Ufrivillig deltid- et likestillingsproblem

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ansatt i CoopPrix-Rydder varer
Foto: Trond Isaksen

Ufrivillig deltid- et likestillingsproblem

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene april 2022. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet. At vesentlig flere kvinner enn menn jobber deltid, viser at ufrivillig deltid er et likestillingsproblem. LO jobber for å redusere omfanget av deltid og for å fremme en heltidskultur, fordi det er med på å utjevne forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet.  

Når tallene forteller at 36 prosent av kvinner og 15 prosent av menn jobber deltid, og mange av disse ønsker fulle stillinger, så handler dette i realiteten om delvis eller skjult arbeidsledighet. Arbeidstakere som ønsker å jobbe full tid må gis muligheten til dette, noe annet er sløsing med verdifull kompetanse og arbeidskraft.   

Det er særlig kvinnedominerte yrker innen helse- og omsorgsektoren og handel og servise hvor deltid er utbredt. Kvinners posisjon i arbeidslivet svekkes med tanke på lønns- og pensjonsvilkår, og med tanke på videre utvikling i arbeidslivet når de som ønsker å jobbe mer ikke får muligheten.  

Ufrivillig deltid er en stressfaktor for mange arbeidstakere. Mangel på forutsigbarhet og en evig jakt på flere vakter er for mange en stor belastning som burde være helt unødvendig. Arbeid skal gi mulighet for å forsørge seg selv, og da trengs en lønn som er til å leve av. Det bør heller ikke være slik at man velger å jobbe deltid for å tilpasse seg belastende vaktordninger eller en krevende arbeidssituasjon.  

Vi vet at ulikhet er et voksende problem, også i Norge. Ufrivillig deltid er en av flere årsaker til dette. Omfanget av deltidsstillinger, særlig i lavtlønnsyrker er stort, og gjør at mange sliter med å få endene til å møtes. Deltid gir lavere inntekt. Dette begrenser den enkeltes muligheter blant annet til å få boliglån, og på lengre sikt forsterkes ulikheten, gjennom lavere pensjonsopptjening. 

Regjeringen har foreslått endringer i Arbeidsmiljøloven som styrker alles rett og mulighet til en full jobb og dermed tryggere økonomi, det er vi i LO glade for. LO støtter initiativet for å fremme heltid hovedregel og at eventuelle behov for deltidsansettelser skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte.   

LO støtter også forslaget om at Arbeidstilsynet gis kompetanse til å gi pålegg og treffe enkeltvedtak for å påse at dokumentasjonsplikten og drøftingsplikten ivaretas. Det er viktig at en slik bestemmelse skal gjelde i alle virksomheter og sektorer, og dokumentasjon er med på å bevisstgjøre arbeidsgiver på bruken av deltidsstillinger, og vil hjelpe til med på å skape en heltidskultur på alle arbeidsplasser.