MÅNEDENS FAKTA: Likestilling anno 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

MÅNEDENS FAKTA: Likestilling anno 2022

Visste du at alle har krav på tilrettelegging på jobb?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, og i kapittel 4 står det at alle har krav på å få arbeidet tilrettelagt med hensyn til bl.a. arbeidsevne, kyndighet og øvrige forutsetninger.

Mennesker med funksjonsnedsettelser har i tillegg forankret rettighetene til tilrettelegging i Lov om likestilling og forbund mot diskriminering. Å ikke tilrettelegge arbeidet kan være diskriminering, og loven omfatter også arbeidssøkere.

Mange vet dessverre for lite om rettighetene, men i frontfagsforhandlingene ble det enighet om ny tekst som tydeliggjør ansvaret for å arbeide for likestilling og ikke-diskriminering, hvor funksjonsnedsettelse er tatt inn sammen med flere viktige likestillingtema. Gjennomslag i frontfaget baner vei for flere, og tydeliggjøring av likestilling kommer nå inn som tekst i flere overenskomster.

Over 100 000 mennesker med en funksjonsnedsettelse står ufrivillig utenfor arbeidslivet ifølge tall fra SSB (2019). Vi vet at det i fremtiden kommer til å være færre mennesker i jobb, og flere eldre som skal forsørges av velferdsstaten. For å sikre at vi beholder den høye sysselsettingen må det gjøres tiltak for å få flere som ønsker det ut i arbeid.

Mennesker med funksjonsnedsettelser er å finne på veldig mange arbeidsplasser, og de kan være både synlige og usynlige. Utfordringene kan være så store at de har fått uføretrygd, og trenger et varig tilrettelagt arbeid som tiltak for å komme i jobb. Andre kan ha små utfordringer som bare krever litt tilpasning av arbeidet for å fungere i det ordinære arbeidsmarkedet.

Å ikke tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser kan være diskriminering. For å finne gode tiltak kan det være en fordel å ta kontakt med fagkompetanse, for eksempel lege med riktig kompetanse, ergoterapeut eller et kompetansesenter med kunnskap om funksjonsnedsettelsen. 

.Lurer du på om du eller noen du kjenner kan ha opplevd diskriminering har Likestillings- og diskrimineringsombudet mye nyttig informasjon på nett, og kan bistå med råd og veiledning.

Mange av verktøyene for å sikre inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser er allerede tilgjengelige, og omfatter blant annet:

I tillegg fikk Fellesforbundet inn ny tekst som tydeliggjør ansvaret for å arbeide for likestilling i tariffrevisjonen på frontfaget. Fra å arbeide for likestilling mellom kvinner og menn skal partene nå arbeide for likestilling og ikke-diskriminering:

«Partene skal gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eller en kombinasjon av grunnlagene. Partene skal videre søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Arbeidsgiver har ansvar for å ta initiativ i likestillingsspørsmål. Der det ikke inngås lokal avtale, skal likestillingsarbeidet gå inn i det etablerte systemet for samarbeid, informasjon og drøftelser i bedriftene.»

LO i Trøndelags regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk oppfordrer flere til å være med i arbeidet om et likestilt arbeidsliv. Tillitsvalgte kan ta i bruk verktøyene for å drøfte tilrettelegging og likestilling på arbeidsplassen, og forbundene kan ta opp temaet og synliggjøre det viktige arbeidet for å få flere med funksjonsnedsettelser i arbeid.

Her er et eksempel på hvordan forbundene i LO arbeider for å synliggjøre inkludering og sikring av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk i Trøndelag vil hver måned sette lys på oppsiktsvekkende fakta om likestilling.