Utviklingsprosjekt i havbruksnæringen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Utviklingsprosjekt i havbruksnæringen

Partsamarbeid var modellen når LO og NHO i Trøndelag samarbeidet om bedriftsutvikling innen bedrifter i havbruksnæringen.

Et treårig utviklingsprosjekt i bedrifter som jobber i, eller inn mot havbruksnæringen i Trøndelag ble nylig avsluttet. Målet har vært å gi bedriftene kunnskap om hvorfor og hvordan de kan ta i bruk lokalt partsamarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud som redskap for å styrke egen verdiskapning og fremtidig konkurransekraft.

I prosjektrapporten, skrevet av arbeidslivsforskere ved Sintef, kan man lese at partsamarbeid forutsetter modenhet og helhetlig organisasjonsforståelse hos både ledere og tillitsvalgte. Ledere som er trygge i organisasjonsutviklingsprosesser, og som aksepterer at de må gi fra seg makt og myndighet, har et mye bedre grunnlag for å vise tillitsvalgte beslutningsgrunnlaget for tiltak som iverksettes. Samtidig sier rapporten at det å gi tillitsvalgte innsyn og informasjon krever også at tillitsvalgte har kompetanse til å se at det som regel er flere hensyn som må veies opp mot hverandre når det skal tas en beslutning. Og at tillitsvalgtes rolle er å ta hensyn til hva som er nødvendig for bedriften og ikke bare hva som er ideelt sett er best for ansatte i en aktuell situasjon.

Den formelle delen av partsamarbeidet er lovpålagt, og må derfor gjennomføres i alle bedrifter. Ledelsen kan ikke velge sine tillitsvalgte, og må samarbeide med de som til hver tid innehar rollene. Det ledelsen derimot kan gjøre, er å la det være attraktivt å være tillitsvalgt og verneombud ved å vise at man får delta i spennende oppgaver og diskusjoner. Når partene står sammen om å gjennomføre et utviklingsprosjekt, vil det vise bedriften hvilken rolle tillitsvalgte kan inneha. Rapporten tar også opp at et utvidet partsamarbeid er tuftet på ledelsens vilje, og ledere vil mer hvis de også forstår mer av suksesskriteriene som ligger til grunn for godt utviklingsarbeid.

Prosjektrapporten – Utviklingsprosjekt i havbruksnæringen i Trøndelag: Partsamarbeid om bedriftsutvikling (Solem & Øyum, Sintef, 2022) kan leses i sin helhet her.

Prosjektet var finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), der bedrifter kan søke midler for utviklingsprosjekter gjennom partsamarbeid.