Fremtidens Vestland

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fremtidens Vestland

Selv om oljen kommer til å forbli en viktig arbeidsplass i enda mange år, kan vi ikke bero på den i all overskuelig fremtid. Gjennom næringsforum Vestland har LO vært med på å ta stilling til hvordan fremtiden til fylket kan se ut.

Vaksinen er endelig her, og horisonten for koronakrisen begynner å komme til syne. Dette kan oppleves som en lettelse for norsk næringsliv, men det betyr også at andre problemstillinger igjen vil kunne tre ut av skyggene. Klimaendringene er fremdeles et faktum, og vi kan ikke belage oss på at oljen er noe vi skal leve av i all overskuelig fremtid.

Vestland er nødt til å møte fremtiden med handlekraft, og tydelige målsetninger. Regionen må tørre å lede an i den nødvendige grønne omstillingen vi står ovenfor, og bidra aktivt til at alle har tilgang på arbeidsplasser. Men dette må gjøres smart, og vi skal ikke ofre eksisterende næringer i et hodeløst jag inn i fremtiden.

Gjennom næringsforum Vestland jobber LO sammen med relevante aktører i fylket med å utarbeide en regional plan for innovasjon og næringsutvikling. Det er viktig å sikre eksport, verdiskapning, arbeidsplasser, og velstand for fremtiden. LO mener at Vestland har nødvendig kompetanse og teknologi for å lykkes. Det er viktig at vi nå tar en aktiv rolle i de nødvendige omstillingene som kommer, og legger til rette for utviklingen.

Vestland er et viktig eksportfylke, og stod ifølge Menon Economics for 17% av den totale norske eksporten i 2019. Maritim- og offshoreindustri, samt prosessindustri er spesielt viktige for fylket. Norges største eksportvare er likevel olje og gass, som er ekskludert fra disse tallene. Rundt 42% av Norges inntekter kommer fra denne næringen, og utviklingen innenfor andre felt har vært svak. Tap av inntekter fra oljen vil ha dype ringvirkninger, ikke minst for velferdsstaten. Det er derfor nødvendig å ta et tak for å fylle tomrommet med nye næringer, og skape nytt arbeid for de som allerede eksisterer.

Vestland er med sine høye fjell, dype daler, fjorder, og lange kystlinje rikt på naturressurser. Det eksisterer et stort potensial for å ta fylket i bruk. Det er geografisk stort, og egner seg godt til mange «grønne næringer» slik som vannkraft (fylket står for 25% av landets produksjon), havvind, hydrogenproduksjon (både blå og grønn), og karbonfangst og -lagring. For å få til dette er man avhengig av infrastruktur, kompetanse, og vilje.

Infrastruktur er viktig. Effektive og trygge transportløsninger er en forutsetning for at næringslivet skal kunne blomstre. Det eksisterer allerede en kompetent leverandørindustri i verdensklasse rundt olje og gass, og det må tilrettelegges slik at de kan ta del i denne utviklingen.

Vestland mangler nettkapasitet i eget fylke, og dette kan komme til å bli et hinder i nye etableringer i en verden som stadig blir mer avhengig av sikker forsyning. Energi- og kraftforsyningen bidrar til verdiskapning, sysselsetting og bosetting i hele fylket. Dette må bygges ut slik at manglende infrastruktur og nettkapasitet ikke setter en stopper for nye, grønne arbeidsplasser i Vestland.

Vestland er avhengig av at arbeidslivet får tilgang på rett kompetanse.  God fagopplæring og studier i UH-sektoren som er tilpasset arbeidslivets behov er nødvendig for å sikre rett kompetanse. Derfor må utdanningstilbudet i større grad styres og dimensjoneres slik at ungdom sikres arbeid. På samme måte må voksne få tilgang til relevant utdanning når det av ulike grunner er behov for ny kompetanse.  

Oljen kommer til å forbli en viktig arbeidsplass i enda mange år, men det er ingen tvil om at investeringene og jobbene blir færre.  Bare ved å tilrettelegge for nye næringer kan vi sikre Vestland også i fremtiden. Den rette kompetansen, god infrastruktur, og tilstrekkelig nettkapasitet er grunnleggende for at utviklingen skal kunne skje. Dette vil sikre jobber, og være med på å sikre velferd også i fremtiden.

Kontakt