Nå er det arbeidsfolk og arbeidssøkende sin tur!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem, uttalelse fra LO Innlandets regionkontor

Nå er det arbeidsfolk og arbeidssøkende sin tur!

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene september 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

LO Innlandet har store forventinger til en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet. Nå får vi et stortingsflertall som vil jobbe med oss og ikke mot oss, og som ser trepartssamarbeidet og den norske modellen som en bærebjelke i den norske velferdsstaten. 

Åtte år med høyrepartienes politikk har gitt større forskjeller mellom folk. Under høyreregjeringen har vi fått dobbelt så mange unge uføre og mange som står utenfor arbeidslivet, samtidig som det har blitt dobbelt så mange milliardærer. 

LO Innlandet forventer at den nye regjeringen setter inn nødvendige tiltak overfor de som står utenfor jobb, enten det er i kortere eller lengre tid. Høy sysselsetting er vår viktigste kilde til verdiskaping. I tillegg til inntektssikring med gjeninnføring av feriepengetillegg til alle som mottar dagpenger, trengs økte ressurser til oppfølging og målrettede tiltak både til kompetanseheving, rehabilitering og attføring. 

Utdanning og kompetanseheving er viktig for å opprettholde en velferdsstat med små forskjeller. I dag har vi et gap mellom hva arbeidslivet etterspør av kompetanse og den kompetansen arbeidstakerne besitter. Dette gapet må tettes og livslang læring må sees på som en del av grunnoppdraget til utdanningssektoren. 

Innlandet har behov for flere fagarbeidere i årene som kommer. LO Innlandet mener at en ny regjering må sørge for at ungdom som velger yrkesfag også får fullføre utdanningen med å gå læretida i bedrift etter VG 2 og at behovet for læreplasser blir dekket. Videre ser vi positivt på den nye regjeringen sine planer om satsning på desentralisert utdanning. Det er viktig at Fagskolen, høyskole og universitet kan  tilby studier der folk bor. 

I arbeidslivet er det behov for en kraftig opprydding. Faste ansettelser skal være grunnregelen i norsk arbeidsliv, og retten til heltid må styrkes. Innleie må reduseres og reguleres strengere. Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping må bekjempes. Det tverretatlige samarbeidet gjennom A-krim sentrene som er etablert i sju fylker er viktig for et seriøst arbeidsliv. LO Innlandet forventer at Arbeiderpartiet følger opp sitt budskap om at det også skal etableres et slikt senter i Innlandet. 

Én million arbeidstakere venter fortsatt på tjenestepensjon fra første krone. LO Innlandet forventer at en ny regjering vil sørge for at tjenestepensjon fra første krone innføres fra 1.1.2022. 

LO forventer også at den nye regjeringen vil forbedre og tette hullene i dagens AFP-ordning, og lage en mer rettferdig og forutsigbar avtalefestet pensjon.  

Alt i alt kan vi si at våre forventninger er en ny regjering som jobber målrettet med å få med ulikheten i samfunnet. En ny regjering som lytter til det LO, med sine over 900 000 medlemmer i ryggen, sier. Vi har forventninger til en regjering som vil styrke og utvikle velferdsstaten for fremtiden.