LO krever tillitsreform innen vekst- og attføringssektoren!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO krever tillitsreform innen vekst- og attføringssektoren!

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 29. oktober 2021.

Begrunnelse:  
En tillitsreform er et krav fra fagbevegelsen til en ny regjering. 
Dette må også gjelde tiltak innen vekst- og attføringsbransjen og tiltak for noen av de som står svakest på arbeidsmarkedet. 

Høyre-regjeringen har satt tiltak for disse gruppene ut på anbud og innført et rigid rapporteringssystem som tar fokus og ressurser bort fra det å hjelpe mennesker ut i arbeid. 

Rett før valget ønsket Høyre-regjeringa også å sette tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt Arbeid (VTA) ut på anbud. 
Dette må en ny regjering trekke tilbake. 

Deltakere/ Brukere i skjermet sektor VTA/ AFT er ekstra sårbare for endringer. For mange av deltakerne er det å lage nye nettverk og forholde seg til nye personer en stor utfordring. 

Et av de pedagogiske virkemidlene er forutsigbarhet. Sammen med mestringsfølelse og følelse av tilhørighet i et felleskap er dette nøkkelfaktorer som det jobbes etter. Det stilles også spørsmål ved om tiltakenes lengde er forstyrrende for både modningsprosesser og opparbeidelse av tillit mellom deltaker / bruker og fagpersoner. 

Tradisjonelt har bedriftene innen vekst- og attføringsbransjen stort sett hatt ideelle og / eller offentlige eiere. Oppgavene disse utfører, utsettes nå for strenge regler som forhindrer den oppfølgingen og fleksibiliteten som er nødvendig for å ivareta de svakeste på arbeidsmarkedet. 

NAV detaljstyrer hver enkelt tiltaksarrangør, selv om dette ikke er et krav fra politikerne. Regelverket er i tillegg strengere enn det ESA krever. Rapporteringsplikten kommer i tillegg til alle oppgaver som gjøres fra før, og er ikke kompensert. 

En tillitsreform på dette området må innebære at ansatte får mer tid, handlingsrom og frihet til å styre arbeidshverdagen. De ansatte skal bruke mindre tid på rapportering og systemer, og mer tid på faget sitt, - for å sikre de med utfordringer på arbeidsmarkedet et best mulig tilbud. 

Anbudsutsetting og korte anbudsperioder innen denne sektoren har ført til oppsplitting av bedriftene og usikre forhold både for ordinært ansatte og brukerne av ulike tiltak. 

Ansatte med lang praksis og gode resultater, - men kanskje uten den formelle utdannelsen som NAV krever, - blir skjøvet ut. Anbudsutsetting innen vekst- og attføringssektoren må reverseres. 

Vedtak: Uttalelsen sendes Stortingsbenken