Fagavdelingene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagavdelingene

LOs administrasjon omfatter den valgte LO-ledelsen og fagavdelingene. LO har 11 fagavdelinger. Her finner du mer informasjon om avdelingene og deres arbeidsområder.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ansvaret for økonomiforvaltning og regnskap.

 Ansvarsområde:

 • Økonomiforvaltning
 • Regnskap
 • Lønn
 • Revisjon

Avdelingsleder Siv Schau 
Telefonnummer: 90106564 
E-post: siv.schau@lo.no

 

Samfunnspolitisk avdeling

Arbeider med sysselsetting, makroøkonomi og velferdspolitikk.

Ansvarsområder: 

 • Arbeidsmarked
 • Makroøkonomi
 • Velferd - samfunnets organisering
 • Skatt og avgiftspolitikk
 • Lønns- og inntektsforhold
 • Pensjon og trygder
 • Kapital og finansmarked
 • Energi
 • Kultur
 • Utdanning
 • Forbrukerpolitikk
 • Familiepolitikk

Avdelingsleder: Roger Bjørnstad 
Telefon: 974 11 001 
E-post: roger.bjornstad@lo.no

 

Næringspolitisk avdeling

Avdelingen har ansvaret for bedriftsutvikling, samarbeidstiltak med NHO og beredskap.

Ansvarsområder: 

 • Operativ næringspolitikk og næringsutvikling, næringsrettet FoU, innovasjon, virkemiddelapparatet
 • EU/EØS handelspolitikk
 • WTO
 • Industri og tjenesteytende næringspolitikk
 • Infrastruktur (samferdsel/IT)
 • Offentlig innkjøp olje og gass (næringsvirksomhet)
 • Omstilling
 • Bærekraftig utvikling/næringspolitikk og ytre miljø/energi
 • Næringsrettet forskning og Innovasjon (nasjonalt og internasjonalt
 • Virkemiddelapparatet
 • Kommunal/regional organisering
 • Hovedorganisasjonenes fellestiltak/VS 2010
 • Reiseliv

Avdelingsleder: Kenneth Sandmo
Telefon: 901 37 481 
E-post: kenneth.sandmo@lo.no

 

Internasjonal avdeling

Avdelingen har ansvaret for LOs internasjonale virksomhet, forholdet til LOs internasjonale sammenslutninger og internasjonale institusjoner.

Ansvarsområde:

 • Nordens faglige samorganisasjon - NFS
 • Den europeiske faglige samorganisasjon - DEFS
 • International Trade Union Confederation - ITUC 
 • ILO
 • Verdens Handelsorganisasjon - WTO
 • Utenriks og sikkerhetspolitikk
 • Folk og Forsvar
 • Forsvarets Høyskole
 • Solidaritetsarbeid
 • Menneskerettigheter
 • Barnearbeid

Avdelingsleder: Liv Tørres
Tlf. 91626288
E-post: liv.torres@lo.no

 

Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for informasjon, medie- og samfunnskontakt og kampanjer.

Ansvarsområder:

 • Medie- og samfunnskontakt
 • Internett, redaksjon og utvikling
 • Medieutvikling i fagbevegelsen
 • Rådgivning og foredragsservice for ledelsen
 • Intern informasjon
 • Profilering
 • Materiellutvikling
 • Kampanjer

Informasjonssjef Trond Gram
Mobil: 99618169 
E-post: trond.gram@lo.no

Ansatte i Informasjons- og rådgivningsavdelingen.

Forhandlings- og HMS-avdelingen

Avdelingen har ansvaret for arbeidet med forhandlinger, vedlikehold og utvikling av tariffavtalene og HMS-arbeidet.

Forhandlingsseksjonens ansvarsområder:

 • Tariffoppgjør - tariffpolitikk og tvistebehandling
 • Overenskomster
 • Blanketter
 • Overenskomstopprettelser - tvistebehandling.
 • Hovedavtalene
 • Vikarbyråer - bemanningsforetak
 • Bedriftsdemokrati/konsernfaglig arbeid
 • Organisasjonskomiteen - grenseavtaler mellom forbundene
 • Arbeidstidsordninger
 • Store anlegg - LO koordinatorene.

