Kjennelse fra Borgarting lagmannsrett (2022-09-05) om søksmålsfrister etter virksomhetsoverdragelse - fullt medhold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Berit Roald/NTB

Kjennelse fra Borgarting lagmannsrett (2022-09-05) om søksmålsfrister etter virksomhetsoverdragelse - fullt medhold

Saken gjaldt en virksomhetsoverdratt arbeidstaker som ett år og fem måneder etter overdragelsen anla søksmål mot overtakende selskap og krevde blant annet erstatning.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Virksomhetsoverdratt arbeidstaker anla ett år og fem måneder etter overdragelsen søksmål mot overtakende selskap og krevde blant annet erstatning. Tingretten avviste saken og mente at søksmålsfristene i arbeidsmiljøloven § 17-4 også gjelder for alle krav etter virksomhetsoverdragelsen.

Lagmannsretten kom heldigvis til at dette var feil og mente at en søksmålsfrist for alle krav etter virksomhetsoverdragelsen ville være i strid med både ordlyden i arbeidsmiljøloven § 16-4 og behovet for klarhet og forutberegnelighet.

Lagmannsretten påpekte at søksmålsfrister i oppsigelsessaker er begrunnet i at opphør av arbeidsforhold er et så vesentlig spørsmål for både arbeidsgiver og arbeidstaker, at det er nødvendig med en hurtig avklaring ved domstolene. Og videre at de samme hensyn også gjør seg gjeldende ved oppsigelse i virksomhetsoverdragelse. Men at dette ikke gjelder i de tilfeller en arbeidstaker blir overdratt.

Lagmannsretten skrev at en søksmålsfrist i slike tilfeller også vil avskjære muligheten til å fremme sak dersom det først etter søksmålsfristen oppstår spørsmål om arbeidstakerens rettigheter er redusert i strid med arbeidsmiljølovens § 16-2 og at en allerede overdratt arbeidstaker ikke nødvendigvis vil ha noen foranledning til å gå til sak om hvilke rettigheter som gjelder i arbeidsforholdet, før det oppstår tvist med ny arbeidsgiver.

Saken er nå fremmet til behandling og arbeidstakeren bistås av LO-advokat Mette Stavnem Hovik.