Oppvekst og utdanning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tegning av lærer som snakker med glade elever.
Hvorfor vil dere ha utdanning? " Tegning av Robert Nyberg

Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanningsløpet er viktig for alle som skal ut i arbeidslivet. Arbeidslivet er i kontinuerlig endring. LO Innlandet er opptatt av å sikre at vi har arbeidstakere med stor bredde av ulike typer kompetanse, og at læring skjer hele livet.

Lik rett til utdanning og livslang læring er grunnleggende for den enkeltes mulighet til personlig utvikling og samfunnsdeltakelse. Høy kompetanse i alle ledd er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv og det sikrer kvalitet på produkter og tjenester både i privat og offentlig sektor. En godt utdannet befolkning er viktig for en velferdsstat med små forskjeller.

Utvikling av kompetanse starter med lek og språkutvikling i barnehagen og fortsetter for de fleste i den offentlige fellesskolen, som er en viktig bærebjelke i den norske modellen. De syv første årene legger grunnlaget for hvilken vei den enkelte tar videre i livet. Alle elever har rett til et godt og utviklende læringsmiljø. Det vi ser konturene av nå, er at flere ser betydningen av fellesskap og fellesskapsløsninger. Mulig at vi også får et mer nyansert og helhetlig bilde av hvilke betingelser som ligger til grunn for læring?

Dette vil si at grunnskolen bør legge mer vekt på den enkelte elev. Her er det viktig at rådgiverne i skolen ser den enkelte. En bør også sikre god kommunikasjon mellom grunnskole og videregående skole for å fange opp alle elevenes kompetanse tidligst mulig. LO Innlandet ser det som et grunnleggende premiss at elevene får god veiledning for å kunne ta et bærekraftig valg for egen fremtid.

I grunnskolen er det viktig at elevene får prøve seg i arbeidslivet med utplassering fra ungdomsskolen. Det gjør at elevene får en bredere forståelse av deres interessefelt og slik finne ut hva de vil arbeide med i fremtiden. Økt satsning på praksis i skolen hindrer frafall og kan hjelpe å motivere den enkelte elev.

LO Innlandet ønsker likeverdig tilgang til høyere utdanning og at sosiale-, geografiske-, etniske-, og kjønnsforskjeller utjevnes i rekruttering til høyere utdanning. Overordnet styring og finansiering av utdanningssektoren skal være et offentlig ansvar. Høyere utdanning må ivareta både disiplinfag, profesjonsfag og yrkesfag, med høy kvalitet og arbeidsrelevans.

Yrkesfaglige utdanningsløp må styrkes i årene som kommer. Fagarbeidere er bærebjelker i det norske samfunnet. LO Innlandet mener derfor at alle skal ha rett på læreplass etter fullført skolegang. Det er viktig at skolenes utdanningstilbud dimensjoneres ut fra behovet i arbeidslivet og mulighetene for å få læreplass. For å sikre gjennomføring og sørge for god oppfølging av hver enkelt elev må det være nok lærerressurser. LO Innlandet er opptatt av at det må være mindre måling og testing i skolen, slik at lærerne kan følge hver enkelt elev bedre.

Slik sikrer vi fremtidens arbeidsliv. Slik sørger vi for at alle kan bidra. Slik bygger vi fremtidens Norge.