Statsbudsjettet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Liv Tørres, leder i internasjonal avdeling i LO. Foto: Johanne Hovland

Statsbudsjettet: LO mener 1-prosenten må overholdes

LO løfter her frem noen hovedpunkter til statsbudsjett for 2024 for Stortinget. 1-prosenten må opprettholdes i norsk bistand.

Internasjonalt

 

Kommentarer/posisjon til Prop.1S (2023-24) fra LO:

Internasjonal bistand

Regjeringens forslag til statsbudsjett mangler 3,1 milliarder kroner for å nå målet om en prosent av Bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand. I lys av dagens situasjon med krig i Ukraina og Midtøsten, klimakrise og en pandemi som har etterlatt store økonomiske og sosiale konsekvenser, er det viktig at forpliktelsen om 1-prosenten overholdes.

Vi er langt unna oppnåelse av de fleste bærekraftsmålene. Andelen av verdens befolkning som sulter er tilbake på 2005-nivået, menneskerettighetene er under voldsomt press og vi er lysår fra å nå verdens likestillingsmål. Det kreves en global kraftinnsats for å nå bærekraftsmålene. Norge bør gå foran som et ledende eksempel.

LO ber om at 1-prosenten opprettholdes som mål og ambisjonsnivå for norsk bistand

Kostnader til mottak av flyktninger i Norge må ikke gå ut over bistandsbudsjettet og telle med i “1-prosenten av BNI”.

Norge bør ta imot flere kvoteflyktninger

Regjeringen foreslår å kutte antallet kvoteflyktninger fra 2000 til 1000 flyktninger. Antallet kvoteflyktninger i Norge har gått ned de senere årene, på tross av at antallet flyktninger i verden øker hvert år. FN har bedt Norge ta imot 5000 flyktninger. LO synes det er bra at Norge tar imot mange ukrainske flyktninger. Dette må imidlertid ikke hindre oss fra å gi beskyttelse til andre grupper flyktninger.

Antallet mennesker på flukt i dag er rekordhøyt - over 110 millioner mennesker, hvorav 35.3 mill. har flyktningstatus. For mennesker på flukt er kvoteordningen et av få trygge alternativ for å søke beskyttelse. Norge bør ta en større del av ansvaret for å ta imot kvoteflyktninger.

LO ber Stortinget om å øke antallet kvoteflyktninger i 2024.

Menneskerettigheter

Kapittel 152, post 70 - menneskerettigheter.

LO opplever økt press mot sivilsamfunn og undertrykkelsen av menneskerettighets-forsvarere, inkludert fagforeningsledere. Vi er glade for at regjeringen anerkjenner den viktige rollen fagbevegelsen spiller som pådriver for folkestyre og demokrati. Regjeringen økte i 2023 bevilgningen til menneskerettighetsarbeid og understreket at den skulle bidra til styrket innsats for arbeidstakerrettigheter, et likestilt arbeidsliv, trepartssamarbeid, beskyttelse av fagforeningsledere og gjennomføring av internasjonale arbeidsstandarder. Det synes LO er bra, men mener ambisjonsnivået må opprettholdes i 2024.

LO ber om at støtten til menneskerettighetsarbeid økes i 2024 for å sikre at ambisjonsnivået opprettholdes på 2023 nivå.

Regionbevilgninger – Ukraina

Kap. 159, post 73.

Regjeringen viderefører omfattende støtte til Ukraina. Det synes LO er bra. Budsjettet nevner imidlertid knapt den sentrale rollen ukrainsk sivilsamfunn spiller i dagens krise, og heller ikke den svært sentrale rollen arbeidslivets parter vil ha i gjenoppbygningen av et stabilt og demokratisk Ukraina.

LO mener det er bra med storsatsing ift Ukraina, og understreker behovet for partssamarbeid, støtte til sivilsamfunn og fagbevegelse samt krav om respekt for faglige rettigheter ifm gjenoppbygging.

Opprettholde støtten til fattige land som særlig rammes av Ukraina-krigen

Mange fattige land har blitt svært hardt rammet av ringvirkningene fra krigen i Ukraina med økte energi- og matvarepriser. Stortinget har åpnet for videreføring av den ekstraordinære «Sør-pakken» hvis behovene vedvarer. Siden den ekstraordinære bevilgningen i 2023 har behovene fortsatt å øke.

LO ber derfor Stortinget om å sikre videreføring av «Sør-pakken» i 2024 for utviklingsland som er særlig hardt rammet og som kan gi bedre forutsetninger for å håndtere ringvirkningene av krigen.

Øke bevilgningen til atomnedrustning i tråd med Hurdalsplattformen

Kapittel 118, post 72.

Regjeringen foreslår kutt i arbeidet for kjernefysisk nedrustning og halverer støtten til norske organisasjoner som jobber mot atomvåpen. LO mener imidlertid at Norge må ta konsekvensene av dagens spente globale situasjon og den økende trusselen om bruk av atomvåpen. Dagens sikkerhetsbilde tilsier at Norge må sørge for økt satsing på kjernefysisk nedrustning.

LO ber Stortinget om å øke bevilgningene til kjernefysisk nedrustning, og særlig sørge for å øke støtten til norske organisasjoner som arbeider mot atomvåpen og for nedrusting.

Regjeringen bør ikke eskludere organisasjoner som støtter BDS


Kap. 159, post 70:

Regjeringen gjentar formuleringen fra 2018 om at «Organisasjoner med hovedformål om å boikotte, desinvestere og sanksjonere (BDS) mottar heller ikke norsk bistand».

LO mener dette er problematisk. BDS er en global ikke-volds bevegelse hvor både fagforeninger, akademikere, kirkesamfunn og andre er medlemmer. Regjeringen bør ikke ekskludere organisasjoner som har uttrykt støtte til BDS fra støtteordninger.