Hva skal til for å gjennomføre en tillitsreform i NAV?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hva skal til for å gjennomføre en tillitsreform i NAV?

LOs regionkonferanse i Innlandet vedtok denne uttalelsen i sitt møte 28. oktober 2022.

Helhetlig gjennomgang

En tillitsreform i Nav må bygge på at de ansatte gis tillit til utførelsen av arbeidet og rom til å utføre den. I Trygdeskandalen ble minst 80 personer urettmessig dømt for trygdesvindel. Nærmere 1100 personer fikk krav om tilbakebetaling. Saken har blitt et skrekkeksempel, og har ført til at flere ønsker en reform i NAV. Innsparingskravene i avbyråkratisering- og effektivitetsreformen (ABE-reformen) som Solberg-regjeringen innførte, gjør kontorene mindre tilgjengelige og med færre ressurser. Derfor ønsker LOs regionkonferanse i Innlandet en helhetlig gjennomgang av NAV. 

Utredningen «Blindsonen» avdekket at det manglet fire K’er i NAV: kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning. NAV er velferdsstatens førstelinje. Den er essensiell for å ha et velfungerende arbeidsmarked og gode livsvilkår for hele folket. Alle får på ett eller annet tidspunkt bruk for tjenestene i NAV, og vi forventer at NAV stiller opp når vi trenger det.

Kompetansesammensetting og organisering

Kompetansen til de ansatte er NAVs viktigste ressurs. For å gi god hjelp trenger vi nok ansatte med rett og bred kompetanse, herunder også sosialfaglig og juridisk kompetanse. Bred kompetanse er viktig, slik som erfaringskonsulenter og andre med relevant realkompetanse. Vi trenger en gjennomgang av kompetansesammensettingen på NAV-kontorene. Vi må vite at de ansatte har den kunnskapen som trengs til å hjelpe folk på en best mulig måte.

Organiseringen av NAV må ses på. Etter at Aetat og Trygdeetaten ble slått sammen, og samordnet med den kommunale sosialtjenesten, opplever noen at det er vanskelig å komme i kontakt med den de trenger. Det som skulle fungere som «en dør inn» for 15 år siden, har blitt som en labyrint for både brukere og ansatte. Sammenslåing av NAV-kontorer og begrenset åpningstid fører til mindre tilgjengelighet, noe som igjen kan føre til mer frustrasjon og faren for vold og trusler, og i verste fall drap, øker. Tjenestene må være organisert slik at alle får den hjelpen de trenger, uten å oppleve seg som en kasteball i systemet.

Styringsmodellene i Nav er kompliserte. Nav preges av mål- og resultatstyring etter prinsippene i New Public Management (NPM), som brukes i ABE-reformen. Dette er en styringsform som har bidratt til økt fokus på oppgaver og tiltak som kan måles. Flere politikere som tidligere var pådrivere for NPM, går i dag ut og innrømmer at modellen ikke er en god styringsmodell for offentlig velferd, hvor relasjonelle prosesser er avgjørende for resultatet. De ansattes faglige vurderinger må gis større tillit og autonomi.

Samhandling og tilgjengelighet

Samhandling og informasjonsutveksling internt og eksternt i Nav må forbedres. Ansatte må få økt mulighet til samhandling på tvers av enheter/ avdelinger, og det må bli enklere å avklare faglige spørsmål og fortolkninger uten hinder av byråkratiske barrierer. Å sørge for en slik samhandling vil være i tråd med sosialtjenesteloven.  LOs regionkonferanse i Innlandet mener at økt samhandling med andre kommunale tjenester er viktig og at tillitsreformen kan bidra til dette. 

Tilgjengelighet betyr at du kan få kontakt med veilederen din eller det lokale NAV-kontoret. Godt sosialt arbeid krever at man bygger relasjoner over tid. Det betyr at de ansatte må være tilgjengelige for innbyggerne. Helsetilsynet avdekket derimot en helt annen virkelighet i sin rapport om NAV Kontaktsenter. Det som skulle være «én-dør-inn» til NAV har vist seg å bli en kraftig omvei for de som har behov for kommunale sosiale tjenester. I verste fall blir det en blindvei. LOs regionkonferanse i Innlandet mener det må være flere lokale NAV-kontor nær brukerne av tjenestene. 

Gjøre det lettere å motta hjelp

Rapporten viste at velferdsstatens siste sikkerhetsnett, de sosiale tjenestene ikke er tilgjengelig for store deler av befolkningen. Tilfeldighetene påvirker i stor grad om du får snakke med noen som kan hjelpe deg eller ikke. Vi trenger et åpent og tilgjengelig NAV som gir tilpasset hjelp til de som trenger det, uten store variasjoner i tilgjengelighet og uønskede geografiske ulikheter. 

Tiden er inne for å realisere intensjonen bak NAV, nemlig å gjøre det lettere å motta hjelp. Det er mange dyktige ansatte i NAV, som må gis økt tillit. LOs regionkonferanse i Innlandet ber om at alle kluter settes til for å gjøre NAV bedre som system. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv.