Regjeringen inviterer LO med i arbeidet for å styrke norsk kriseberedskap

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portrett av LO-sekretær Are Tomasgard
– På vegne av LO og forbundene skal vi gjøre vårt beste for at fagbevegelsens perspektiver knyttet til sikkerhet og beredskap blir godt ivaretatt, sier Are Tomasgaard som er LOs representant i totalberedskapskommisjonen.

Regjeringen inviterer LO med i arbeidet for å styrke norsk kriseberedskap

Pandemien har avdekket flere svakheter ved norsk beredskap, blant annet avveininger knyttet til smittevern, sett opp mot behovet for å opprettholde den økonomiske aktiviteten og holde folk i jobb. Det har også blitt tydelig at behovet for å avklare hvordan samfunnskritisk forsyningssikkerhet ivaretas ved uforutsette hendelser. LO skal bidra når regjeringen nå setter ned en totalberedskapskommisjon som sikrer at Norge er bedre rustet til å forebygge og håndtere nasjonale trusler og kriser i fremtiden.

Allerede tilbake i 2014 startet Norges Offisersforbund og NTL Forsvar arbeidet med å gjennomgå hva Norge kunne gjøre for å styrke totalberedskapen i landet. Den gangen stemte den daværende Solberg-regjeringen og KrF nei til forslaget om å opprette en beredskapskommisjon som skulle vurdere Norges evne til å takle kriser og trusler. Nå tar den rødgrønne regjeringen grep, og oppnevner en beredskapskommisjon som skal jobbe for at landet er best mulig rustet når alvorlige hendelser inntreffer.

-Våre forbund organiserer mange som til daglig jobber innenfor det som karakteriseres som beredskapsyrker. Samtidig har pandemien tydelig vist at listen over samfunnskritiske yrker er mye lenger enn mange kanskje tenkte over før mars 2020, sier LO-sekretær, Are Tomasgard.

Tomasgard er LOs representant i totalberedskapskommisjonen som Støre-regjeringen nå oppnevner for å sikre at Norge stiller bedre forberedt. Han er glad for at den nye regjeringen nå vil lytte til innspillene fra fagbevegelsen.  Kommisjonen skal ledes av Harald Sunde, tidligere general for den norske hæren og Norges forsvarsminister fra 2009-2013. Også den tidligere partileder og samferdselsminister, og nå direktør for Sjøfartsdirektoratet, Knut Arild Hareide, er blant medlemmene i utvalget.

Et mindre sårbart samfunn er mulig

Coronapandemien har ikke bare vært en nasjonal helsekrise, men har også rammet norske arbeidstakere hardt. Nesten over natten ble 400.000 helt eller delvis arbeidsledige, som følge av de omfattende smitteverntiltakene. Pandemien avdekker også en rekke svakheter i beredskapen, blant annet knyttet til innkjøp av smittevernutstyr og nødvendige legemidler.

I mandatet til den nyoppnevnte kommisjonen står det blant annet at «God samfunnssikkerhet og beredskap forutsetter samhandling og koordinering mellom beredskapsaktører. Vi må utnytte ressursene best mulig, og vurdere behov på tvers av sektorgrenser og beredskapsområder».

-For oss vil det være viktig å få frem den avgjørende betydningen tillit mellom folk og myndigheter har, for å øke beredskapen på alle nivåer i samfunnet. Tillit er limet som fester beredskapsviljen, og dermed styrker beredskapsevnen i samfunnet. Samtidig er det grunnleggende viktig at de mange instansene som spiller en rolle for samfunnsberedskaper brukes hensiktsmessig og koordineres godt, mener Tomasgard.

Bondelaget og Pensjonistforbundet har sammen med flere LO-forbund allerede utarbeidet flere kunnskapsdokumenter og analyser som knytter seg til beredskapsspørsmål. Analysene bygger på det omfattende erfaringsgrunnlaget som ligger i organisasjonene, blant annet gjennom tett kontakt med medlemmer ute på norske arbeidsplasser over hele landet. Nå er Tomasgards forventning at disse vil bli viktig, også for arbeidet i den vedtatte totalberedskapskommisjonen. Han håper LOs innspill vil bidra til langt sterkere beredskap og godt forankrede beredskapssystemer.

Skal ha dialog med forsvarskommisjonen

Nylig nedsatte regjeringen også en forsvarskommisjon som skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Forbundsleder i LO Stat, Egil Andre Aas, ble nylig oppnevnt som medlem i denne kommisjonen, som ledes av Knut Storberget. Den nye totalberedskapskommisjonen skal etter planen samarbeide med forsvarskomiteen, for å sikre at norsk sikkerhet og beredskap ses under ett.

-Jeg ser frem til et spennende og viktig arbeid, sammen med Egil og de andre medlemmene i forsvarskomiteen. På vegne av LO og forbundene skal vi gjøre vårt beste for at fagbevegelsens perspektiver knyttet til sikkerhet og beredskap blir godt ivaretatt, avslutter Tomasgard.

Kontakt