Kollektivtrafikk i egenregi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kollektivtrafikk i egenregi

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene februar 2023. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

21. februar avgjør Fylkestinget om kollektivtrafikken i fylket skal drives i egenregi, eller fortsatt settes ut på anbud som i dag. 

De siste ukene har debatten rast i avisene i Innlandet, med innlegg fra både motstandere og tilhengere av forslaget. Noen innlegg er av prinsipiell karakter, ut fra ideologisk ståsted, mens andre argumenterer mer ut fra egeninteresse eller særinteresser.

Det er blant annet hevdet at det er stor splittelse mellom LO- forbundene i spørsmålet om fylket bør drive kollektivtransport i egen regi eller ikke. Her må det derfor klargjøres et par forhold.

LOs forbund vedtok på sist kongress, våren 2022, vårt prinsipielle standpunkt, nemlig at 

«Hensynet til miljø og klima, spredt bosetting og befolkningens behov for transporttjenester tilsier en satsing på kollektivtransport over hele landet. Særlig i pressområdene vil befolkningsveksten kreve at transportveksten i hovedsak skjer kollektivt. Kollektivtransporten er et velferdsgode som tilbys og finansieres gjennom fellesskapet og må organiseres slik at pengene som brukes, kommer de reisende til gode. LO vil derfor arbeide for at unntaksbestemmelsen i kollektivtransportforordningen benyttes.» 

Kollektivtransportforordningen er ment å sikre effektive transporttjenester gjennom regulert konkurranse. Unntaksbestemmelsen i kollektivtransportforordningen åpner for å unngå konkurranseutsetting blant annet om man driver i egenregi.

Når det gjelder pensjon og AFP, som er nevnt i debatten, er LOs mål at summen av Folketrygd, obligatorisk tjenestepensjon og AFP skal gi en ytelse ved 67 år på 2/3 av sluttlønn. Det skal også være mulig for alle å gå av med tidligpensjon. Dette gjelder også for ansatte i kollektivtrafikken.

Jon Kristiansen i NHO beskriver bussnæringen som inkluderende fordi de ansetter folk som ønsker å jobbe deltid. Det er et forsøk på en omskriving eller skjønnmaling av virkeligheten. Bussbransjen sliter med rekruttering, i byene, men kanskje særlig i distriktene. Vi har flere eksempler på pensjonerte sjåfører som har deltidsstillinger. Nye og yngre sjåfører trenger hele stillinger for å forsørge seg selv og familien, uten dette vil de velge andre yrker.

Jon Kristiansen i NHO hevder også at medbestemmelsen er ivaretatt gjennom bussjåførenes tariffavtale. Det er for så vidt riktig, men her hører også med til historien at bussjåførenes medbestemmelse er overfor sin arbeidsgiver som er busselskapene. Innlandstrafikk samhandler med busselskapene og ikke med sjåførenes tillitsvalgte, og da er ikke medbestemmelsen mye verdt. Selv om tillitsvalgte møter Innlandstrafikk i et såkalt kollektivforum, kan ikke dette sammenlignes med den medbestemmelsen som er definert gjennom tariffavtalene. 

LO mener at kollektivtransport er et velferdsgode, og at drift i egenregi er best for ansatte og reisende. Vi mener at egenregi gir mest valuta for pengene i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og ikke bare i det rent bedriftsøkonomiske.