For lite og for smått

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- emblem
Leserinnlegg- emblem

For lite og for smått

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene mai 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Norge bruker svimlende summer fra oljefondet for å møte situasjonen vi nå står i, for å hindre økt arbeidsledighet og konkurser, for å opprettholde eksport og leverandørindustri, og for å opprettholde kjøpekraft. Revidert statsbudsjett ser i så måte ut til å fokusere på kortsiktige tiltak, selv om det vi trenger aller mest er å tenke langsiktig og helhetlig.   

Det viktigste vi kan gjøre, med tanke på rekordhøy ledighet og økte kostnader for både bedrifter og kommuner, er å satse på tiltak som sikrer arbeidsplasser i større grad enn det revidert budsjett ser ut til å romme, tiltak for å øke andelen sysselsatte og ikke minst tiltak som styrker velferden. 

Regjeringens forslag om å utvide den midlertidige permitteringsordningen ut oktober er skritt på veien, men går ikke langt nok. LO mener anledningen til å permittere må utvides til tiltakene er faset helt ut. Det vil bidra til å skape trygghet for bedrifter og ansatte. Permitteringsperioden må utvides til 52 uker, og de midlertidige permitteringsreglene bør minst utvides til 1. januar 2021. 

LO har under hele krisa også vært tydelige på at det er nødvendig med investeringer og vedlikehold levert av privat sektor, og at offentlig sektor må holde aktiviteten oppe der det er mulig.  

For å unngå avvikling av kommunale tjenester som ikke er lovpålagt, eller at tjenester legges på et minimumsnivå, må kommunene tilgodeses med mer penger enn revidert nasjonalbudsjett legger opp til. Hvis ikke vil det fort gå på bekostning av viktige tjenester til barn, unge, mennesker med funksjonsnedsettelse, og mange eldre og syke. På landsbasis får kommunene 20 milliarder kroner i redusert handlingsrom som følge av krisa, hvor Regjeringen foreslår å kun kompensere en tiendedel av dette i sitt reviderte budsjett. Dette er mye penger for kommunene, som på sin side oppfyller sin rolle som velferdsleverandør gjennom alle som står på og gjør jobben. LO er derfor opptatt av kommunen må sikres økonomisk handlingsrom til å styrke barnevern, primærhelsetjenesten, beredskapen og skolene for å nevne noe. 

Offentlig sektor må holde aktiviteten oppe der det er mulig, noe som også kommer private virksomheter til gode. Det gjelder veier, jernbane, offentlige bygninger og annen infrastruktur. Her er det ekstra skuffende at utbygging av InterCity, med planlagt byggestart i år, tas ut av revidert nasjonalbudsjett for Innlandets del. Det er uvisst hvilken fremdrift InterCity- utbyggingen vil få i Innlandet, noe som er trist for store deler av både arbeidsliv- og næringsliv. LO håper Innlandets stortingspolitikere tar tak i dette, for Innlandet trenger klimavennlige og effektive transportløsninger, med tanke på varetransport, reiselivet og behovet for viktig kompetanse til regionen.