Uttalelser vedtatt på regionkonferansen 9.-10. februar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Uttalelser vedtatt på regionkonferansen 9.-10. februar

LOs regionkonferansen ble arrangert på Thon hotell Vettre 9.-10. februar. Her er de åtte uttalelsene som ble vedtatt på konferansen.

 1. Uttalelse 1: Fattigdom
 2. Uttalelse 2: Studentpolitikk
 3. Uttalelse 3: Styrk fagskolesatsningen
 4. Uttalelse 4: Follobanen
 5. Uttalelse 5: Anbudspolitikk i Akershus
 6. Uttalelse 6: Innvandrere, flyktninger og arbeidsinnvandrere i møte med det norske arbeidslivet
 7. Uttalelse 7: Et rødgrønt Akershus
 8. Uttalelse 8: LO Akershus viser støtte til jordskjelvofrene

Uttalelse 1: Fattigdom  

For LO har retten til arbeid alltid vært sentral, arbeid er det beste verktøyet for å bekjempe fattigdom. Men med deltidsproblematikk, høye energipriser, inflasjon og økende priser så ser vi at folk i Norge har mindre enn før, også mange av de som er i arbeid. For de som ikke er i full jobb har det også blitt vanskeligere å få betalt alle regninger i løpet av en måned.   

LO i Akershus mener at det er uverdig at folk ikke skal ha råd til mat og det man trenger i hverdagen.   

Strømprisene går ut over forbrukere og kommuneøkonomi. Strømpriser styrt av et fritt marked fører til økte forskjeller og økt fattigdomsfølelse. Strømprisene må bli lavere 

Selv om Norge er et land med relativt små forskjeller mellom folk, er det fortsatt for store forskjeller. Grepene som Regjeringen Støre har innført, med økt fordeling av verdiskapningen som er gjort med grunnrenteskatt og gratis/billigere velferdstjenester som SFO, er gode grep.  Men likevel er det mer som må gjøres.  

Det at flere kjenner på en fattigdomsfølelse og sliter med å få endene til å gå rundt, gjør at det kreves gode løsninger. Kampen for å få flere i hele faste stillinger, en gjennomgang av trygdeytelsene er viktige grep som regjeringen må jobbe sammen med LO for å få til.  

LO Akershus vil:  

 • At kampen for et trygt arbeidsliv må sees i sammenheng med trygdesystemet 
 • At det må bli lettere å kombinere arbeid med trygd  
 • At man i mindre grad skal avkorte trygd mot arbeidsinntekt 
 • At inntekter fra folkevalgtarbeid under 1 G ikke skal regnes med i beregning av trygd 
 • At inntekter fra jobb i samarbeid med NAV ikke skal avkortes.  
 • At norske kommuner ikke skal kunne avkorte utbetalingene av sosialhjelp om familien mottar barnetrygd.  
 • Ta politisk kontroll på strømprisene 
 • At økningen i trygden skal følge inflasjon og faktiske levekostnader i samfunnet 
 • Øke tilleggene i trygden til de med barn  
 • Det må gjennomføres en tillitsreform i NAV  

Uttalelse 2: Studentpolitikk 

Vi vil ha et utdanningssystem som møter framtidas kompetansebehov. Til  det trenger vi fortsatt gode offentlige, desentraliserte høyskoler og universiteter som samarbeider tett med det lokale arbeidslivet. Utdanning skal være gratis, og studentene skal ha en studiefinansiering og studentvilkår som sikrer dem mulighet til å studere på fulltid. Utdanningsinstitusjonene skal tilby god og praksisnær undervisning som forbereder studentene på arbeidslivet.  

Alt for mange studenter sliter med utfordringer i hverdagen. Et stort antall sliter økonomisk og har problemer med å finne et sted å bo. Antallet studenter som har psykiske utfordringer har økt betraktelig de siste årene. Dette er problemer som må løses. Vi ønsker å gjøre dette gjennom gode velferdsordninger. Det må bygges ut tilstrekkelig med studentboliger slik at målet om nasjonal dekningsgrad nås. I tillegg må lovverket for bygging og kompensasjonsordninger knyttet til ordninger rundt studentboliger gjennomgås. Samskipnadenes rolle i forebygging av psykisk helse er viktig, og deres ordninger bør innlemmes som en del av trygderefusjon systemet.  

