Buss i egenregi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Regionkonferansen i LO Innlandet
Regionkonferansen i LO Innlandet

Buss i egenregi

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 6.mars 2020

I Norge er all lokal busstrafikk konkurranseutsatt. EUs kollektivtrafikkforordning gir lovgrunnlaget for organisering av lokal kollektivtrafikk, og hovedregelen er at dette skal konkurranseutsettes. Det viktigste unntaket er når fylkene med ansvar for lokal kollektivtrafikk selv eier selskapet som driver kollektivtrafikken.

Utfordringer med konkurranseutsatt kollektivtrafikk er store overskudd til investorer og eiere som er midler tapt for fylkeskommunen. I 2016 tok fem av de største busselskapene ut 338 millioner kroner i overskudd. Dårlig utnytting av materiell og utstyr er ulønnsomt og ikke bærekraftig. Anbudsregimet medfører økt byråkrati i form av høyere administrative kostnader. Til sammen har fylkeskommunene og busselskapene i markedet 23 enheter som utarbeider anbud og gir tilbud på kontraktene. Med et forsiktig anslag på 10 mill. i administrative kostnader per enhet, betyr det en årlig merkostnad på 230 mill. 

Drift i egenregi er lurt, lønnsomt og styringseffektivt. Styring gjennom politiske og administrative vedtak er klokt. Drift i egenregi gjør endring og omstilling enklere og raskere å gjennomføre. Politikerne kan styre gjennom vedtak og ikke gjennom kontrakt. Bedre og mer effektiv utnytting av kjøretøy og materiell. Medarbeiderinvolvering, trepartssamarbeid og mer-innflytelse gir innovasjon og gode resultater.

Kollektivtransporten slik den er organisert i dag overlater alt til markedet gjennom en bestiller- utførermodell som gir private aktører samlet sett et monopol. Transporttjenesten kan verken kvalitetsmessig, tjenestemessig, miljømessig eller økonomisk måles mot tjenester gitt i egenregi, siden det ikke finnes på denne sektoren i dag. Den konkurransen som er mellom de private aktørene kan føre til reduksjon i kvalitet, mindre tjenesteutvikling og bærekraft for å opprettholde eller øke overskuddet. 

LOs regionkonferanse i Innlandet foreslår at Innlandet fylkeskommune etablerer et fylkeskommunalt kollektivtrafikkselskap som skal ta drift av den fylkeskommunale busstrafikken i egenregi når gjeldende avtaler utløper.