Vi skal slåss for et mer rettferdig arbeidsliv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vi skal slåss for et mer rettferdig arbeidsliv

Farukh Qureshi og Mohammed Maliks løfte til LO-medlemmene

Som hovedtillitsvalgte, vet Farukh Qureshi (34) og Mohammed Malik (41) hvor skoen trykker hos sine LO-medlemmer. Som fagpolitikere, kan de bidra til å få gjort noe med det!  - En perfekt kombinasjon, sier de engasjerte og ambisiøse karene.

Farukh har vært leder og tillitsvalgt for Oslo fengselsfunksjonærers forening siden 2014, mens Mohammed har vært hovedtillitsvalgt i TINE SA- forbund NNN i den samme perioden.   Førstnevnte sitter som medlem av kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre og er faglig toppkandidat på Aps Oslo-liste for stortingsvalget, med et klart mål om en stortingsplass etter valget neste år.

Også Mohammed er blitt løftet fram i lyset av velgerne og sine politiske partifeller. Han kom inn i lokalpolitikken etter at han flyttet fra Oslo til Lillestrøm i 2016, og etter kort tid engasjerte han seg som styremedlem i lokallaget. Han fikk snart tillit som nestleder i laget og er nå inne i sin andre periode som fagpolitisk styremedlem i Lillestrøm Arbeiderparti. Malik stilte som listekandidat til valget i fjor, endte som første varamedlem til kommunestyret og sitter nå som varamedlem til hovedutvalg for miljø og samfunn.

imagebyb03u.png

Stort kontaktnett

Farukh har tatt veien innom klubbkontoret til Mohammed hos TINE da vi møter dem. Nettopp å bygge nettverk og diskutere arbeidsrelaterte spørsmål anser de begge som viktig i det fagpolitiske arbeidet.

- Etter flere år som tillitsvalgt, har jeg et bredt nettverk i fagbevegelsen. For meg er det viktig å pleie tett kontakt med tillitsvalgte, særlig i de områdene av poltikken som jeg har ansvaret for. Det er de som er «hverdagslivets eksperter», som har skoen på og vet hvor den trykker. Derfor er det viktig at vi finner løsninger sammen, sier han.

- Vi opparbeider vi oss sårt tiltrengt kunnskap gjennom tillitsvervene våre i fagbevegelsen og fagligpolitisk samarbeid. Erfaringer som er gull verdt å ta meg seg inn politikken. Det er viktig for både partiet og vanlige arbeidsfolk – uansett om det er en ingeniør eller renholder.

Mohammed sier seg helt enig.

- Er det en arbeidsrelatert sak som skal diskuteres politisk, kan jeg ta en telefon til en tillitsvalgtkollega som jobber direkte med problematikken for å få førstehånds informasjon om hva som faktisk står på spill i den konkrete saken. Det er nok lettere å åpne dører om du kan si «hei, jeg er tillitsvalgt ...» enn om du ringer «bare» som politiker. Vi tar således med oss perspektivet fra arbeidsplassene inn i politikken. Relasjoner og erfaringer betyr enormt mye.

 

Mye står på spill

Vi finner svært mange fellestrekk hos de to kandidatene, som begge har et brennende engasjement får både tillitsmannsoppgaven og det politiske vervet. De er også

skjønt enige om at både Arbeiderpartiet må styrke seg og at landet trenger et regjeringsskifte neste år. To ting som henger sammen, med LO-medlemmene som jokere.  

- Det er trist å registrere at så mange LO-medlemmer har vendt ryggen til Arbeiderpartiet – eller kanskje også motsatt. I 2005 hadde det rødgrønne alternativet med seg nær 70 prosent av LO-velgerne, som endte i regjeringsskiftet, og vårt mandat er at flest mulig finner tilbake igjen. Det gjøres best ved å jobbe for at de vedtakene som er tatt, faktisk følges opp. Det krever forpliktende og målrettet arbeid over tid for å skape tillit blant velgerne. Tillit må man gjøre seg fortjent til.

Det er mye som står på spill, understreker de, og trekker fram Den norske modellen og trepartssamarbeidet, som vår velferdsstat er bygd på. Den er under press slik samfunnet utvikler seg i dag, mener de.

