Satsing på samferdsel er viktig for Innlandet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tog som illustrasjon på samferdsel

Satsing på samferdsel er viktig for Innlandet

Uttalelsen er vedtatt av LOs regionråd i Innlandet februar 2022. Signert /Odd Erik Kokkin, regionnestleder for LO Innlandet/

Verdiskapning er grunnlag for velferd og offentlige tjenester. For å ivareta og utvikle gode tjenester trenger vi helhetlig politisk styring. Bosetting, jobb og utdanningsmuligheter må ses i sammenheng med behovet for veier, tog, buss og bane. Næringsutvikling må være bærekraftig og ivareta miljøhensyn.  

Innlandet er et sentralt knutepunkt for transport for vei og bane, både sør-nord og øst-vest. Vekst og utvikling er viktig for at fylket skal være en attraktiv region å bo og jobbe i. Det fordrer næringsutvikling i alle deler av fylket, der klima- og miljøhensyn står høyt på agendaen. Da trenger vi effektiv transport av varer i hele Innlandet, enten via veinettet eller som godstransport på jernbane. Næringslivet og eksportindustrien er avhengige av et velfungerende transportsystem for å opprettholde og utvikle sin konkurransekraft mot internasjonale eksportmarkeder.  

Utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen, strekningen Hamar-Lillehammer, vil ha stor regional betydning for effektiv persontransport. I tillegg til utvikling av Innlandet som bo- og arbeidsregion, er dette bra for turisme og reiseliv. Jernbane har også stor regional betydning for miljøvennlig transport av gods. Både Dovre-, Gjøvik-, Røros og Solørbanen er viktig for miljøvennlig godstransport.  

Trygge veier og framkommelighet er viktig med tanke på risiko for flom, ras og andre trafikksikkerhetsutfordringer som forventes å øke i årene som kommer grunnet klimaendringer. Derfor anses den planlagte utbyggingen av E6 mellom Moelv og Øyer viktig, og at det legges til rette for snarlig utbygging av Riksveg 4 mellom Gjøvik og Oslo.  

Da Nye Veier AS ble en del av norsk samferdselsutvikling var helhetlige utbygginger et sentralt poeng. I E6- utbyggingen nordover, fram til Moelv er det tenkt helhetlig. I de planlagte prosjektene med ny Mjøsbru, og E6 utbygging fra Moelv til Øyer, har det kommet to kanselleringer på inngåtte anbud. Dette forsinker oppstart av utbyggingen med minst ett år. Anbud må lyses ut på ny, og dette vil få betydning for sluttføring av prosjektene.  

LOs regionråd ser med bekymring på at framdriftsplanen for utbygging av ny firefelts motorvei frem til Øyer ikke overholdes. Stortinget har forutsatt en ferdigstilling av ny vei innen utgangen av 2025. 

Samferdsel er viktig for å sikre vekst og fremtidig verdiskaping i Innlandet.