LOs tillitsvalgte er positive til det grønne skiftet, men er bekymret for om det blir rettferdig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs tillitsvalgte er positive til det grønne skiftet, men er bekymret for om det blir rettferdig

Under 10 prosent av de tillitsvalgte i LOs medlemsforbund er negative til det grønne skiftet, mens rundt halvparten er positive. Resten – fire av ti – er verken positivt innstilt til skiftet. Samtidig er så mange som 6 av 10 tillitsvalgte bekymret for at skiftet skal bli sosialt urettferdig. Det viser tallene fra LOs tillitsvalgtpanel, som FAFO har utarbeidet.

Tillitsvalgtspanel

Spesialundersøkelsen om grønn omstilling omfatter drøyt 1450 tillitsvalgte av de 4323 som deltar i tillitsvalgtpanelet. Den viser at usikkerheten rundt det grønne skiftet er stor. Bare 15 prosent svarer at det er lett å overskue hva det grønne skiftet kan komme til å bety for arbeidsplassene, og at 64 prosent sier de trenger mer kompetanse om klima- og miljøavtrykk for å kunne bidra til omstilling i virksomheten.

– Dette viser at det er en stor usikkerhet blant de tillitsvalgte rundt det grønne skiftet, og at man kanskje ikke bruker hovedavtalens bestemmelser om innflytelse og samarbeid godt nok. De sier tydelig at de tillitsvalgte skal få kunnskap om omstillingene, og de skal få innflytelse på dem. Så dette må vi sette oss ned og jobbe med, sa LO-sekretær Are Tomasgard da rapporten ble presentert på et frokostmøte 18. juni.

Tomasgard understreket at rapporten ikke avdekker noen mistillit mellom arbeidslivet parter – altså arbeidsgiverne og arbeidstakerne – men at det kan se ut til at de tillitsvalgte ikke involveres godt nok og tidlig nok. Han pekte også på hvor viktig det er for LOs tillitsvalgte at omstillingen blir rettferdig.

– Rettferdig omstilling innebærer at ingen skal bli tapere, og at man ikke skaper større forskjeller som følge av omstillingen. Men det betyr også at man må skape arbeidsplasser, sikre et sosialt sikkerhetsnett og sørge for retten til livslang læring.

– Rettferdig omstilling er ett av fire satsingsområder for LOs ledelse denne kongressperioden, og er også foreslått som et viktig satsingsområde i LOs handlingsprogram for neste periode. Det grønne skiftet gir oss store muligheter for økt verdiskaping, flere jobber og mer rettferdig fordeling, men det skjer ikke av seg selv. Her må virksomhetene, de ansatte og de tillitsvalgte jobbe sammen, sier Are Tomasgard.

Rapporten viser også at ekstremvær påvirker arbeidsplasser, og arbeidstakeres helse, miljø og sikkerhet i Norge i dag. 32 prosent av de tillitsvalgte som ble spurt svarte at deres arbeidsplass har blitt påvirket av ekstremvær de siste to årene, hvorav litt over en fjerdedel av dem svarte at dette har ført til fare for ansattes helse og sikkerhet i ganske stor, eller svært stor grad. Kun et fåtall svarte at det er utarbeidet systematiske planer for å møte konsekvensene av ekstremvær på deres arbeidsplass, eller at tillitsvalgte har vært del av den prosessen. Dette er viktig ettersom at vi vet at eskalerende klimaendringer vil føre til hyppigere og villere ekstremvær framover, som vil gjøre framtidens arbeidsliv farligere.

Les hele rapporten fra LOs tillitsvalgtpanel hos FAFO: Tillitsvalgtpanelet | Fafo-rapport 2024:27

Se frokostseminaret om rettferdig frønn omstilling her: Fafofrokost med rapportlansering Det grønne skiftet

Se FAFOs presentasjon av funnene i tillitsvalgtpanelet her.