Vi trenger kvinnene i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Elin Såheim Bjørkli, leder for Familie og likestillingspolitisk utvalg i LO Innlandet

Vi trenger kvinnene i arbeidslivet

Markeringen av 8. mars er en årlig påminnelse om den langvarige kampen som andre har kjempet for at vi skal unngå like mange kjønnsbarrierer som tidligere generasjoner, og det er en påminnelse om de utfordringer vi fremdeles har og som vi må jobbe for å endre. Vi er ikke i mål!

Arbeidslivet er kjønnsdelt og halvdelen av forskjellen mellom kvinners og menns gjennomsnittlige lønn skyldes dette. Kvinner og menn jobber i ulike næringer, yrker og stillinger. Trekk som deltid, midlertidig tilsetting og lavlønn gjelder kvinner mer enn menn. Lavlønns- og deltidsproblemet er dermed i stor grad et likelønnsspørsmål. Enkelte yrker med mange kvinner gir lav uttelling for kompetanse, og småbarnsfasen øker lønnsforskjellen mellom kvinner og menn. Likelønnsutfordringen må løses både tariffveien og politisk. Manglende likelønn er fortsatt et uttrykk for manglende likestilling mellom kvinner og menn, i arbeidslivet og samfunnet som helhet. Det er behov for en langt mer aktiv likestillingspolitikk, og for at regjeringen samarbeider aktivt med arbeidslivets parter om dette. Tiltak for å fremme heltid i hele arbeidslivet gjennom lovverk og prosjekter sammen med innskjerpelser i Arbeidsmiljøloven, er konkrete politiske tiltak som vil bidra til reduserte forskjeller mellom kvinner og menn. Tilstrekkelig bemanning og kompetanseutvikling i kvinneyrker sammen med strukturelle tiltak mot kjønnsdelingen i arbeidslivet, er sentralt for å fremme likestilling.

 

Likestilling i arbeidslivet er uløselig bundet sammen med likestilling i familien. For skal kvinnens yrkesdeltakelse sikres, er det avgjørende med en familiepolitikk som understøtter dette. Dette må inkludere fortsatt sterk satsning på barnehager og skolefritidsordningene. Barnehagene, skolen og offentlige tjenester må tilrettelegge for at foreldre til barn med spesielle behov kan delta fullt ut i arbeidslivet. Vi trenger også at foreldrene sikres selvstendig opptjeningsrett og at kontantstøtten fjernes. Kontantstøtten bidrar til å svekke kvinners tilknytning til arbeidslivet. 

Vi vil fortsette å jobbe for en aktiv likestillingspolitikk som styrker kvinners stilling i arbeidslivet, og en familiepolitikk som legger til rette for kvinners yrkesdeltakelse og muligheter for å forsørge seg selv og sine barn.

Elin Såheim Bjørkli
Leder av familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Innlandet