Nytt samarbeid styrker anstendig arbeid internasjonalt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nytt samarbeid styrker anstendig arbeid internasjonalt

– Arbeidstakeres rettigheter er viktig i arbeidet vi gjør for å fremme menneskerettighetene. Her er trepartssamarbeidet helt sentralt, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Internasjonalt

LO og NHO inngår en ny felles avtale for å fremme agendaen for anstendig arbeid internasjonalt. Prosjektet bidrar til å styrke innsatsen på sosial dialog og arbeidstakerrettigheter, i tråd med Hurdalsplattformen. Avtalen ble signert 4. desember. 

Økende ulikhet, sosial uro og undergraving av demokrati og menneskerettigheter internasjonalt har de siste årene fått mange til å etterspørre nye måter å øke tillit og løse konflikter på. 

– Respekt for alle menneskers grunnleggende friheter og rettigheter ligger til grunn for vårt internasjonale engasjement. De siste årene har demokratier i verden vært i tilbakegang. Også i Europa utfordres demokrati og rettsstatsverdier. Den norske modellen der staten, LO og NHO jobber sammen for anstendig arbeid er viktigere enn noen gang, sier Eide. 

Styrker arbeidslivets parter 

Prosjektet Social Partners for Decent Work anses som nybrottssamarbeid i utviklingssamarbeidet. Arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden står sammen i felles front og tar sikte på å styrke arbeidslivets parter i utvalgte land som Colombia, Ghana, Tunisia og Vietnam. Målsettingen er å bidra til velfungerende arbeidsmarkeder hvor arbeidstakeres rettigheter blir respektert, hvor lønningene er anstendige og arbeidsforholdene trygge og gode. 

– Vi gleder oss til å komme i gang, og vi håper at partene i de fire landene blir inspirert av både den norske arbeidslivsmodellen og av hverandre. Norge har erfart hvor viktig et godt, bredt og tillitsbasert samarbeid mellom arbeidslivets parter er. Vår erfaring er at godt trepartssamarbeid både kan løse kriser og sikre stabilitet og arbeidsplasser, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO. 

Dele norske erfaringer 

– Vi er veldig glade for denne muligheten til å dele våre norske erfaringer med sosial dialog – er det noe verden trenger mer av, så er det dialog og forhandlingsløsninger. For LO er arbeidet med å styrke grunnleggende faglige rettigheter en hovedprioritering i alt internasjonalt arbeid. Det er først og fremst gjennom et godt organisert arbeidsliv basert på kollektive forhandlinger, dialog og samarbeid at en kan oppnå økonomisk vekst og sikre rettferdig fordeling, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

LO og NHO vil samarbeide med sine søsterorganisasjoner for å bidra til sosial dialog og konstruktive forhandlingsprosesser. Målet er å skape flere anstendig jobber, bærekraftig vekst samt å skape tillitt i samfunnet. Det er en helt sentral byggestein i demokratisk utvikling. 

Samarbeidet vil bygge på norske erfaringer med trepartssamarbeidet for å finne felles løsninger i utfordrende sitasjoner, som for eksempel under pandemien og finanskrisen. 

Fakta:  

Land som har godt utbygde systemer for sosial dialog, dvs. mellom arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene og mellom disse og staten, har klart å navigere mindre smertefullt gjennom kriser.  

 Den norske, eller nordiske, modellen har i perioder fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Det er godt kjent her hjemme at sosial dialog og trepartssamarbeid utgjør kritiske pilarer for samfunnsutvikling. Mange av de største velferds-, arbeidsmarkeds- og økonomiske reformene i vår tid er utviklet nettopp i dialog med partene i arbeidslivet.  

 LO og NHO har fått støtte til å bidra med et eget sosial dialog program i Vietnam, Tunisia, Colombia og Ghana. I alle disse land har partene gitt uttrykk for behov for, og ønske om, kapasitetsbygging eller tilgang på erfaringer fra andre land med utstrakt kunnskap på området. 

LO og NHO vil samarbeide og sammen med våre søsterorganisasjoner i disse landene sette søkelys på hvordan vi kan støtte dialogen mellom partene med sikte på å adressere noen av deres mest aktuelle og relevante samfunnsproblemer. Vi har spesielt søkelys på lønnsdannelse og likestilling i programmet.