Skogen- en ressurs for folk flest

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Regionkonferansen LO Innlandet
Regionkonferansen LO Innlandet

Skogen- en ressurs for folk flest

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 6.mars 2020

Eiendomsretten til skogressursene konsentreres på stadig færre hender. Flere skogeiere bor andre steder enn der skogeiendommene ligger. Denne utviklingen kan på sikt true allemannsretten og samspillet med andre brukere av naturen. Jakt, fiske og friluftsliv må fortsatt være tilgjengelig for allmenheten. For å få til dette må myndighetene stoppe nedsalget i Statskog og beholde konsesjonslovgivningen som et verktøy for å styre hvem som får kjøpe landbrukseiendommer.

Privatiseringen av fellesskapets skogeiendommer er i ferd med å gå for langt. Statskog kjøpte 1,1 millioner dekar i 2010 i forbindelse med Orklas salg av Borregård. Dette var et viktig grep for å sikre at store verdier ikke skulle komme på utenlandske hender. Vår egen rødgrønne regjering forutsatte at om lag om 500 000 dekar skulle videreselges gjennom såkalte arronderingssalg. Effektiv utnyttelse av statseiendom og realisering av verdier der det er naturlig, er i utgangspunktet ikke negativt. Imidlertid foreslo den borgerlige regjeringen å selge ytterligere 150 000 dekar skog i 2016. Per september 2019 har Statskog solgt unna ca. 540 000 dekar. Grensen for nedsalg bør være nådd. Intensjonen med kjøpet av Borregård var tross alt å sikre verdiene for fellesskapet, ikke å sette i gang en privatisering av øvrige  eiendommer. Selv om allemannsretten gjelder uansett hvem som eier utmarksressursene, er statlig eierskap en viktig garantist for at folk flest har tilgang til jakt og fiske til en rimelig pris.  

Videre er det ønskelig med større åpenhet rundt hvem som kjøper skogeiendommene staten selger. Statskog oppgir selv at 66 prosent av kjøperne er lokale skogeiere. 12 prosent av arealet er kjøpt av Miljødirektoratet, mens syv prosent er kjøpt av kommuner. De resterende 15 prosent av kjøperne er en gruppe som benevnes som «andre». Denne gruppen er særlig interessant, spesielt fordi den har kjøpt 29 prosent av arealet. Det er ikke heldig dersom kapitalsterke kjøpere uten lokal tilknytning får kontroll med store utmarksarealer.  

Konsesjonslovgivningen har i så måte vært et viktig redskap for å sikre at omsetning av skogeiendommer skjer i tråd med samfunnets interesser. Dessverre har nåværende regjering bidratt til å svekke denne kontrollmekanismen. Det er for eksempel ikke lenger priskontroll på rene skogeiendommer. Dette fungerer selvsagt prisdrivende og fører til at det kreves mer kapital enn før for å investere i skog. Dermed blir muligheten mindre for at vanlige folk i lokalmiljøet kan kjøpe når en eiendom kommer for salg. Prisnivået på skog må stå i forhold til inntjeningsmulighetene. Skal man sikre dette, må myndighetene få tilbake muligheten til å regulere prisutviklingen.  

Justering av arealgrensene er en annen utfordring. Gjeldende hovedregel er at en bebygd eiendom på opptil 100 dekar med mindre enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord ikke er konsesjonspliktig. Det er ikke ønskelig med en ytterligere oppjustering av dette arealet. Det er i fellesskapets interesse at landbruks-eiendommer blir omsatt innenfor et prisnivå som hindrer at kun personer med ekstra god råd kan investere i jord og skog. Dersom kun de største arealene utløser krav om konsesjon vil kommunene miste kontrollen over omsetning av mindre eiendommer. Dette vil igjen føre til et høyere prisnivå og mindre lokalt eierskap.  

LOs regionkonferanse i Innlandet vil: 

At Statskog stopper nedsalget av fellesskapets skogeiendommer  
At det praktiseres åpenhet rundt hvem kjøperne av statens skogeiendommer er  
At priskontrollen på rene skogeiendommer gjeninnføres for å sikre et prisnivå som gjør det mulig for folk flest å kjøpe skog  
At konsesjonslovgivningen må styrkes slik at kommunene fortsatt kan påvirke hvem som eier landbrukseiendom