NTP- ikke mye å rope hurra for

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for uttalelse fra regionkontoret for LO Innlandet
Emblem for uttalelse fra regionkontoret for LO Innlandet

NTP- ikke mye å rope hurra for

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene februar 2021. Signert /Odd Erik Kokkin, regionnestleder for LO Innlandet/

Fredag la regjeringen fram nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022- 2033. NTP skal bidra til god og samfunnsnyttig infrastruktur med lavere klimautslipp og oppfyllelse av Norges internasjonale forpliktelser til utslippskutt.  For Innlandet sin del var innholdet som forventet etter regjeringens lekkasjer i forkant. LO Innlandet synes ikke satsingen for vårt fylke er mye å rope hurra for.  

LO Innlandet ønsker en mer offensiv og helhetlig plan. Hele fylket skal være en attraktiv region å bo i, og å jobbe i. Næringsutvikling må sikres og utvikles, med miljø og klima- hensyn som underliggende hensyn i alle tiltak. 

Vi trenger en transportplan som i større grad enn i dag legger til rette for næringsutvikling også utenfor de mest sentrale strøkene. Næringslivet og eksportindustrien er helt avhengige av et mer velfungerende transportsystem for å opprettholde og utvikle sin konkurransekraft mot internasjonale eksportmarkeder. I det minste burde riksvei 4 vært tilgodesett midler også fra Raufoss mot Oslo, ikke bare strekningen mellom Hunndalen og Mjøsbrua.

LO Innlandet mener den fremlagte plan ikke gjenspeiler behovet for effektiv transport av varer i hele Innlandet, enten dette skjer på veinettet eller som godstransport på jernbane. For at tannhjulene som et samfunn trenger skal gå rundt, må god fremkommelighet sikres. Utbygging av Intercity Dovrebanen, på strekningen Hamar-Lillehammer ville hatt stor regional betydning for effektiv persontransport, til glede for og utvikling av ulike bo- og arbeidsregioner, men også for turisme og reiseliv. Jernbane har også stor regional betydning for miljøvennlig transport av gods, som eksempel kan nevnes både Rørosbanen og Solørbanen.

Innlandet er knutepunktet i alle transportkorridorer når det gjelder vei og bane, både sør-nord og øst-vest. Midler til utvikling og vedlikehold er vesentlig fordi Innlandet har mange riksvegstrekninger som er utsatt for flom, ras og andre trafikksikkerhetsutfordringer. Vi skulle ønske at regjeringens forslag til NTP viste en større og mer helhetlig satsing, som viste retning for framtiden. Det mener LO Innlandet at den dessverre ikke gjør.