Integrering- og likestillingsrapport for LO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Integrering- og likestillingsrapport for LO 2021

LOs overordnede mål er at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter til utdanning, arbeid, inntekt, velferd og innflytelse. LO og forbundene er både medlemsorganisasjoner, arbeidsgivere og samfunnsaktører som blant annet spiller en svært viktig rolle i utviklingen av arbeidslivet i Norge. 

Gjennom tidene har LO vært en ledende premissleverandør i arbeidet med likestilling. LOs kamp har blant annet ført til at det lovpålagte likestillingsarbeidet i arbeidslivet er styrket. Arbeidsgiveres aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven er eksempel på dette. Videre har LO i samarbeid med Bufdir også i 2021 deltatt aktivt i arbeidet med å videreutvikle det digitale veiledningsmateriellet om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). 

LO er en sentral samfunnsaktør både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder likestillingsarbeid og bidrar ved representasjon   i sentrale utvalg som Arbeidsgruppe for likestilling i arbeidslivet, samt bidrar med høringsuttalelser. 
Samarbeidet mellom LO og forbundene skjer i første rekke gjennom LOs sentrale familie- og likestillingspolitiske utvalg.

Sammen med forbundene har LO vært en del av den kollektive bevisstgjøringen og har trappet opp arbeidet som en premiss leverandør for likestilling og mot diskriminering. LOs og LO- forbundenes ledelser har, etter likestillings- og diskrimineringslovens § 13, et ansvar for å forebygge og søke og hindre seksuell trakassering innenfor sitt ansvarsområde. 

LO jobber aktivt med likestillingspolitikk både eksternt og internt. Det er et mål for LO å ha en trygg og inkluderende organisasjonskultur, uten diskriminerende holdninger eller handlinger.  

Her kan du lese hele rapporten

Kontakt