Lagring av farlig avfall

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Langøya utenfor Holmestrand

Lagring av farlig avfall

Energiminister Terje Lien Aasland besøkte NOAH sitt anlegg på Langøya utenfor Holmestrand. Her fikk han en grundig innføring i hvordan NOAH håndterer farlig avfall og hvordan det kan bli til ny industri i framtiden.

NOAH ble initiert av daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen for å behandle uorganisk farlig avfall fra industrien. Utslipp til natur var ikke lenger akseptabelt. Siden 1993 har Langøya vært en del av industriens infrastruktur, og sikret at vi unngår utslipp av miljøgifter fra norsk industri til vassdrag og naturmiljø.

Terje Aasland på Langøya i hallen.jpg

Bærekraftig løsninger

Hovedaktiviteten på Langøya er mottak av industrisyre, flyveaske fra forbrenningsverk og annet uorganisk farlig avfall fra norsk industri.
I Norge leverer vi nå over 99% av alt avfall til forsvarlig mottak og behandling. Men å unngå utslipp er ikke lenger tilstrekkelig. Vårt press på naturen er ikke bærekraftig, og vi ønsker sirkulære løsninger med større grad av gjenvinning og gjenbruk. Vi i NOAH bruker derfor vår kompetanse til å utvikle morgendagens løsninger med økt grad av gjenvinning av ressurser. NOAH har en sentral rolle for å finne bærekraftige løsninger for industriavfall. Vi har også et ønske om å bruke knapp nasjonal deponikapasitet mer effektivt.

Miljømessig er den største utfordringen innhold av tungmetaller i industriavfallet. Noen metaller er verdifulle, og vi bør etterstrebe gjenvinning. Tekniske løsninger finnes, men kostnadsnivået må ned for å konkurrere med jomfruelige metaller, og bærekraftige løsninger må utvikles for å unngå uforholdsmessig høyt bruk av vann og energi.

Tungmetaller som bly og kvikksølv bør derimot ikke gjenvinnes. NOAHs løsning på Langøya er definert som den beste tilgjengelige løsningen (BAT) for å håndtere denne utfordringen. Tungmetallene blir kjemisk bundet i en stabil gips slik at metallene holdes tilbake i gipsen, og lekkasjefaren er svært lav. Vi jobber kontinuerlig for å bedre gipsens miljømessige kvalitet. Utlekking fra gipsen og reaktivitet er på nivå med ordinært avfall. Vi har derfor kunnet svare på en henvendelse fra Miljødirektoratet om mulige tiltak for å forlenge Langøyas mottakskapasitet og anbefaler å fortsette mottaket på Langøya frem til 2030. Dette vil gi mulighet for å videreutvikle gjenvinningsløsninger for industriavfall.

Rehabiliteringsprosjekt

Vi er opptatt av at driften på Langøya skal ha et lavt miljømessig fotavtrykk. Vi behandler avfall med avfall og tilstreber lavt forbruk av jomfruelige råvarer i avfallsbehandlingen. Prosessen har begrenset CO2-utslipp, og lavt vannforbruk. Utslipp relatert til transport av avfall er imidlertid en utfordring, og vi investerer gradvis i grønnere transportløsninger på sjø og på vei.

Pellets av tidligere farlig avfall.jpg

Langøya er også et rehabiliteringsprosjekt hvor det unike naturmangfoldet ivaretas. Gipsen blir lagt i dype kratere etter 100 års kalksteinsdrift, og bidrar til tilbakeføring av Langøyas topografi. Den nordlige delen av øya er nå åpen for friluftsliv for første gang siden kalkdriften startet for 150 år siden. Sjeldne arter som lenge har vært fraværende blomstrer nå igjen i friluftsområdet over deler av deponiet på Langøya.

I NOAH er vi stolte av vårt bidrag til renere verdikjeder og restaurering av Langøya.

Terje Aasland med sjef NOHA.jpg

Kontakt