Kvinner må inkluderes bedre i en rettferdig og grønn omstilling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fagbevegelsen spiller en viktig rolle for å skape mer inkluderende prosesser i overgangen til et mer grønt samfunn. Her fra Filippinene.

Kvinner må inkluderes bedre i en rettferdig og grønn omstilling

Hvordan påvirkes kvinner av klimaendringene, og hva må til for at en rettferdig omstilling ikke går på bekostning av likestilling? I en ny rapport ser LO nærmere på hvilke faktorer som må til for at kvinner kan inkluderes bedre i den grønne omstillingen verden står ovenfor.

Internasjonalt

Klimaendringer kan forsterke allerede sterke kjønnsforskjeller. 

Ifølge FN er klimaendringer kombinert med utfordinger på likestilling en av våre tids største utfordinger, fordi kombinasjonen utløser ny utfordringer innen alt fra arbeidsplasser og økonomi, til livsgrunnlag, til helse og sikkerhet.

Når verden de neste årene skal gjennom en enorm grønn omstilling, er det derfor viktig at likestillingsperspektivet inkluderes i omstillingsprosessen.

Ny rapport: Kvinner rammes hardest

I en ny rapport har LO undersøkt hvordan kvinners status, rettigheter og muligheter forverres i den grønne omstillingen rundt om i verden.

Konklusjonen fra rapporten er at den grønne omstillingen så langt har tatt mest hensyn til sektorer som er mannsdominerte, for eksempel innen fossile bransjer, energi og transport.

Dette har gått på bekostning av kvinner på flere vis, både fordi kvinneperspektivet har manglet i omstillingsprosesser, og fordi kvinnedominerte sektorer ikke er på agendaen i den grønne omstillingen, som typisk forbindes med jobber innen olje, gass og energi.

Fagforeninger under klimaforhandlingene COP27.

I flere land i Asia, Afrika og Latin-Amerika er kvinner overrepresentert i uformelle sektorer, i omsorgsarbeid og innen jordbruk. Dette gjør at omstillingen til grønne jobber blir vanskelig, både fordi jobbene er utenfor den formelle økonomien, og fordi jordbruk typisk rammes hardt av klimaendringer, som setter arbeidsplasser og livsgrunnlag i fare.

Både denne rapporten og andre rapporter viser hvordan kvinner er særlig utsatt i møte med klimaendringer, fordi det setter allerede marginaliserte samfunn under press. Alt fra landrettigheter og kredittmuligheter, til personlig sikkerhet og kjønnsbasert vold forverres og forsterkes av klimaendringer. Skal omstillingen til et lavutslippssamfunn være rettferdig, må den derfor inkludere arbeidstakere generelt, og kvinner spesielt. 

Fagbevegelse over hele verden setter rettferdig omstilling på dasgorden.

Fagbevegelsen spiller en nøkkelrolle for å inkludere kvinner i omstillingen

For å skape en mer inkluderende og rettferdig omstilling til et grønt samfunn, må kvinner inkluderes mer strukturelt i prosessene. Dette gjelder i alt fra lokale forhandlinger hos den enkelte fagforening, til nasjonale beslutningsmyndigheter og internasjonale organer.

Her spiller fagbevegelsen en nøkkelrolle for å være pådriver for at både arbeidstakerperspektivet og kvinneperspektivet integreres i prosessene.

I LO-rapporten listes flere forslag på hvordan man kan involvere kvinner mer i prosesser som handler om en grønn og rettferdig omstilling. Dette er alt fra bevisstgjøring i organisasjonene til støtte for omskolering og videreutdanning av kvinnelige ansatte.

Rapporten er basert på intervjuer med partnerorganisasjoner og fagforeninger fra flere land, og har blitt laget for at fagbevgelsen globalt har et verktøy å benytte seg av når man skal jobbe målrettet med kvinnespørsmålet innen rettferdig omstilling.

 

Les mer på LOs temasider om rettferdig omstilling.

Hva er en rettferdig omstilling?

En rettferdig omstilling skal sikre fremtiden og livsgrunnlaget til arbeidere og deres lokalsamfunn i overgangen til et bærekraftig lavutslippssamfunn.  

Rettferdig omstilling handler om å sørge for at vi opprettholder et rettferdig samfunn definert av lave ulikheter og lav arbeidsledighet, trygghet, og en sterk velferdsstat gjennom hele omstillingen. 

Samtidig handler rettferdig omstilling om selve omstillingsprosessen. Omstillingen må være involverende, og sørge for reell demokratisk medvirkning i politiske beslutninger, og i omstillingsprosesser på arbeidsplassen. 

Prinsippene for en rettferdig omstilling:

  • Å skape nye og ivareta eksisterende anstendige arbeidsplasser, og sørge for lav arbeidsledighet gjennom hele omstillingen
  • Å sikre et sosialt sikkerhetsnett i omstillingen gjennom en sterk velferdsstat og gode sosiale tjenester og ytelser
  • Å sørge for retten til livslang læring, etter- og videreutdanning
  • Å sikre en rettferdig fordeling av kostnadene og verdiskapingen i det grønne skiftet
  • Være basert på trepart-og partssamarbeid mellom arbeidstakere og deres fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter. Lokalsamfunn og sivilsamfunn er også viktig å inkudere.