Politisk kontroll over strømprisene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bro over vann med kraftig vannføring
Kraftig vannføring i Lom

Politisk kontroll over strømprisene

Regionrådet i LO Innlandet vedtok denne uttalelsen i sitt møte 17. februar 2022. Uttalelsen sendes medier og politikere på Storting og fylkesting

Det er positivt at regjeringen har kommet med tiltak som avhjelper noe på de kraftigste utslagene av de høye strømprisene vi har opplevd i vinter. Også landbruket har nå fått en hjelpende hånd. Likevel er ikke støtteordningene tilstrekkelige. Strømpris skal ikke være en omfordelingsmekanisme. Omfordeling skal skje gjennom skatt og avgifter.

Helt siden vi satte de mektige vassdragene i arbeid, har rimelige og stabile strømpriser vært et fortrinn for både privatpersoner og norsk industri. Dette er spesielt viktig for den kraftintensive industrien vår, som har verdensledende grønneog framtidsretta arbeidsplasser, og tilfører viktige eksportinntekter.

Det er stor bekymring rundt hva de økte prisene vil ha å si for industribedrifter og arbeidsplasser i tida framover. Det er ikke bare den kraftforedlende industrien som vil rammes av høye strømpriser, men også øvrig industri vil kunne miste ett av sine viktigste konkurransefortrinn. Dette vil sette norske arbeidsplasser på spill. Derfor henstiller vi til våre politikere om å ta de nødvendige grep, for å få politisk kontroll over krafta igjen.

Dagens prisnivå forsterker de sosiale forskjellene, skaper usikkerhet for alle og spesielt for de med lav inntekt. Det er en viktig politisk oppgave å sikre at prisen vi betaler for strømmen er sosialt bærekraftig og at det settes en øvre grense for hvor mye vi skal betale samlet for strøm til vanlig forbruk. For lag og foreninger vil dagens prisnivå bidra til både konkurser, nedleggelser, stengte idrettsanlegg og en alvorlig innskrenkning av tilbud til barn, unge og voksne.

Ifølge Statnett vil kraftoverskuddet være borte om fem år. Derfor haster det med å sette i gang gryteklare oppgraderinger av eksisterende vannkraftverk, og energieffektivisering som kan sikre nok kraft i landet.

I Norge er kraft en livsviktig resurs for oss som bor her. Da kan ikke strømprisene være en vare på linje med tannkrem og brød. Det må sees på som en fundamental del av vår felles infrastruktur.Disse store svingningene på pris går hardest utover lavtlønnede, og dette er det motsatte av en god, omfordelende politikk. Vi må ha forutsigbarhet på at vi kan ha varme i husene våre uten at vi må ta opp forbrukslån for å dekke regningene på strøm.

På kort sikt må vi ha bedre støtteordninger. På lang sikt må det fastsettes tak og rammer slik at norske innbyggere og næringsliv sikres gode forutsetninger og kraftpriser på et forsvarlig nivå.

LOs regionkonferanse i Innlandet krever derfor:

  • Stans i krafteksporten ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene for å sikre bærekraftig tilgang på strøm.Det sikres forutsigbare og langsiktige kraftpriser for privatpersoner, næringsliv og industri
  • Det gis trygghet for at staten stiller opp med kompenserende tiltak mot høye strømpriser også etter mars.