LO tar kampen for din pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy Hessen Følsvik holder armene over hodet på kongresscenen. Foto.
Trond Isaksen/LO

LO tar kampen for din pensjon

Bedre AFP, bedre tjenestepensjoner og en sliterordning i Folketrygden. Det er elementene i LO-kongressens vedtak for en bedre pensjonsordning. Målet er en pensjon å leve av for alle, og å ta vare på muligheten for tidligpensjon. Kongressen vedtok også krav som vil styrke de uføres rettigheter.

Avtalefestet pensjon

- LO har helt siden vi stilte oss bak pensjonsreformen i 2005 sagt at vi vil følge med på hvordan reformen slår ut sosialt, og at vi vil rette opp eventuelle skjevheter som oppstår. LOs mål er at summen av Folketrygd, obligatorisk tjenestepensjon og AFP skal gi en ytelse ved 67 år på 2/3 av sluttlønn, og at det skal være mulig for alle å gå av med tidligpensjon, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Pensjon var en av de store sakene på LO-kongressen, som fattet et enstemmig pensjonspolitisk vedtak på kongressens siste dag. Vedtaket er ment å dekke alle sidene av pensjonssystemet, og understreker at pensjonssystemet med basis i Folketrygden skal være en bærebjelke i velferdsstaten.

- Det pensjonspolitiske vedtaket vi har fattet på denne kongressen innebærer at vi tar nye skritt på veien mot et pensjonssystem som ivaretar LOs målsettinger, sier LO-lederen, og peker på følgende tre vedtak som særlig viktige:

1. Minstesatsen for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal økes fra 2 til 4 %.

Siden 2006 har alle arbeidsgivere hatt plikt til å spare tjenestepensjon for sine ansatte tilsvarende 2 % av den lønna som overstiger folketrygdens grunnbeløp (1G). Fra nyttår 2022 sørget Ap/Sp-regjeringen og stortingsflertallet for å styrke ordningen, slik at man får opptjening for hver krone man tjener. 2 % opptjening er likevel et lavt nivå, og LO-kongressen har nå vedtatt å kreve at dette minstenivået økes til 4 %. Det vil gi mye bedre pensjon for rundt 560 000 arbeidstakere som bare har minimumsordningen. I tillegg er det rundt 360.000 som har mellom 2 og 5 %, og mange av disse vil også få bedre pensjon. En arbeidstaker født i 1980 og som tjener tilsvarende fem ganger Folketrygdens grunnbeløp (5G = 557 385 i 2022) vil få en pensjon inkludert AFP på 61 % av lønn hvis hun går av med pensjon som 67-åring. Hvis minstesatsen økes til 4 %, som LO krever, vil hun få en pensjon på 67 % av snittlønna.

- Det var et stort framskritt da vi fra 2006 fikk obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Den ble ytterligere forbedret da vi fra nyttår fikk på plass tjenestepensjonsopptjening fra første krone. Nå har kongressen vedtatt at vi skal jobbe for at minstesatsen på to prosent heves til fire prosent. Det vil bety at opp mot én million norske arbeidstakere vil få en vesentlig bedre tjenestepensjon, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

2. En ny, reformert AFP som tetter hullene og gir opptjening for alle år i AFP-bedrift

Avtalefestet Pensjon (AFP) er en svært viktig ordning som sikrer medlemmene muligheten til å gå av med pensjon fra 62 års alder. Ordningen har flere svakheter som gjør at mange arbeidstakere mister muligheten til AFP. Det skyldes blant annet kravet om at man må jobbe i en AFP-bedrift ved avgangstidspunktet, og at man må ha jobbet i AFP-bedrift i sju av de siste ni årene. Hvis man blir langvarig syk, mister jobben eller av annen grunn ikke oppfyller kravene, mister man hele AFP-en. LO og NHO har siden evaluert AFP-ordningen og utredet en alternativ innretning. LO-kongressens vedtak legger grunnlaget for at reformert AFP kan bringes inn i tariffoppgjørene. De konkrete kravene vil måtte vedtas av LOs representantskap i forkant av det enkelte oppgjør.

- Kongressen har stilt seg bak at vi skal jobbe for å reformere AFP-ordningen. Vi skal tette hull og lage en mer rettferdig og treffsikker ordning. Det kommer til å bety mye for mange arbeidstakeres mulighet til å gå av tidlig med en god, livsvarig pensjon, sier Peggy Hessen Følsvik.

3. Vil utrede en egen sliterordning i Folketrygden

En forutsetning for å gå av med tidligpensjon i Norge er at du har tilstrekkelig pensjonsopptjening til å gå av med minstepensjon eller høyere. Har du ikke nok opptjening, må du vente med å gå av. AFP-tillegget, som ble livsvarig i 2011, sikrer at arbeidstakere kan gå av tidligere enn de ellers ville kunnet med bare Folketrygd, men det er fortsatt mange slitere som ikke vil kunne gå av. LO vil nå jobbe for å utrede en sliterordning som gjør at flere kan kvalifisere til å gå av tidligere dersom de har behov for dette.

- Dette vil gjøre det lettere å gå av tidlig for de som har stått på og jobbet lenge. Det ligger i sakens natur at utredningen vil si hvordan en sliterordning blir seende ut, men kongressen er klar på at vi ønsker en slik ordning, sier LO-lederen.

Tar grep for uføre

I tillegg til at LO vil jobbe for å endre OTP, AFP og Folketrygden, tar LO-kongressen også kampen for de uføres trygd og alderspensjoner. Fordi uføre ikke har muligheten til å kompensere for økt levealder ved å jobbe lenger, mener LO at de uføre skal skjermes mot levealdersjustering. LO vil også sørge for at de uføre får pensjonsopptjening til de er 67 år. LO vil også tette den såkalte «uførefella», som gjør at personer som ført blir delvis uføre får lavere trygd når de blir helt uføre enn om de hadde blitt uføre med én gang. Kongressen vil også at flere arbeidstakere skal få uførepensjonsordning som en del av tjenestepensjonen:

- Nå vil vi at også uførepensjon skal bli en obligatorisk del av tjenestepensjonene i privat sektor. Slik er det i offentlig sektor. Mange i privat sektor har også dette, men ikke alle. Over en halv million nordmenn har OTP på to prosent, og ingen uførepensjonsordning i tjenestepensjonen. Hvis de blir uføre får de samlet sett en alt for dårlig ytelse livet igjennom. Det vil vi gjøre noe med, sier Hessen Følsvik.

- Pensjon er et spleiselag

LO-lederen er klar over at de foreslåtte tiltakene på pensjonsområde kommer med en kostnad, men hun understreker at dette er et spleiselag der alle må bidra:

- Det er klart at en styrket OTP-ordning vil ha en kostnad for arbeidsgiverne, men vi skal huske på at pensjonsreformen legger hele regninga for at vi lever lenger på arbeidstakerne. Dette må være et spleiselag, og da må også arbeidsgiverne bidra. Fellesskapet vil også måtte bidra mer dersom de uføres rettigheter skal styrkes, og våre medlemmer må også akseptere at forhandlingene om AFP med arbeidsgiversiden blir en del av totaliteten i tariffoppgjørene. Men vi i LO har altså et klart mål om at alle norske arbeidstakere skal kunne gå av med en pensjon de kan leve av, og at de skal kunne gå av tidligere hvis de trenger det. Da må alle bidra til det spleiselaget, sier Peggy Hessen Følsvik.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no