Finansiering av de videregående skolene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Finansiering av de videregående skolene 

De videregående skolene i fylket har fått beskjed om å kutte i drift og utgifter. Over halvparten av de videregående skolene i fylket har innført full vikarstopp, og mange elever møter på undervisning hvor det ikke er lærere til stede. Det har de siste par ukene vært mange innlegg i avisene i fylket som beskriver dette problemet.  

Stykkprisfinansiering fastsetter hvor mange elever som må søke for å opprettholde et studietilbud i videregående opplæring. For eksempel kan et yrkesfaglig tilbud kreve minimum ni søkere for å opprettholde 15 tilgjengelige plasser; ved åtte eller færre søkere legges tilbudet vanligvis ned. Skolenes landsforbund mener at denne finansieringsmodellen neglisjerer behovet til lokalt næringsliv for lærlinger, og fører til nedleggelse av tilbud til tross for kvalifiserte lærere og gode fasiliteter. Dette skaper årlig fare for overtallighet og frustrasjon, både for lærere og elever.   
  
Stykkprisfinansieringen resulterer i brå avslutning av studietilbud og tvungen omskolering for elever, som ofte fører til lavere motivasjon og høyt fravær. Denne økonomisk-administrative praksisen prioriterer søkertall over kvalitet, noe som fører til tap av kompetente lærere og svekker skole-Norge i en tid med lærermangel.  
  
Det er viktig at fylkeskommunen opprettholder finansiering av de videregående skolene på et slikt nivå at man ivaretar behovet til elevene, lokalmiljøet og næringslivet.   
  
Skolenes landsforbund mener at stykkprisfinansieringen ikke må være til hinder for opprettholdelse av studietilbud der det er lokalt behov for rekruttering, selv om antall søkere varierer fra år til år. Det må legges til rette for en mer langsiktig finansieringsmodell.?  
  
  
LOs regionkonferanse i Møre og Romsdal forventer at fylkeskommunen styrker økonomien til den videregående skolen i Møre og Romsdal, spesielt for yrkesfagene som industrien og næringslivet trenger. Vi aksepterer ikke kutt som påvirker tilbudet om yrkesfaglig utdanning og forventer at fylket tar hensyn til næringslivets behov.