Samfunnssikkerhet og beredskap

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Elveløp under bro

Samfunnssikkerhet og beredskap

Uttalelsen "Samfunnssikkerhet og beredskap" ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 28. oktober 2022.

Samfunnssikkerhet og beredskap. 

Nyhetsbildet er preget av krig på det europeiske kontinentet. Russlands angrep på Ukraina har medført store sivile og militære tap. De menneskelige lidelsene kan vi ikke engang forestille oss. Faren for en storkrig er til stede.  

Gassrørledningene Northstream 1 og 2 i Østersjøen har vært utsatt for det som antas å være sabotasje. Europeiske myndigheter og organisasjoner utsettes stadig for cyberangrep. Uidentifiserte droner er flere ganger observert i nærheten av norske installasjoner. Friskt i minne har vi en pandemi som satte beredskapen på prøver vi knapt hadde forestilt oss.

Store Norske Leksikon definerer beredskap slik:

"Beredskap er det å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner. Forskjellige former for beredskap kan være redningsberedskap, oljeberedskap, egenberedskap og forsvarsberedskap. Beredskap er vanligst brukt i forbindelse med militære og sivile tiltak som må utføres for å sette samfunnet i stand til å møte et eventuelt væpnet angrep eller en trussel om et slikt." 

På regjeringen.no finner vi dette sitatet:

"Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå." 

Vi spør: 

  • Er Norge beredt på krisene som rammer oss igjen og igjen? 
  • Er det mulig å være forberedt på alt som kan skje? 
  • Har vi beredskapsplaner på de ulike nivåene, som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner som kommunikasjonssystemer, energi-, mat- og vannforsyning og offentlige tjenester? 

Matproduksjon er også beredskap.  

I matindustrien må vi sørge for at en større del av matproduksjonen skjer i Norge. Det bidrar til mindre transport og øker selvforsyningsgraden. Vi må sikre vår evne til å produsere mat på egne ressurser gjennom blant annet styrket jordvern og prioritering av havområder til matproduksjon.  

LOs regionkonferanse i Innlandet mener at matforsyningssikkerheten må prioriteres høyere. 

Beredskap for medikamenter. 

Norge må i større grad sørge for egen produksjon og lagring av viktige medikamenter. 

Kommunikasjonssikkerhet. 

Hybride trusler som jamming av kommunikasjon, digitale angrep og spredning av falske nyheter er en stor trussel. 4. oktober la Riksrevisjonen fram en rapport som viser svakheter i Forsvarets kommunikasjonssystemer som kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet. Rapporten konkluderer blant annet med at det er sårbarheter i sikkerheten i Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer som gir risiko for svekket operativ evne.  

LOs regionkonferanse i Innlandet mener at man må øke kompetansen på dette området. 

Vannforsyning 

Vannforsyningen er en av våre mest sårbare samfunnsfunksjoner. Det er et stort ansvar å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann. Mattilsynet gjennomførte i 2016 et nasjonalt tilsynsprosjekt på beredskapen hos 515 vannverk. Der fant de avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og -øvelser.  

LOs regionkonferanse i Innlandet mener at beredskapen for vannforsyning må bedres.  

Forsvar  

Heimevernet mobiliseres til å utføre sikringsoppdrag på våre Olje- og gassinstallasjoner langs hele kysten. Dette viser at Heimevernet igjen er først ute til å løse oppdrag sammen med politiet. Lokale og gripbare ressurser som er kostnadseffektive.  

Heimevernet preges av stor lokal kunnskap, med øyne og ører over alt. Soldater med nettverk, livserfaring og sivil kompetanse. Det er soldater som både er rørleggere, siviløkonomer, leger også videre. Det er kjent at Heimevernet har store mangler når det kommer til utstyr og trening. Soldatene har gamle uniformer, og det er store mangler i personlig utrusning. 

Spørsmålet vi stiller oss, er om denne beredskapsorganisasjonen er godt rustet til å forsvare landet foruten om rene statiske sikrings oppdrag, til å kunne være godt rustet til dette århundrets behov i en strid.  

LOs regionkonferanse i Innlandet mener at Heimevernet må prioriteres høyere. Vi ber regjeringen avsette nok midler til Heimevernets budsjetter, slik at soldatene kan utrustes med moderne uniformer, og personlig utstyr som står i stil med resten av forsvarets avdelinger. Det må også avsettes betydelige midler slik at Heimevernet kan trenes effektivt og riktig. Vi skylder soldatene våre både trening og tidsriktig utstyr som kan gjøre dem best mulig i stand til å løse oppdragene de blir tildelt. 

Kraft- Energi og kritisk infrastruktur. 

Senhøsten og vinteren 2021/2022 har gitt strømpriser i Sør-Norge på ekstraordinært høye nivåer.  Prisnivået skyldes i hovedsak lav fyllingsgrad i norske vannkraftverk, økte CO2-priser og svært høye gasspriser i Europa, noe som påvirker Norge på grunn av tilknytningen til et felles europeisk strømmarked.  

Europa har satt seg selv i en sårbar posisjon med sin avhengighet av gassimport fra Russland. Dette har Russland utnyttet ved å redusere sin gasseksport til Europa allerede fra høsten 2021. 

I de siste årene har kraft- energi og Telekommunikasjonsbransjen opplevd store omstillinger med fokus på effektivitet. Dette har medført outsourcing av fagkompetanse til mindre selskaper. Disse selskapene er private og er ikke direkte underlagt krav i Energiloven og kraftberedskapsforskriften. Nå er bemanningen så lav i disse selskapene at de ikke kan håndtere konsekvensene av en liten storm, en flom eller et snøvær uten å måtte ty til ekstraordinære tiltak for å opprettholde forsyningssikkerheten. Er vi da beredt på en større krise i samfunnet?    

LOs regionkonferanse i Innlandet ber regjeringen gjeninnføre kompetanseforskriften for å sikre slik tilgang til operativt personell i nettselskaper som kraftberedskapsforskriften krever. Det bør også innføres en lignende ordning for Telekommunikasjonsbransjen. Dette vil etter vårt syn styrke beredskapen betraktelig. Hensynet til profitt og effektivitet kan ikke komme før beredskapshensyn.