Kort om LO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-logo
Foto: Vidar Ruud / NTB

Kort om LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over én million medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO.

LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Tillitsvalgte

På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 60 000. Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg. Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd.

En rekke fagforbund er tilsluttet LO. De varierer i medlemstall fra under tusen til over 300 000 medlemmer. I de siste årene er det flere forbund som har slått seg sammen for å få større slagkraft og yte bedre service for medlemmene.

LOs historie

Harde og bitre arbeidskonflikter preget arbeiderbevegelsens frammarsj og gjennombrudd i 1920- og 30-årene. Under den tyske okkupasjonen av Norge var mange fagforeningsfolk med i motstandsarbeid og illegal virksomhet. Etter krigen spilte arbeiderbevegelsen en ledende rolle i oppbyggingen av det norske velferdssamfunnet.

Folk flest fikk velstand og trygghet. I løpet av noen tiår ble Norge et rikt land, med mindre klasseforskjeller og mer rettferdig fordeling av godene enn de fleste andre samfunn i verden.

Milepæler i LOs historie:  

1899-1930

 • 1899: LO blir stiftet 1. april, da under navnet Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon.
 • 1907: Første landsomfattende arbeidskonflikt i Norge, første landsomfattende tariffavtale.
 • 1909: Første loven om syketrygd.
 • 1916: Første felles program for LO og Arbeiderpartiet.
 • 1919: Stortinget vedtar åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn.
 • 1921: 150 000 fagorganiserte i streik pga. arbeidsgivernes krav om kraftig lønnsnedslag.

1930-1940

 • 1931: Norges største arbeidskonflikt. Lockout rammer 90 000 i fem måneder.
 • 1932: LO og Arbeiderpartiet legger fram kriseprogram og krever "hele folket i arbeid".
 • 1935: Den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne. Arbeiderpartiet danner regjering med to statsråder fra LO.
 • 1936: Lov om alderstrygd.
 • 1938: Lov om arbeidsledighetstrygd og ny arbeidervernlov vedtas.

1940-1950

 • 1940 - 45: Fagforeninger organiserer illegale faglige utvalg. Illegal faglig avis kommer ut. I perioder satt store deler av LOs sekretariat i fangeleirer i Tyskland. I alt mistet 2 600 LO-medlemmer livet under krigen.
 • 1941: Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm ble henrettet i forbindelse med «Melkestreiken».
 • 1947: Lovfesting av tre ukers ferie med lønn.

1950-1970

 • 1952: Lov sikrer ungdom rett til fagopplæring i arbeidslivet.
 • 1957: Avtale om dagpenger under sykdom.
 • 1961: Rammeavtale om likelønnsprinsippet.
 • 1964: Lovfesting av fire ukers ferie med lønn.
 • 1966: Avtale om sluttvederlag for arbeidstakere som blir sagt opp etter fylte 50 år.
 • 1967: LO innfører kollektiv hjemforsikring.
 • 1969: LOs første handlingsprogram.

1970-1990

 • 1970: Avtale om fond for å fremme opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv.
 • 1971: LO innfører grunnforsikringen.
 • 1972: Avtale om verne- og miljøutvalg i bedriftene. De ansatte får lovfestet rett til representasjon i styrer og bedriftsforsamlinger.
 • 1973: Pensjonsalderen senkes med mulighet til å gå av ved fylte 67 år.
 • 1976: Retten til 1 ukes ekstraferie for arbeidstakere over 60 år.
 • 1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov.
 • 1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene.
 • 1981: Stortinget vedtok å innføre den femte ferieuken etappevis. Det ble forutsatt at utvidelsen var forsvarlig ut fra landets totale økonomiske stilling. Bare en virkedag, Grodagen, kom i 1983.
 • 1986: Lockout for 102 000, forut for avtale om 37,5 timer som normal arbeidsuke.
 • 1989: LO-organiserte får avtalefestet pensjon (AFP) fra 65 år. Stortinget vedtar lov om yrkesskadeforsikring.

1990-2000

 • 1992: Lavlønnsfondets kapital ble overført til Utdanningsfondet.
 • 1993: Avtalefestet pensjon senkes til 64 år. De som har tariffavtale og som selv ønsker det kan gå av med pensjon ved fylte 64 år.
  Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.
 • 1994: LO holder ekstraordinær kongress og vedtar med noen få stemmers overvekt å anbefale medlemmene og stemme nei ved folkeavstemmingen om EU-medlemskap.
 • 1995: Ved tariffoppgjøret i 1995 fikk man til en vesentlig bedring av kvinnelønningene.
  Arbeiderpartiet selger sine aksjer i A-pressen. LO opprettholder sitt medeierskap.
  Finanskonsern opprettet mellom Samvirke forsikring og Landsbanken.
 • 1996: LO på internett 1. april. Ved tariffoppgjøret ble det enighet om retten til å kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år. 
 • 1997: Alle medlemsfordelene samles i medlemsfordelsprogrammet LOfavør.
 • 1998: Rutebil- og langtransportsjåførene gjennomførte en 4 ukers streik som resulterte i at NTF oppnådde ca.10 % lønnsøkning for disse gruppene.
  LO, NL, AF og YS gjennomførte for første gang i historien en felles demonstrasjon og politisk streik for å markere motstand mot angrep på oppnådde faglige rettigheter.
 • 1999: Vår bank og forsikring solgt til Sparebank 1 Gruppen A/S. Fagbevegelsen eier 10 % av aksjene.

2000-2010:

 • 2000: Streik i privat sektor.
  Tariffoppgjøret førte til en tariffavtalt rett til fem ukers ferie, med to dager i 2001 og resten i 2002.
 • 2001: Avtale om inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom partene i arbeidslivet og staten.
  Gerd-Liv Valla velges som LOs første kvinnelige leder på LO-kongressen i mai.
 • 2005: LO-kongressen gir sin støtte til de rødgrønne partiene (AP, SV og SP). Ved storingsvalget stemmer 67 % av medlemmene på de rødgrønne partiene som får flertall på Stortinget.
 • 2006: Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trer i kraft.
 • 2007: Gerd-Liv Valla trekker seg som LO-leder etter en personalkonflikt med internasjonal sekretær Ingunn Yssen. Roar Flåthen velges som ny leder for LO.
 • 2008: LO sikrer en fortsatt AFP-ordning. 70,78 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget.

2010-2020

 • 2011: Terrorangrep rammer AUF og regjeringskvartalet. 77 mennesker mister livet. LO bidrar til gjenoppbyggingen av Utøya.
 • Amedia (eid av LO med 48 %) selger sine aksjeposter i TV2.
 • 2013: Gerd Kristiansen velges som ny LO-leder på kongressen i mai.
 • 2015: 1,5 millioner medlemmer av LO, Unio og YS går ut i politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.
 • 2016: LO selger sine aksjer i Amedia (tidl. A-pressen).
 • 2017: Hans-Christian Gabrielsen velges som ny leder på LO-kongressen.
 • 2018: Ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Sykelønnsordningen fredes.

2020-d.d.

 • 2020: Korona-pandemien fører til historisk høy arbeidsledighet. Trepartssamarbeidet blir viktig bidragsyter i håndteringen av pandemien.
 • 2021: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen dør 9. mars.
 • 2021: Peggy Hessen Følsvik overtar som LO-leder.
 • 2023: Et historisk godt lønnsoppgjør i LO-NHO-området, etter fire dagers streik.  Streiken omfattet 186 000 medlemmer og 23 000 ble tatt ut i streik.
 • LO når en million medlemmer.