Kort om LO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kort om LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO.

LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Tillitsvalgte

På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 60 000. Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg. Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd.

En rekke fagforbund er tilsluttet LO. De varierer i medlemstall fra under tusen til over 300 000 medlemmer. I de siste årene er det flere forbund som har slått seg sammen for å få større slagkraft og yte bedre service for medlemmene.

LOs historie

Harde og bitre arbeidskonflikter preget arbeiderbevegelsens frammarsj og gjennombrudd i 1920- og 30-årene. Under den tyske okkupasjonen av Norge var mange fagforeningsfolk med i motstandsarbeid og illegal virksomhet. Etter krigen spilte arbeiderbevegelsen en ledende rolle i oppbyggingen av det norske velferdssamfunnet.

Folk flest fikk velstand og trygghet.I løpet av noen tiår ble Norge et rikt land,med mindre klasseforskjeller og mer rettferdig fordeling av godene enn de fleste andre samfunn i verden.

Milepæler i LOs historie:  

1899 - 1930

 • 1899: LO blir stiftet 1. april, da under navnet Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon.
 • 1907: Første landsomfattende arbeidskonflikt i Norge, første landsomfattende tariffavtale.
 • 1909: Første loven om syketrygd.
 • 1916: Første felles program for LO og Arbeiderpartiet.
 • 1919: Stortinget vedtar åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn.
 • 1921: 150 000 fagorganiserte i streik p.g.a. arbeidsgivernes krav om kraftig lønnsnedslag.

1930 - 1940

 • 1931: Norges største arbeidskonflikt.Lockout rammer 90 000 i fem måneder.
 • 1932: LO og Arbeiderpartiet legger fram kriseprogram og krever "hele folket i arbeid".
 • 1935: Den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne.Arbeiderpartiet danner regjering med to statsråder fra LO.
 • 1936: Lov om alderstrygd.
 • 1938: Lov om arbeidsledighetstrygd og ny arbeidervernlov vedtas.

1940 - 1950

 • 1940 - 45: Fagforeninger organiserer illegale faglige utvalg. Illegal faglig avis kommer ut. I perioder satt store deler av LOs sekretariat i fangeleirer i Tyskland. I alt mistet 2 600 LO-medemmer livet under krigen,
 • 1941: Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm ble henrettet i forbindelse med «Melkestreiken».
 • 1947: Lovfesting av 3 ukers ferie med lønn.

1950 - 1970

 • 1952: Lov sikrer ungdom rett til fagopplæring i arbeidslivet.
 • 1957: Avtale om dagpenger under sykdom.
 • 1961: Rammeavtale om likelønnsprinsippet.
 • 1964: Lovfesting av 4 ukers ferie med lønn.
 • 1966: Avtale om sluttvederlag for arbeidstakere som blir sagt opp etter fylte 50 år.
 • 1967: LO innfører kollektiv hjemforsikring.
 • 1969: LOs første handlingsprogram.

1970 - 1990

 • 1970: Avtale om fond for å fremme opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv.
 • 1971: LO innfører grunnforsikringen.
 • 1972: Avtale om verne-og miljøutvalg i bedriftene. De ansatte får lovfestet rett til representasjon i styrer og bedriftsforsamlinger.
 • 1973: Pensjonsalderen senkes med mulighet til å gå av ved fylte 67 år.
 • 1976: Retten til 1 ukes ekstraferie for arbeidstakere over 60 år.
 • 1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov.
 • 1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene.
 • 1981: Stortinget vedtok å innføre den femte ferieuken etappevis. Det ble forutsatt at utvidelsen var forsvarlig ut fra landets totale økonomiske stilling. Bare 1 virkedag,Grodagen kom i 1983.
 • 1986: Lockout for 102 000,forut for avtale om 37,5 timer som normal arbeidsuke.
 • 1989: LO-organiserte får avtalefestet pensjon (AFP) fra 65 år. Stortinget vedtar lov om yrkesskadeforsikring.

1990 - 2000

 • 1992: Lavlønnsfondets kapital ble overført til Utdanningsfondet.
 • 1993: Avtalefestet pensjon senkes til 64 år. De som har tariffavtale og som selv ønsker det kan gå av med pensjon ved fylte 64 år.
  Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.
 • 1994: LO holder ekstraordinær kongress og vedtar med noen få stemmers overvekt å anbefale medlemmene og stemme nei ved folkeavstemmingen om EU-medlemskap.
 • 1995: Ved tariffoppgjøret i 1995 fikk man til en vesentlig bedring av kvinnelønningene.
  Arbeiderpartiet selger sine aksjer i A-pressen. LO opprettholder sitt medeierskap.
  Finanskonsern opprettet mellom Samvirke forsikring og Landsbanken.
 • 1996: LO på internett 1.april. Ved tariffoppgjøret ble det enighet om retten til å kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år. 
 • 1997: Alle medlemsfordelene samles i medlemsfordelsprogrammet LOfavør.
 • 1998: Rutebil-og langtransportsjåførene gjennomførte en 4 ukers streik som resulterte i at NTF oppnådde ca.10% lønnsøkning for disse gruppene.
  LO, NL, AF og YS gjennomførte for første gang i historien en felles demonstrasjon og politisk streik for å markere motstand mot angrep på oppnådde faglige rettigheter.
 • 1999: Vår bank og forsikring solgt til Sparebank 1 Gruppen A/S. Fagbevegelsen eier 10% av aksjene.

2000 - 2010:

 • 2000: Streik i privat sektor.
  Tariffoppgjøret førte til en tariffavtalt rett til 5 ukers ferie,med 2 dager i 2001 og resten i 2002, 
 • 2001: Avtale om inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom partene i arbeidslivet og staten.
  Gerd-Liv Valla velges som LOs første kvinnelige leder på LO-kongressen i mai.
 • 2005: LO-kongressen gir sin støtte til de rødgrønne partiene /AP, SV og SP) Ved storingsvalget stemmer 67% av medlemmene på de rødgrønne partiene som får flertall på Stortinget.
 • 2006: Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trer ikraft.
 • 2007: Gerd-Liv Valla trekker seg som LO-leder etter en personalkonflikt med Internasjonal sekretær Ingunn Yssen.  Roar Flåthen velges som ny leder for LO.
 • 2008: LO sikrer en fortsatt AFP-ordning.  70,78 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget.

2010 - 2020

 • 2011: Terrorangrep rammer AUF og regjeringskvartalet.  77 mennesker mister livet.  LO bidrar til gjenoppbyggingen av Utøya.
 • Amedia (eid av LO med 48%) selger sine aksjeposter i i TV2.
 • 2015: 1.5 millioner medlemmer av LO, Unio og YS går ut i politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.
 • 2016: LO selger sine aksjer i Amedia (tidl. A-pressen)
 • 2018: Ny avtale om Inkluderende arbeidsliv.  Sykelønnsordningen fredes.