Viktige tiltak foreslått av helsepersonellkommisjonen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Viktige tiltak foreslått av helsepersonellkommisjonen 

LOs regionkonferanse i Innlandet vedtok denne uttalelsen i sitt møte 9.-10. februar 2023

Helsepersonellkommisjonen la frem sin rapport 2. februar 2023, der de foreslår å sette i gang et kvalitetsutviklingsprogram som skal fremme arbeidet for bedre organisering av arbeidsprosesser og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet. LO Innlandets regionkonferanse mener at dette er et av de viktigste tiltakene kommisjonen har foreslått.   

En bedre oppgavedeling er en av nøklene til å håndtere mangelen på kvalifisert helsepersonell. Vi ser det som viktig at rett kompetanse er på rett plass, og en bedre samhandling mellom yrkesgruppene. Dette vil komme våre medlemmer og innbyggere til nytte.  

Kommisjonen foreslår videre at det settes av forsøksmidler til utvikling av arbeidstidsordninger som er mer i samsvar med behovene og som bidrar til å fremme gode arbeidsprosesser, riktig oppgavedeling og et godt arbeidsmiljø. Kommisjonen foreslår å sikre helsearbeidere hele og faste stillinger. Dette er noe vi ser fram til at det skal jobbes med, innenfor den ramma det hører hjemme i – i samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse. Partssamarbeidet må ligge til grunn for videreutvikling av arbeidstidsordninger. Fagbevegelsen krever retten til heltid nå! 

Det er også svært gledelig at kommisjonen anbefaler å satse på å utdanne flere fagarbeidere som er relevante for helse- og omsorgstjenestene. Det er svært viktig at det poengteres at både kommuner  og helseforetak må forplikte seg til å ta sin del av ansvaret for å tilby flere læreplasser. Lærlingene er  vår framtid, det er morgendagens arbeidere. Det er viktig at fagskolene, høgskolene og universitetene bygger opp videreutdanninger for relevante yrkesgrupper, rettet mot behovet innen helse- og omsorgstjenesten, for å sikre en god oppgavefordeling og kvalitet i tjenestene.   

Ett av tiltakene som trekkes frem er å sørge for at tjenestene må bygges nedenfra og opp. Dette innebærer blant annet en økt satsning på forebyggende tjenester. Det er et stort uutnyttet potensial i å gi de sosialfaglige profesjonene mer plass innen helse- og omsorgstjenestene. Innen sykehussektoren kan bl.a. sosialfaglig kompetanse bidra til å løse mangelen på helsepersonell. Vi må se sammenhengen mellom sosiale problemer og diagnoser. Mange pasienter har psykiske plager, økonomiske problemer eller begrensede sosiale nettverk.   

Vi ser fram til at det igangsettes nye forsøk med y-veien. Slik kommisjonen påpeker, kan y-veien være et attraktivt alternativ for helsepersonell med fagbrev i distriktene, noe som vil øke rekrutteringen som vi trenger i Innlandet