Et historisk steg for et arbeidsliv fritt for trakassering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Her er leder i Unio, Ragnhild Lied, Julie Lødrup i LOs ledelse og leder i YS, Hans-Erik Skjæggerud foran Stortinget torsdag 1. juni.
FEIRER: Fagbevegelsen feirer at ILO-konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet endelig er ratifisert i Norge. Her er leder i Unio, Ragnhild Lied, Julie Lødrup i LOs ledelse og leder i YS, Hans-Erik Skjæggerud foran Stortinget torsdag 1. juni.

Et historisk steg for et arbeidsliv fritt for trakassering

Fagbevegelsen feirer at ILO-konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet endelig er ratifisert i Norge.

Et likestilt arbeidsliv

 – Vold og trakassering mot jenter og kvinner er et av de mest seiglivede menneskerettighetsbruddene i verden. Ved å ratifisere ILO-konvensjon 190 gir Norge et viktig signal om at arbeidslivet skal være fritt for vold og trakassering.

Som det første landet i Norden, tar Norge det siste steget og ratifiserer International Labour Organization (ILO) konvensjon 190 om vold og trakassering i arbeidslivet. Det nesten på dagen fire år etter den ble vedtatt.

– Det er et betydelig skritt i retning av å skape tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljøer verden rundt, sier Julie Lødrup i LOs ledelse.

Et arbeidsliv uten vold og trakassering

ILO-konvensjon 190 er den første internasjonale konvensjonen som anerkjenner alles rett til et arbeidsliv uten vold og trakassering. Kvinne- og diskrimineringsperspektivet er sentralt for konvensjonen og det er av stor betydning i en verden hvor kvinners rettigheter stadig opplever tilbakeslag. Samtidig som vi feirer denne milepælen, er det viktig å reflektere over hva mer som kan gjøres for å bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet.

– Flertallet av de arbeidende i verden har ikke kjøreregler som beskytter mot vold og trakassering i arbeidslivet. Det dype engasjementet fagforeninger over hele verden viser i dette spørsmålet så vi spesielt under forhandlingene i Genève og gjorde at resultatet ble over all forventning, slår Lødrup fast.

Mer enn én av fem har opplevd vold eller trakassering

Mer enn én av fem arbeidstakere har opplevd fysisk, psykisk eller seksuell vold og trakassering på jobben, ifølge den første globale arbeidsvold-rapporten noensinne.

Rapporten viser også at grunnen til at mange menn og kvinner vegrer seg for å rapportere at de har blitt utsatt for vold og trakassering er skam, manglende tillit eller fordi uakseptabel oppførsel blir sett på som «normalt». Tilsvarende begrunnelser er kjent i norske undersøkelser og rapporter om norske arbeidsforhold.

Skam og manglende tillit

– Ratifiseringen av ILO-konvensjon 190 er et viktig signal om Norges forpliktelse til å beskytte arbeidstakere og fremme respektfulle og gode arbeidsmiljøer for alle. Norske arbeidstakere trenger den kraften ILO er, i arbeidet for et anstendig arbeidsliv og det globale arbeidslivet trenger at Norge bidrar til bred oppslutning om denne viktige konvensjonen.

Med klare standarder og retningslinjer for forebygging, håndtering og bekjempelse av vold og trakassering på arbeidsplassen har konvensjonen ført til presiseringer i arbeidsmiljøloven. Presisjonene tydeliggjør arbeidstakeres rett til å arbeide i et arbeidsmiljø trygt og fritt for vold og trakassering, samt at det synliggjør at vernet også gjelder seksuell trakassering og psykososialt arbeidsmiljø.

Et anstendig arbeidsliv sikrer velferd og velstand for alle

– Selve grunnmuren til ILO at et anstendig arbeidsliv sikrer velferd og velstand for alle. Det er ikke nok at vi i Norge har et godt arbeidsliv så lenge arbeidende i verden ikke har det. For oss i arbeidstakerorganisasjonene er det viktig å understreke at et organisert arbeidsliv hindrer ulikhet og er en viktig bærebjelke i et velfungerende demokrati.

Første skritt, men rom for forbedring

Selv om LO applauderer de positive presiseringene, er det viktig å erkjenne at det fremdeles er rom for forbedring. Ratifiseringen av ILO-konvensjon 190 må være et første skritt i en større innsats for å styrke arbeidet mot vold og trakassering i Norge og resten av verden. Vi håper regjeringen vil følge opp med å implementere ytterligere virkemidler og tiltak for å sikre at arbeidstakere er beskyttet og at alle arbeidsplasser er trygge, inkluderende og respektfulle:

  • Økt bevisst og opplæring om vold og trakassering i arbeidslivet. Det er avgjørende at både arbeidsgivere og arbeidstakere er godt informert om sine rettigheter og plikter, og at de har tilgang til ressurser og støtte dersom de blir utsatt for eller vitne til vold eller trakassering.
  • Styrke tilsyns- og håndhevingsmekanismer. Regjeringen bør sikre at det finnes effektive systemer for å håndtere rapporterte tilfeller av vold og trakassering, og at det er konsekvenser for dem som bryter regelverket. En slik styrking vil bidra til bedre kultur hvor vold og trakassering ikke tolereres og hvor alle kan føle seg trygge på arbeidsplassen. Et tilfelle av vold eller trakassering på arbeidsplassen er alles problem – ikke kun individene som er direkte involvert.
  • Økt samarbeid mellom myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner for å utvikle og implementere beste praksis for forebygging av vold og trakassering. Gjennom dialog og samarbeid kan vi skape sterke, gode og inkluderende arbeidsmiljøer hvor alle kan utføre sitt arbeid uten frykt for vold eller trakassering.

Kontakt