Årsmøte i Herøya Arbeiderforening

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
mann og kvinne og fane
Are Tomasgaard og Irene Bordier Haukedal

Årsmøte i Herøya Arbeiderforening

Både LOsekretær Are Tomasgaard, regionleder Irene Bordier Haukedal og leder for LO Grenland Johnny Skogsrød var gjester på årsmøtet 15. mars. Tor Morten Thorsen ble gjenvalgt som leder og årsmøtet vedtok en energipolitisk uttalelse.

Årsmøtet 2024 i Herøya Arbeiderforening, avd 48 av Industri Energi registrerer at kraftbehovet i Grenland, som i det aller meste av den industrielle verden for øvrig, vokser svært sterkt. Siden Google, et av verdens største selskap har besluttet å etablere et datasenter i Skien, vil kraftbehovet øke ytterligere i vår del av Norge. Dette kommer på toppen av det store, framtidige energibehovet eksisterende prosessindustri allerede har gitt uttrykk for. HAF hilser etableringen av Google velkommen, da vi ser dette som en ytterligere understrekning av det raskt økende behovet for kraft i vår region. Vi legger til grunn at Google vil bli en sterk alliert, som sammen med den kraftintensive industrien som fra før er etablert i vårt område, vil bidra til at overføringsnettet utbygges raskere og mer effektivt. Nødvendig kraft kan på kort sikt kun skaffes gjennom nettet, og med vestlig høyere overføringskapasitet enn i dag.

HAF registrerer at nettleien har vært sterkt økende den seinere tid. Dette sammen med svært varierende og sterkt økende energipriser, har svekket konkurranseevnen til industrien betydelig.

Investeringene i vedlikehold og forsterking av nettet over tid samsvarer ikke i forhold til verken behovet, ei eller nettselskapenes økonomiske evne. Vi vil derfor be aktuelle myndigheter se på om nettleien bør beregnes på en annen måte, ut fra en form for selvkostprinsipp. Vi er selvsagt positive til at nettselskapene tjener penger nok til å vedlikeholde og investere i nettet, men det er problematisk at nettet i for stor grad er blitt ei økonomisk melkeku for eierne. I prinsippet kan en sammenligne elnettet med veinettet. Vi betaler bompenger for å frakte folk og varer, slik at vi kan investere i raskere i vegutbygging. Men bomselskapene skal ikke være melkekuer for kommuner og fylkeskommuner. En tilsvarene tankegang for nettet for elforsyning bør kunne vurders, i det minste debatteres. Vannkraft er en stor konkurransefordel for norsk industri. Den er ren, fornybar, og kan under normale forhold også sikre helt forutsigbar energiforsyning. HAF mener at vannkraften fortsatt skal være hovedkilden til å forsyne både næringslivet og husholdningene med tilstrekkelig kraft til forsvarlig og forutsigbar pris. Dette må på kort sikt føre til nødvendig modernisering av dammer, rørgater og kraftstasjoner for å få enda mer energiproduksjon fra eksisterende infrastruktur.

I den seinere tid har el-prisene økt kraftig, og vært svært varierende og uforutsigbare. For industrien er stabilitet en helt vesentlig rammebetingelse. Voldsomt stigende priser på råvarer – som en også kan betrakte elkraften som – er alltid krevende å handtere. Et så stabilt og høyt prisnivå som vi ser konturene av at utvikler seg, vil være svært skadelig for industriens konkurranseevne. Derfor er det absolutt nødvendig også å øke energiproduksjonen i Norge. Både solenergi og vindkraft er aktuelle, men vi registrerer at særlig vindkraft mobiliserer sterke motkrefter. Det er også, om ikke annet, diskusjon om hvorvidt sol og vind kan sikre stabil nok strømproduksjon. Etter HAF sin oppfatning bør det derfor sees nærmere på om også utbygging av helt ny vannkraft kan være et mindre kontroversielt alternativ. Også dette har store konsekvenser for natur og miljø, men er i det minste en energikilde som vi har flere hundre års erfaring med å utnytte i Norge. Vannkraft er fortsatt en miljøvennlig og stabil energikilde.

Vi ser dessuten at debatten om kjernekraft blir stadig mer intens. Uten å ta stilling til realitetene i spørsmålet, mener vi det er vesentlig at Norge, med sin høye kompetanse og store erfaring i å utvikle ny teknologi, også driver utrednings- og forskningsarbeid på kjernekraft. Investorer fra Norge og teknologiselskaper fra andre land banker flittig på blant annet kommunale dører for å etablere relativt små kjernekraftverk flere steder i landet. HAF mener at det ikke bør overlates til markedet alene å sikre utbygging av tilstrekkelig energiforsyning i landet. I et helhetlig perspektiv er det vesentlig med en nasjonal, overordnet strategi også når det gjelder kjernekraft.

I et både industrielt og miljømessig perspektiv er tilgang på fornybar, ren energi en nøkkelfaktor.

Enstemmig vedtatt på årsmøtet 15. mars 2024

Haf 2024 2.jpg

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no