EØS: Her kan Norge være "EU-medlem", men er vi det?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Her i EU-kommisjonens hovedkvarter er det 305 arbeidsgrupper som Norge kan delta i. Men er det noen der?

EØS: Her kan Norge være "EU-medlem", men er vi det?

•EØS-avtalen er omfattende og åpner opp for norsk deltakelse i utformingen på lik linje med EU-land på et tidlig stadium av nytt EU-regelverk. Dette blir senere gjort gjeldene i bl.a. Norge som en konsekvens av EØS-avtalen. I alt er det 305 slike komiteer hvorav 204 kan være lovforberedende. Men vi vet ikke hvem av disse Norge deltar i, fordi det svarte utenriksminister Anniken Huitfeldt ikke på.

Stortingsrepresentanten Alfred Jens Bjørlo (V) har stilt et skriftlig spørsmål til utenriksministeren om dette.
Kan utanriksministeren gi ei oversikt over kva ekspertgrupper og komitear under EU-kommisjonen Noreg har høve til å delta i, og kva grupper Noreg faktisk deltek i pr januar 2022? 
Utenriksminister Anniken Huitfeldt besvarte 26. I sin redegjørelse viste utenriksministeren blant annet til Europalovs liste. Etter ajourføring denne uken innholder listen nå til sammen 305 ekspertgrupper og såkalte komitologikomiteer som Norge kan delta i. De førstnevnte omfatter grupper som assisterer Kommisjonen i forbindelse med forberedelse av såkalte delegerte rettsakter. Disse har gradvis økt i antall etter hvert som prosedyren for delegerte rettsakter har overtatt for komitologiprosedyren på stadig flere områder. Kommisjonens register over ekspertgrupper inneholder også andre grupper som rådgir Kommisjonen, blant annet i forbindelse med politikkutvikling eller utarbeidelse av forslag til europaparlaments- og rådsrettsakter. Mange av disse er ad hoc-grupper av kort varighet. De er ikke inkludert i Europalovs liste, men kan finnes ved søk i ekspertgrupperegisteret. Hun avsluttet slik:
Konstruktiv norsk deltaking i komitear og ekspertgrupper er viktig. Og det er nyttig med ei oversikt over moglegheitene vi har til å delta. Men viktigast er trass alt det faglege arbeidet som vert gjort i komiteane og ekspertgruppene. Dette arbeidet, irekna prioritering av ressursbruk, er det dei enkelte departementa som har hovudansvaret for, saman med dei underliggjande etatane deira.    
Utenriksminister Huitfeldt besvarte dermed ikke i hvilke grupper norske eksperter deltar eller hvem som normalt deltar.

Les hele svaret.
 Her er oversikten over alle komiteene.