skatteflukt, skatteparadiser, korrupsjon og skatteunndragelser» og «støtte opp om nasjonale og internasjonale initiativer for en sterkere beskatning av finanssektoren og innføring av skatt på finanstransaksjoner over landegrensene».

Internasjonalt har fagbevegelsen engasjert seg i arbeidet med et mer rettferdig globalt skattesystem og en mer rettferdig finanssektor. 

Regjeringen har i Hurdalsplattformen forpliktet seg til å arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet, og sørge for at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse.,

Tax Justice Norge (TJN) er blant norske aktører som lenge har fremmet arbeid for styrket internasjonalt skattesamarbeid og som følger arbeidet i FN tett. De ser svært positivt på den siste tidens politiske endringer og mener det beste ville vært å få etablert en skattekonvensjon i FN.

På veien til et mer solidarisk og rettferdig globalt skattesystem er det imidlertid mange barrierer, som krever særlig innsats og samarbeidsvilje fra Norge og andre rike land med sterke økonomiske interesser knyttet til skattesystemene.

Kontakt

Kontakt