Velferdsstaten også fremtidens sikkerhetsnett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Satiretegning. Fattig-blind
Tegning: Robert Nyberg

Velferdsstaten også fremtidens sikkerhetsnett

Under dagens regjering øker forskjellene mellom folk. Den norske folkesjela som er tuftet på verdigrunnlaget om at alle skal ha like muligheter, er i ferd med å slå brister.

I velferdsstaten Norge brukes skatt fra innbyggerne til å finansiere offentlige tjenester der folketrygden skal være et sikkerhetsnett for innbyggerne. Dette reduserer forskjeller og er omfordelende.

De siste åtte årene har innstramminger i folketrygden svekket velferdsstaten. LO Innlandet vil ikke at fattigdom, utenforskap eller sviktene helse skal diskvalifisere for deltakelse i samfunnet. Derfor må det føres en politikk med tiltak som gjør forskjellene mindre og sikre at de som trenger det mest, har en velferdsstat som fungerer for hele befolkningen.

Med den høye ledigheten vi opplever nå, trenger landet en politikk som gir støtte til aktivitet og får folk raskt tilbake i arbeid. En sterk velferdsstat, krever et vellykket samspill mellom privat og offentlig sektor.

Solberg- regjeringen innførte en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reform) i 2015. Reformen har påført velferdsstaten kutt år etter år og dermed samfunnsberedskapen. En rapport fra forskningsstiftelsen FAFO beskriver at ABE-reformen i mange tilfeller har ført til ansettelsesstopp, færre ansatte, og økt arbeidsmengde for de ansatte. Det er alvorlig med en reform som fører til svekket tjenestekvalitet, hvor små budsjettkutt over tid fører til et press på tjenestekvalitet og arbeidsmiljø. Dette har svekket velferdsstatens evne til bl.a. å håndtere korona- pandemien på en god nok måte, noe som har rammet mange, særlig barn, unge og sårbare grupper og satt arbeidsplasser i fare.

Norge hadde ikke tilstrekkelig beredskap for å møte pandemien, og var dårlig forberedt når det gjaldt smittevernutstyr, plan for nedstenging og beredskapslagre for medisin og mat. Når smitteverntiltakene har virket handler det nettopp om verdien av sterke offentlige institusjoner, høy tillit i befolkningen og arbeidslivsorganisasjoner som etter hvert ble tatt med på råd.

Fellesskapet vi har bygd i Norge er nå viktigere enn på lenge. I krisetider ser vi verdien av et sterkt fellesskap. LO Innlandet vil styrke velferdsstaten som et sikkerhetsnett og folketrygdens ordninger. Vi må ha gode systemer som sikrer trygghet og forutsigbarhet. Vi trenger en ny politisk kurs.

Se videoen her: