LOs 10 bud for offentlige anbud

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs 10 bud for offentlige anbud

Regjeringen er i gang med en Norgesmodell for offentlige anbud. LO har laget 10 bud for offentlige anbud.

- Det er en rekke ting som må på plass om de seriøse og organiserte bedriftene skal bli de fremtidige vinnerne i konkurransen om offentlige oppdrag. Det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt slik at seriøsitet, kvalitet og kompetanse fremmes, og arbeidslivskriminalitet og utnytting av arbeidstakere bekjempes, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Mandag 28. mars var hun i Stavanger, hvor næringsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren, kunnskapsministeren inviterte partene til innspillsmøte om den nye norgesmodellen for nasjonale seriøsitetskrav for alle anskaffelser.

Tinnlund la vekt på 10 bud som en begynnelse på denne prosessen. Disse gikk blant annet ut på at formålsparagrafen i lov om offentlige anskaffelser på presisere at samfunnshensyn og sosiale hensyn, som arbeidstakerrettigheter, skal telle på samme måte som pris.

- Gode hensikter er lite verdt dersom det ikke settes av nok ressurser til å håndheve regelverket og bestemmelsene som innføres, og til å sanksjonere og eventuelt avvise de som bryter dem. Dette må innebære styrking av de offentlige etater som har tilsyns- og håndhevingsfunksjoner, bruk av LO-koordinatorer ved større prosjekter og en styrking av det organiserte arbeidslivet, sier Tinnlund.

Overordnet, i startgropa på denne prosessen, vil vi i LO vektlegge følgende 10 bud for offentlige anbud:

  1. Formålsparagrafen i lov om offentlige anskaffelser må presisere at samfunnshensyn og sosiale hensyn, som arbeidstakerrettigheter, skal telle på samme måte som pris.
  2. Fast ansatte fagarbeidere og lærlinger i produksjonsbedrifter skal være hovedmodellen i arbeidslivet. En ny antikontraktørklausul må fastslå at fiktive enkeltpersonforetak aldri skal benyttes.
  3. Regelverket for offentlige innkjøp må være utformet slik at det er lett forståelig og lett å kontrollere. Terskelverdiene må sees i sammenheng med samfunnshensyn.
  4. Det er viktig og styrke innkjøpernes kompetanse på regelverk og handlingsrom. Det er behov for nye regler som kan forhindre at offentlige innkjøpere må betale fortjenestetap for innkjøpsfeil. Det vil bidra til vektlegging av andre hensyn enn bare pris. (Fra positiv til negativ kontraktsinteresse)
  5. Myndighetene må tilrettelegge for økt fagorganisering gjennom å styrke tariffavtalens betydning ved tildeling av oppdrag.
  6. Hovedentreprenør/leverandør må dokumentere at minst 50% av arbeidet utføres som egenproduksjon. Arbeidet skal utføres av faste ansatte i fulle stillinger.
  7. Alle leverandører i alle ledd må anerkjenne retten til å være fagorganisert og drive kollektive forhandlinger (ILO 87 og 98). Tillitsvalgte hos innkjøper må ha innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører. For det handler ikke bare om kriminalitet, men sosial dumping og useriøsitet som undergraver den norske modellen.
  8. Ved utsetting av arbeid, eller ved skifte av leverandør må det settes krav til at reglene for virksomhetsoverdragelse følges.
  9. Innleie av arbeidskraft må kun benyttes der særskilte behov tilsier det, og innen tillatte rammer. Oppdragsgivers rolle og ansvar i å kontrollere bruk av innleie og entreprise ved tildeling av oppdrag må styrkes.
  10. Begrensing til maksimalt to ledd underleverandører i kjeden. Bortsetting av arbeid som regnes som kjernevirksomhet må begrenses og begrunnes særskilt. I visse bransjer bør bruk av underleverandører ikke tillates.

Mer konkrete tiltak, tilpasset bransjene bygg og renhold vil bli foreslått fra LOs forbund innafor disse bransjene.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no

Kontakt