Kvinnelige lærlinger utsettes for flere lovbrudd enn menn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
sturti

Kvinnelige lærlinger utsettes for flere lovbrudd enn menn

LOs lærlingspartulje har avdekket at det er strukturelle forskjeller mellom opplæringen og rettighetene som gis til kvinnelige og mannlige lærlinger. - Helt uakseptabelt, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Norge trenger flere fagarbeidere, og er avhengig av at flere unge søker seg til yrkesfaglig utdanning. Men også at andelen som fullfører sin yrkesfaglige utdanning økes, har lenge vært et viktig fokusområde i Norge. LOs lærlingepatrulje bistår fremtidens fagarbeidere, og jobber blant annet med å sørge for at lærlingebedrifter er påpasselige med å følge opplæringsplaner, opplæringsloven og gjeldende lønns- og arbeidsvilkår. Nå har patruljen intervjuet om lag 1 400 lærlinger over hele landet, for å høre om deres arbeidsgivere følger gjeldende regelverk.

- At noen bransjer har flere lovbrudd enn andre er ikke nytt for oss, men at det også er en tydelig forskjell mellom kjønnene er overraskende, forteller ungdomsrådgiver i LO, Sindre Hornnes.

Flere kvinner mangler arbeidskontrakt og rapporterer også om færre pauser og dårligere opplæring

LOs lærlingepatrulje har gjennomført til sammen 1 370 intervju, med 823 mannlige og 547 kvinnelige lærlinger. Samlet sett rapporterer 8,1 prosent av mennene om mangelfull opplæring, mens det samme gjelder 12,4 prosent av kvinnene. Og mens under én prosent av mennene rapporterer om for få eller ingen pauser i det hele tatt, rapporterer hele 3,8 prosent av de kvinnelige lærlingene om det samme. Også på spørsmål om man har fått arbeidskontrakt eller hvorvidt den er ulovlig utformet gjelder dette for 3,1 prosent av kvinnene, mens kun 2,4 prosent av mennene opplever det samme.

Menn, bransjeuavhengig:

Antall gjennomførte besøk: 823

Av disse er det avdekket 335 brudd. Dette utgjør 40,7 prosent.

Tabell

Kvinner, bransjeuavhengig:

Antall gjennomførte besøk: 547

Av disse er det avdekket 265 brudd. Dette utgjør 48,4 prosent.

Tabell 2

Kvinner forskjellsbehandles også mer enn menn innenfor samme bransje

LOs lærlingepatrulje har intervjuet lærlinger innenfor alle bransjer, blant annet helsefagarbeidere, elektrikere, industrimekanikere og salgsmedarbeidere. Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa, noe som også har betydning for tallene i LOs rapport. Intervjuene er gjennomført med et ulikt antall menn og kvinner og har også ulik kjønnsfordeling innenfor de ulike bransjene. Likevel er tendensene i rapporten klar: Kvinner utsettes for flere lovbrudd enn menn – også innenfor samme bransje.  

- Lærlingene er fremtidens arbeidstakere og representerer dermed fremtidens arbeidsliv. Vi i LO jobber for gode arbeidsvilkår for alle fagarbeidere, og mener selvfølgelig at strukturell forskjellbehandling mellom kjønnene er helt uakseptabelt, sier LO-sekretær, Trude Tinnlund som blant annet har ansvaret for fag- og yrkesopplæring, samt høyere yrkesfaglig utdanning i LOs ledelse.

Forskjellen er størst innenfor mannsdominerte yrker

Blant elektriker-lærlingene som Hornnes har snakket med svarer kun 3,8 prosent av de mannlige lærlingene at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring, mens hele 16,7 prosent av kvinnene svarer det samme. 12,8 prosent av mennene oppgir også at de ikke har fått informasjon om hvem som er verneombud, mens 16,7 prosent av kvinnene svarer det samme.

Menn, elektrikerfaget:

Antallet gjennomførte besøk: 78

Av disse er det 19 hvor det er avdekket brudd. Dette utgjør 24,4 prosent.

Tabell 3

Kvinner, elektrikerfaget:

Antallet gjennomførte besøk: 6

Av disse er det seks hvor det er avdekket brudd. Dette utgjør 50 prosent.

Tabell 4

Også blant industrimekanikere er det prosentvise antallet oppgitte lovbrudd betydelig høyere blant kvinnelige lærlinger. Hele 20 prosent av kvinnene oppgir at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring hos sin arbeidsgiver, mens kun 5,3 prosent av mennene oppgir det samme.

Menn, industrimekaniker:

Antallet gjennomførte besøk: 38

Av disse er det avdekket syv brudd. Dette utgjør 18,4 prosent.

Tabell 5

Kvinner, industrimekaniker:

Antallet gjennomførte besøk: 10

Av disse er det avdekket tre brudd. Dette utgjør 30 prosent.

Yabell  6

- Man kan håpe på at den prosentvise forskjellen mellom kjønnene hadde vært noe mindre dersom vi hadde snakket med et likt antall kvinnelige og mannlige lærlinger innenfor hver bransje. Tendensen er likevel ikke til å ta feil av, mener Tinnlund.

LO-sekretæren er tydelig på at hun ikke tror lærlingebedrifter med viten og vilje forskjellsbehandler lærlinger avhengig av kjønn. Likevel mener hun at LOs rapport at det er behov for å se på tiltak som reduserer kjønnsdiskriminering:

- Norge risikerer å mangle om lag 90 000 fagarbeidere i 2035. Vi trenger at flere unge velger yrkesfaglig utdanning. Da har vi rett og slett ikke råd til at halvparten av fremtidens arbeidstakere opplever at de får mangelfull opplæring eller dårligere betingelser, kun fordi de er kvinner. Norge er helt avhengig av å ta godt vare på fremtidens fagarbeidere, for dette er verdifulle hoder som vi ikke har råd til å miste. Lærlingebedriftene spiller en avgjørende rolle i å sikre at flest mulig mestrer og fullfører utdanningen sin, og denne muligheten skal selvfølgelig være akkurat like stor for menn og kvinner, avslutter Tinnlund.

Kontakt