Fylkeskommunens anskaffelsesstrategi- et steg i riktig retning, men ikke nok

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- emblem
Leserinnlegg- emblem

Fylkeskommunens anskaffelsesstrategi- et steg i riktig retning, men ikke nok

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene juni 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

LO Innlandet gratulerer Innlandet Fylkeskommune med ny strategi for anskaffelser som ble vedtatt av Fylkestinget forrige uke. En anskaffelsesstrategi gir føringer for hvordan Fylkeskommunen skal ivareta sitt samfunnsansvar og gjennomføre anskaffelser med høy etisk standard og med god forretningsskikk.  

Offentlige anskaffelser er underlagt mange regelverk, og det er viktig at offentlige innkjøpere kjenner både regelverk, anbudsprosesser og spilleregler i arbeidslivet godt for å sikre god anvendelse av offentlige midler når man driver innkjøp og innhenter anbud. 

Da forslaget til ny anskaffelsesstrategi ble sendt ut på høring i vinter, var LO Innlandet og tilsluttede forbund, tydelige på hva vi er opptatt av når det gjelder innkjøp. Det gjaldt hvilke strategier som må være førende for å sikre og bevare et anstendig arbeidsliv, med alt det innebærer av både lønns- og arbeidsvilkår, bruk av faglært arbeidskraft og faste ansatte, begrensninger i adgangen til å bruke innleid arbeidskraft, krav til antall underleverandører og leverandører som er tilknyttet en lærlingeordning og bruke bedrifter som bidrar til utvikling av det grønne skiftet for å nevne noe.  

Utvikling av strategisk anskaffelseskompetanse hos ledere og innkjøpere er også er viktig område, da offentlige innkjøpere også har ansvar for å drive kontroll med at kriterier man har satt etterleves av virksomhetene man kjøper tjenester av. 

Når vi nå skriver at anskaffelsesstrategien er et steg i riktig retning men ikke nok, bunner dette i at den vedtatte strategien fremstår som temmelig rund. LO Innlandet er glad for at noen av våre innspilte forslag er ivaretatt, men vi er likevel bekymret for om den gir tilstrekkelig tydelige føringer for de områdene vi er mest opptatt av for å ivareta et seriøst arbeidsliv. Gjennom konkurranseutsetting er målet å oppnå besparelser gjennom bedre priser, og selv om man også skal ta andre hensyn, som etiske standarder, et seriøst arbeidsliv osv. ser vi at pris ofte vektes tyngre enn andre hensyn. 

Strategien har mange gode intensjoner om å «bidra til» på en rekke områder, men LO Innlandet skulle ønske strategien er mer tydelig på hva man konkret gjør når man «bidrar til» på de ulike områdene.

Som fylkeskommunen selv skriver i strategien, så er ikke «Fylkeskommunens anskaffelsesfunksjon bedre enn den kompetanse og kapasitet funksjonen besitter». Dette betyr at det påhviler Fylkeskommunen et stort ansvar i å sikre at de som jobber med innkjøp til enhver tid har nok kompetanse til å håndheve regelverket, og at det også er tilstrekkelig kompetanse til å avklare godt nok hvilke standarder fylkeskommunen ønsker i utlysning av konkurranser, og at de klarer å avdekke og iverksette sanksjoner overfor virksomheter som ikke overholder de strenge kriteriene man har bedt om i konkurranseutlysningen, dersom vinnerne ikke overholder sine forpliktelser.  

LO Innlandet mener derfor det er viktig at man har gode kontrollrutiner, for å avdekke leverandører som ikke viser tilstrekkelig seriøsitet under oppdrag for Fylkeskommunen.