LO Akershus vil:  

 • At studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden og økes til 2G, og stipendandelen økes til 70 %.
 • Reversere kuttene i stipendandelen for utreisende studenter på delstudier/helstudier i utlandet. 
 • Støtte gratisprinsippet i høyere utdanning og vil avvikle skolepenger for internasjonale studenter fra land utenfor EU, EØS og Sveits. 
 • At studenter med merutgifter i forbindelse med praksis gis økonomisk støtte gjennom lånekassen.  
 • Gi personer med fullført lærlingetid ekstra konkurransepoeng ved opptak til høgskole/universitet.  
 • Utvide og sikre tilbudet om desentralisert utdanning, fagmiljø og kompetanse som etterspørres av arbeidslivet lokalt 
 • Gi studenter rett på dagpenger ved bortfall av jobb  
 • Legge til rette for at flere tar praksisrelaterte utdanninger ved å sørge for at de reelle kostnadene for studentene dekkes  
 • At samskipnadene gjennom forebyggingsmodeller og vertskommunene skal sikre et godt fysisk og psykisk helsetilbud for alle studenter 
 • Dimensjonere studietilbudene i høyere utdanning bedre, slik at ingen blir utdannet til arbeidsledighet og slik at vi får den kompetansen samfunnet etterspør og at det sikres nok praksisplasser under utdanning  

Uttalelse 3: Styrk fagskolesatsningen 

Det er på tide at Norge tar stegene mot at vi får en solid styrking av høyere yrkesfaglig utdanning, og som blir en egen søyle helt til topps i det norske utdanningssystemet. Det vil bidra til økt attraktivitet i yrkesfagene, bedre og mer tilpassede utdanninger for næringslivet og styrke vår evne til å drive etter- og videreutdanning i den skalaen vi har behov for i årene som kommer.  

Akershus er blant regionene i Norge med færrest som velger høyere yrkesfaglig utdanning. Det må vi gjøre noe med, da trenger vi en sterk offentlig fagskole i regionen og at regjeringa og fylkestinget satser på området.  

Statsråd Ole Borten Mo (Sp) fikk gjennomslag for 500 fagskoleplasser fordelt utover både private og offentlige skoler i hele Norge. Forventningene til LO, NHO og fagskolene var mye større og vi trenger en større satsing i fremtiden. 

51 % av de som går på videregående skoler går Yrkesfag, men det finnes bare 28.000 studenter.  

49 % av de som går studiespesialiserende de har over 300 000 studieplasser å søke seg til på universiteter og høgskoler.    

Dette er en skjevhet både på fokus, penger, og muligheter som må rettes opp i.  Arbeidslivets behov peker på at man ønsker og trenger flere med fagbrev og med fagskoleutdanning.  

LO Akershus vil:  

 • Styrke arbeidsplassbaserte tilbud innen fagopplæring og fagskole og styrke og synliggjøre det offentlige fagskoletilbudet 
 • Styrke finansiering av fagskole for å dekke de reelle kostnadene 
 • Sikre at høyere yrkesfaglig utdanning havner under gratisprinsippet 
 • Sikre forutsigbar finansiering av studieplasser i fagskole for å legge til rette for veksten arbeidslivet har behov for  
 • Sikre faste utviklingsmidler til utvikling og kvalitetshevende tiltak  
 • Arbeide for å opprette nye fag- og svennebrev på relevante yrkesområder  
 • Arbeide for at det finnes et høyere yrkesfaglige utdanningstilbud til alle fag-og-svennebrev 
 • Sikre gode stipend og låneordninger gjennom lånekassen som gjør det mulig å ta høyere yrkesfaglig utdanning  
 • At regjeringa og fylkestinget i Akershus støtter opp under og styrker fagskoletilbudet i Akershus.  

Uttalelse 4: Follobanen 

Folloprosjektet – vi krever handling! 

LO i Akershus krever at man tar en grundig helhetlig gjennomgang av Follobaneprosjektet. Norsk Arbeidsmandsforbund er et av de LO-forbundene som har organisert mange av arbeidstakerne på prosjektet, inkludert i det italienske firmaet Condotte. Her måtte Banenor terminere kontrakten, og hundrevis av arbeidstakere sto igjen uten lønn.  

Etter en rekke uheldige og til dels farlige hendelser etter oppstart, og uklarheter om samarbeid og ansvar, er det viktig at man tar en grundig gjennomgang planprosess, gjennomføring og oppstart av dette prestisjeprosjektet. 

I regionen står vi foran flere store utbyggingsprosjekter og det er viktig at disse prosjektene også kan få ringvirkninger lokalt. Anbudene er så store og sammensatte at det nesten utelukkende er multinasjonale selskaper som har mulighet til å levere inn anbud. Dette er ødeleggende for den norske anleggsbransjen og for kompetanseutviklingen i denne viktige delen av norsk arbeidsliv. Regionale og nasjonale selskaper må også kunne delta i anbudsrundene! Gjennom mange år har LO påpekt viktigheten av fagkompetanse gjennom hele kjeden, fra fagarbeider til byggherre. Mye av kompetanseansvaret er overført til utenlandske leverandører som ikke har med seg den samme forståelsen for den norske arbeidslivsmodellen, geografi eller andre særnordiske forhold.  

LO i Akershus mener at regjeringen må gå sammen med partene for å komme med løsninger på utfordringene med utenlandske selskaper og entreprenører som utfører prosjekter i Norge. Det er vanskelig å håndtere konkurser, sikre lønn og garantier når selskapene ikke er rettsobjekter underlagt norsk lov og man må forhold seg til utenlandske rettssystemer for å sikre arbeidsfolks rettigheter i Norge. 

Mange av LOs medlemmer i Folloregionen har ventet i mange år på å få kortere og mer stabil reisehverdag. 2023 startet med en skuffelse og mange må fortsatt bruke lang tid på overfylte tog og busser. Det viktigste er man får rettet opp de feil som har oppstått og at togpendlerene får en trygg og forutsigbare hverdag raskest mulig og vi håper at statsrådens beslutning om gransking avdekker de faktiske forholdene i saken.  

LO i Oslo og Akershus krever at: 

 • Anbud må utformes i en slik størrelse at norske bedrifter kan være med i anbudsprosessen 
 • Det må stilles krav til bruk av fagarbeidere og antall kontraktsledd, slik som i Norgesmodellen som regjeringen utarbeider i 2023 
 • Hvis utenlandske selskaper vinner anbud i Norge må de kunne holdes ansvarlig etter norsk lovverk  

Uttalelse 5: Anbudspolitikk i Akershus  

LO Akershus ønsker at den nye fylkeskommunen skal sette krav til hele næringskjeden ved anbud på kollektivtrafikken.  Anbudene legger i dag et urimelig press på lønns og arbeidsvilkårene til de ansatte i hele leverandørkjeden til kollektivtrafikken. Ved inngåelse av nye anbud vil leverandørene gjøre sitt beste til å presse prisen ned. Dette vil i første omgang gå ut over de ansatte hos leverandøren av anbudet, og der etter de ansatte hos underleverandørene til disse selskapene. 

I utgangspunktet mener LO Akershus at nye Akershus fylkeskommune skal drive bussruter i egen regi for å sikre reell medbestemmelse til de ansatte i busselskapene. Frem til dette skjer må fylkeskommunen sørge for at sjåfører i busselskapene sikres reell medbestemmelse i sin arbeidssituasjon.  

LO Akershus vil:  

 • At det i etableringen av Akershus fylkeskommune utredes om bussruter kan drives i egen regi  
 • At frem til drift egen regi inntrer skal fylkeskommunen sørge for at sjåfører i busselskapene sikres reell medbestemmelse i sin arbeidssituasjon 
 • Jobbe for at fylkeskommunen følger opp hele leverandørkjeden hos kollektivselskapet og sørge for gode lønns og arbeidsvilkår også til de som leverer tjenester til kollektivselskapene.  

Uttalelse 6: Innvandrere, flyktninger og arbeidsinnvandrere i møte med det norske arbeidslivet 

Innvandrere, flyktninger og arbeidsinnvandrere i møte med det norske arbeidslivet 

Grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet er en forutsetning for arbeid, utdanning og integrering i tillegg til språkkunnskap. I ulike sammenheng har det fremkommet at innvandrere og flyktninger ikke får nødvendig kunnskap om arbeidslivets skrevne og «uskrevne regler» og hva som ligger hjemlet i ulike deler av lov og avtaleverk. Dette gjelder både i rollene som arbeidsgiver og arbeidstaker.  

I denne sammenheng er det også viktig at grupper som er midlertidige / «utstasjonerte» utenlandske arbeidstakere sikres nødvendig kunnskap med tanke på mulig risiko for utnyttelse i arbeidslivet. Det bør derfor sikres at grunnleggende kunnskap gis på arbeidslivsfeltet til alle grupper som kommer til Norge med ulik bakgrunn enten de er arbeidsinnvandrere, innvandrere eller flyktninger. 