HMS-seksjonens ansvarsområder:

 • Oppfølging og utvikling av arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsmiljøspørsmål, herunder bistand til forbund
 • Arbeidstid og helse
 • Arbeidsmiljøforskning
 • Regelverksarbeid innen arbeidsmiljøområdet
 • IA-avtalen
 • Sykefraværsprosjektet LO/NHO
 • Alkohol- og narkotikaspørsmål i arbeidslivssammenheng
 • Kjemisk-fysisk arbeidsmiljø
 • Bedriftshelsetjenesten og arbeidsmedisin
 • Personvern i arbeidslivet

Store anlegg – LO koordinatorene: LO Koordinatorenes oppgave er å koordinere HMS arbeidet gjennom LO-utvalget på anlegget.

Avdelingsleder Tone Faugli 
Telefon: 90103539 
E-post: tone.faugli@lo.no

 

Organisasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for LOs egen organisasjon, medlemsutvikling, ungdomsarbeid, medlemsfordeler (LOfavør) og LOs student- og elevmedlemsskap.

Ansvarsområder:

 • LOs egen organisasjon
 • Rekrutteringsstrategier
 • Medlemsfordeler
 • LO Ungdom
 • Student- og elevmedlemskapet
 • Fagopplæring
 • Skolepolitikk
 • Studentpolitikk
 • Høyere utdanning og forskning
 • Etter- og videreutdanning/Kompetansereformen

Avdelingsleder: Bård Nylund 
Telefonnummer: 95056383 
E-post: bard.nylund@lo.no

 

Personal- og utviklingsavdelingen

Personal- og utviklingsavdelingen skal bidra til å oppfylle LOs hovedmål gjennom effektiv utvikling og bruk av organisasjonens ressurser med sterkt fokus på personalutvikling, personalledelse og HMS.

Ansvarsområder:

 • Overordnet personalpolitikk
 • Personalutvikling
 • Personalledelse
 • HMS
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Tilsettinger og rekruttering
 • Kompetanseutvikling og introduksjonskurs for nyansatte
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Forsikrings- og pensjonssaker
 • Oppfølging av individuelle personalsaker
 • Lønnspolitikk
 • GDPR
 • Arbeidstidsordningen
 • Velferdsordninger for ansatte
 • LOs pensjonister
 • Partsamarbeid med HK-klubben
 • Lærlinger

Personal- og utviklingssjef Ann Kristin Røste
Telefon: 95744756
E-post: ann.kristin.roste@lo.no

 

Juridisk avdeling

LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med over 40 ansatte, hvorav 28 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål og konflikthåndtering.

Avdelingen  tilbyr tjenester innenfor hele det arbeidsrettslige området, slik som yrkesskade,  pensjon, individuelle og kollektive tvistesaker, EU/EØS-rett og avdelingen er prosesskontor for forbundene og LO.       

Ansvarsområder:

 • Tariffrevisjoner og hovedavtaleforhandlinger
 • Kollektive tvistesaker
 • Juridisk/politisk rådgivning
 • Prosesskontor for LO og forbundene
 • Skolering av forbundenes sentrale tillitsvalgte

Avdelingsleder Atle Sønsteli Johansen
Telefon: 91705439
E-post: atle.johansen@lo.no    

 

IKT-avdelingen

IKT-avdelingen har ansvar for driften av LOs IKT-systemer.

Ansvarsområder:

 • IKT-anskaffelser
 • IKT - drift og forvaltning
 • IKT-prosjekter
 • IKT-rådgiving
 • IKT-lærlinger

Avdelingsleder Jarle Gjersing 
Telefon: +47 90 14 12 10
E-post: jarle.gjersing@lo.no

 

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen er serviceavdeling for LOs egen organisasjon, og skal bidra til at organisasjonen fungerer helhetlig og effektiv.

Ansvarsområder:

 • Administrativ ledelse og rutiner
 • Tilrettelegging for LOs politiske ledelse
 • LOs vedtektsfestede beslutningsorganer
 • Kontor- og møteadministrasjon
 • Arkiv- og dokumentbehandling
 • Leverandøravtaler
 • Innkjøp
 • Eiendom
 • Vedlikehold
 • Fellestjenester og drift, inkludert sentralbordtjenester, servering og renhold
 • Digitalisering og utvikling

Avdelingsleder: Gunn Kristoffersen
Telefon: 93455964
E-post: gunn.kristoffersen@lo.no