- Vi kan aldri understreke ofte nok at vi ikke må ta for gitt de rettighetene som er blitt opparbeidet gjennom mer enn 100 år. Dessverre er det slik at jo bedre vi har det, desto mindre bevisste blir vi på rettighetene. Vi må aldri glemme arbeiderhistorien!

Med fortsatt blå regjering mener de det er en reell sjanse for at de samme rettighetene blir plukket fra oss, en etter en.

- Den har ikke løftet én finger for å øke organisasjonsgraden. Informasjon om fagforeningene burde vært en selvfølge for alle som skal inn på arbeidsmarkedet, og partene må i felleskap se på utfordringene i arbeidslivet der fagforeninger ikke er tilgjengelig.

Som frontfigurer, sier de at de har et selvpålagt ansvar for å bringe ut det viktige budskapet også utenfor klubb- og bedriftslokalene. Ikke minst blant de unge.

- Den norske modellen er en del av vår identitet, sier Farukh.

- Vi må gjære flest mulig kjent med plikter og rettigheter, og at solidaritetstanken handler om å være en del av noe større, legger Mohammed til.

 

Er faresignalene blitt underkommunisert?

På spørsmålet om kampen om rettighetene har vært underkommunisert, svarer de slik:

Farukh: - Vi har kanskje hatt det for godt over for lang tid. De eldre forteller at det var en helt annen kultur for å snakke politikk i bedriftene «før i tida». Men jeg synes jeg har merket en oppblomstring det siste året, som tyder på at stadig flere forstår alvoret. Trolig har koronakrisa også bidratt positivt i så måte, i og med at mange organisert seg da egen arbeidsplass plutselig ble truet. Men det er trist at det må en krise til før man forstår hvorfor man ikke bør stå alene i arbeidslivet.

Mohammed: - Vi tillitsvalgte må i enda større grad snakke politikk og forklare hva som er på spill. Vi må trekke fram konkrete og aktuelle tilfeller som angår de vi snakker med, og fortelle hvordan politikken rammer dem.

Begge er tydelige på at de må våge å svare på spørsmålene og ta diskusjonene.

- Og vi må tåle uenighet!

 

Flere i arbeid

Å få flere folk i arbeid, er helt avgjørende for å skape et mer likeverdig og inkluderende samfunn, understreker de begge.

- Helt klart! Rapporter forteller at ulikhetene blir stadig større, fattigdommen og utenforskapet øker, sier Farukh. - Vi ser en samfunnstrend som må snus. Et arbeid som på påbegynnes umiddelbart.

- Vi vil jobbe for en mer rettferdig fordelspolitikk og at det settes inn tiltak i arbeidslivet som gir alle en sjanse til å gjøre nytte for seg. De aller fleste har et sterkt ønske om å bidra, minner Mohammed om. Han er selv blitt yrkessjåfør gjennom praksiskandidatordningen og er nå medlem i prøvenemda for faget. Der får han sett hvordan utdanning påvirker folks liv og åpner opp for nye muligheter. Han har også iverksette en rekke tiltak gjennom fagforeningen på jobben som har resultert i fagbrev for mange av de ansatte.

Arbeidskriminaliteten vil de også til livs, og de trekker spesielt fram tre punkter i den kampen:

1) Arbeidstilsynet må styrkes og gis mer myndighet

2) Oslo-modellen, som setter strenge krav til bedriftene som leverer tjenester til Oslo kommune, innføres i hele landet. Standardkontraktene i modellen stiller blant annet krav om tarifflønn mellom oppdrag for arbeidstageren, at nøkkelpersoner i prosjektet skal kunne gjøre seg forstått på norsk, forbud mot kontant betaling av varer og at lønn utbetales til arbeidstagers bankkonto.

3) Si nei til bemanningsbyrå

 

Tydelig partiprogram

Begge gleder seg over at partiprogrammet for valgperioden 2021-2025, som de betegner som det tydeligste de har sett.

- Det er til å kjenne igjen i forhold til den verden vi lever i. Det er også helt avgjørende at de 950.000 LO-medlemmene og potensielle AP-velgerne må kjenne seg igjen. Nettopp å minske avstanden mellom grasrota og nivået hvor beslutningene tas, ønsker Faruk og Mohammed å gjøre noe med.

Men de trenger din støtte!