Uttalelse 7: Et rødgrønt Akershus  

Som landets største arbeidstakerorganisasjon i det som blir landets største fylke er det en betydelig interesse i hvem som styrer i Akershus. Siden kommune- og fylkestingsvalget i 2019 har Arbeiderpartiet ledet det rødgrønne fylkesrådet i Viken. Fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har dannet flertall med Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Et rødgrønt Viken har ført til flere muligheter for innbyggerne i hele fylket. Det har blitt gjennomført store satsinger på kollektivtransport, yrkesfagssatsingen er historisk, Viken-modellen for et anstendig og seriøst arbeidsliv har lagt grunnlaget for Norgesmodellen, og fellesskolen har blitt styrket etter flere år med ostehøvelkutt i skolebudsjettene i gamle Akershus.  

Regjeringen Støre har tidlig i sin regjeringsperiode satt i gang viktige tiltak for å rydde opp i arbeidslivet og samtidig sikre folk trygghet i hverdagen gjennom de krevende tidene vi er inne i. Arbeiderpartiet har med støtte av de rødgrønne partiene vist at de er på arbeidstakerens side både igjennom retorikk og aktiv politikk. Deres arbeid både på Storting, og rundt om i landets kommuner og fylker er viktig for at våre medlemmers rettigheter stadig bedres. 

Et godt partssamarbeid, medbestemmelse og et godt og tydelig reglement på hvordan de offentlige midlene skal brukes til å fremme et organisert og seriøst arbeidsliv er viktig for de over 700.000 innbyggerne i Akershus.  

Trygge jobber som gir gode liv, enklere reiser i hverdagen og et Akershus med arbeid til alle er vårt krav for Akershus. LO kommer derfor til å jobbe hardt for at det nye fylkesrådet i Akershus består av Arbeiderpartiet og resten av de rødgrønne partiene.   

LO vil:   

 • At de rødgrønne partiene i Akershus samler seg, og bidrar til et rødgrønt flertall og rødgrønt fylkesråd i Akershus  
 •  At fylkesrådet i Akershus ledes av Hoda Imad fra Arbeiderpartiet, med sterk støtte fra de rødgrønne partiene 
 • At det rødgrønne fylkesrådet i Akershus skal sørge for et godt partssamarbeid, med reell mulighet for involvering og medbestemmelse fra partene i arbeidslivet.  

Uttalelse 8: LO Akershus viser støtte til jordskjelvofrene 

Syria og Tyrkia opplevde 6.februar 2023 en av de verste jordskjelvene i historien. Det anslås at 23 millioner mennesker er berørt. Blant dem 1,4 millioner barn. Over 16 000 er døde (per 9. februar 2023). Det fryktes at det endelige tallet på døde kan bli betydelig høyere.  

 Nødhjelpsarbeidet er svært vanskelig. Flyktninghjelpen, Redd Barna, Røde Kors og Norsk Folkehjelp er til stede i området med humanitært arbeid. Vi anbefaler å støtte Norsk Folkehjelp sitt arbeid. Folkehjelpa har i første omgang prioritert innsatsen nordvest i Syria. Det er de områdene som er hardest rammet, men som også få internasjonale aktører har tilgang til. Mens internasjonal hjelp i form av både redningsmannskaper, humanitær hjelp og penger strømmer til Tyrkia, får Syria lite hjelp på grunn av sanksjoner og konsekvensene av mange års krig. Millioner av internt fordrevne bor i områdene ofte under kummerlige forhold med dårlig tilgang til helsehjelp. Redningsarbeidet i Syria går mye saktere enn i Tyrkia på grunn av stor mangel på kraner, gravemaskiner og annet redningsmateriell.  

 De lokale partnerne til Folkehjelpa har partnere på bakken som de har samarbeidet med siden 2012, og som nå jobber på spreng med livreddende redningsarbeid og matutdeling. De lokale organisasjonene kjenner miljøet, stedene og kan hjelpe på den raskeste og mest effektiv måte akkurat nå. De arbeider med støtte til telt, utdeling av mat, tepper, hygiene-pakker og andre nødvendigheter til familier som har mistet alt. Norsk Folkehjelp jobber også for å styrke kontantutdeling så folk får mulighet til å dekke de behovene som er mest prekære for den enkelte. Det enkleste og raskeste er at folk får mulighet til å kjøpe seg det de trenger mest etter å ha mistet hus og eiendeler. Nødhjelpsutstyr og mat som ikke kan skaffes i Syria vil bli kjøpt i Tyrkia og sendes over grensen. Innsatsen til Norsk Folkehjelp koordineres fra Gaziantep i Tyrkia som er den humanitære huben og ligger nær grenseovergangen til Syria 

Det er viktig at vi nå i dag viser støtte til den jobben som Folkehjelpa gjør. At vi sikrer at det også kommer hjelp inn til Syria.