Fylkesveiene må rustes opp

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fylkesvei

Fylkesveiene må rustes opp

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene har økt med 5 – 20 % i perioden 2014 – 2021, og beløper seg til størrelsesorden 85 – 95 mrd. kroner (2022).   

For å være konkurransedyktig trenger næringslivet god infrastruktur både på veiene i distriktene og på hovedveiene ut av Norge. Totalt er Norge nummer 17 globalt når det gjelder konkurranseevne, men veiene trekker ned. Her kommer Norge på 46 plass. (Kilde: Global Competitiveness Index 2019). Det må også satses på rassikring og trafikksikkerhet.   
Det må ikke bli viktigere å klippe snorer på nye strekninger, enn å ta vare på de veiene vi har. Fylkesveiene må rustes opp.    
  
Det må være et enhetlig veieierskap  
Fremkommelige, trafikksikre veier handler om hvordan veieierskapet er. Veieierskapet er splittet opp og de ulike vei-eierne har ulike rammebetingelser.   
  
Statens vegvesen har dårligere rammevilkår enn Nye Veier. I motsetning til Statens vegvesen bestemmer Nye Veier selv hvordan og i hvilken rekkefølge de skal bygge veiene de har ansvar for. Også finansieringsmodellene er forskjellig. Det må det gjøres noe med. Regionkonferansen xx mener at Nye Veier på sikt må innlemmes i Statens vegvesen. Fellesoppgaver må løses av Statens Vegvesen.   
  
Veireformen fra 2010 hvor 70% av riksveiene ble omklassifisert til fylkesveier, har ført til kraftige kostnadsøkninger og bidratt til oppsplitting av fagmiljøer og ansvar. Her mener regionkonferansen i Møre og Romsdal at man må vurdere å reversere reformen.   
Det å ruste opp fylkesveiene er god distriktspolitikk.  Etterslepet på våre fylkesveier er nå på 16 mrd. og må prioriteres. Gode veier gjør det lettere og tryggere å pendle for innbyggerne i distriktet. Næringslivet er avhengig av gode veiforbindelser for å opprettholde konkurransekraften.   
  
  
LOs regionkonferanse i Møre og Romsdal mener at våre fylkespolitikere må arbeide for rette opp vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, samt utbedre eksportveiene i Fylket