Arbeid til alle

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaArbeid til alle

Arbeid til alle

Arbeid til alle er alltid jobb nummer én for LO og arbeiderbevegelsen. Et arbeid å gå til og en lønn å leve av, er grunnleggende menneskerettigheter og selve grunnlaget for den jobben vi i LO utfører.

En trygg arbeidsplass med en lønn man kan leve godt av, ligger også til grunn for at den enkelte skal ha frihet og trygghet til å kunne leve det livet man ønsker. Du kan nærmest si at arbeid til alle er svaret på svært mange utfordringer. 

For uten denne grunnleggende sikkerheten er det vanskelig å ta del i fellesskapet og samfunnslivet.

Grunnmuren i arbeidslivet

Helt siden 1800-tallet har norsk arbeiderbevegelse kjempet fram kollektive avtaler og arbeidstakerrettigheter som har gjort det norske arbeidslivet til et av de beste i verden. Både for arbeidstakerne og dem som eier bedriftene. 

Faste ansettelser er grunnmuren i arbeidslivet, og sikrer den enkelte trygghet i hverdagen. 

Og trygghet fører til at den enkelte arbeidsplass får mye igjen i form av motiverte, kompetente og omstillingsdyktige arbeidstakere som skaper større verdier. 

Dette er måten vi har gjort det på, og må fortsette å gjøre det på i Norge. Å bake kaka større, slik at det blir mer å dele på. 

Samarbeid

Både partene i arbeidslivet og myndighetene her i landet har ofte klart å bli enige om kompromisser, slik at man får flest mulig i arbeid. 

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner har bidratt sterkt til den økonomiske veksten her i landet, og ikke minst til mer frihet for store deler av befolkningen. 

Arbeidsliv under press

Men alt dette er under press. 

Både i Norge og i mange deler av verden er det en økende grad av individualisering, og at det kollektive vernet for arbeidstakerne, både i lovverk og tariffavtaler, svekkes, motarbeides og bygges ned. 

I den senere tid har vi sett at andelen som er i jobb, den såkalte sysselsettingsandelen, går ned. Dette har vært Norges paradegren internasjonalt, men vi kan bli innhentet av land vi ikke har pleid å sammenligne oss med. 

Flere faller ut av ledighetsstatistikkene og faller varig utenfor arbeidslivet. 

Selv om vi for tiden opplever en svak økonomisk oppgang, er altfor mange fortsatt arbeidsledige. Ikke minst er andelen ledige unge både sterkt bekymringsverdig i seg selv, men også uverdig for landet vårt. 

Mer må gjøres for å få flere i jobb, både dem som er jobbsøkere og dem som har falt ut av statistikkene. 

Krever aktiv politikk

Det gode norske arbeidslivet forblir ikke godt av seg selv. Det krever en aktiv politikk for å holde det ved like. 

Vi i LO mener at sysselsettingen ikke handler om flaks eller uflaks, den handler om politikk. Politikk som legger til rette for at det skapes arbeidsplasser.

Oljeeventyret var ikke flaks, men resultatet av kloke politiske valg og hardt arbeid. Det var ikke gitt at fellesskapet skulle få inntektene fra oljen. Det hadde ikke gått sånn hvis Høyre og Frp hadde fått bestemme. 

At Norge klarte seg gjennom finanskrisen med Europas laveste arbeidsledighet var heller ikke flaks, men resultatet av en politikk for høy sysselsetting.

Når arbeiderbevegelsen ber om aktiv næringspolitikk, er svaret ofte det motsatte fra høyresiden. De tror på Norge den ene dagen, og skal selge Norge den andre dagen. 

LO vil ikke selge, privatisere og avvikle. Vi vil satse og utvikle.

Tryggheten i arbeidslivet

Vi vil ha både trygghet for arbeid og trygghet i arbeid.

Det betyr faste stillinger med full lønn, mindre mulighet for midlertidige ansettelser og bort med kontrakter uten lønn mellom oppdrag. Det betyr offentlige innkjøp som fremmer seriøse leverandører og et styrket trepartssamarbeid. 

Og det betyr mer ressurser og muligheter for Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet og andre myndigheter til å avsløre og fjerne de useriøse aktørene.

Den norske samarbeidsmodellen, med trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, er ikke en trussel, men et konkurransefortrinn for norske bedrifter og et viktig grunnlag for å lykkes med å skape nye arbeidsplasser i Norge. 

Modellen bidrar til små forskjeller, høy kompetanse og høy tillit som er viktig for å takle omstilling i arbeidslivet. Det å være organisert er en bærebjelke i det norske samfunnet og for vår felles velferd. 

Organisering er nøkkelen

Et organisert arbeidsliv har sikret moderate lønnsoppgjør, og har sammen med lav rente og lav kronekurs ført til at ledigheten ikke har økt ytterligere. 

Ikke minst hjalp LO til med svært moderate lønnsoppgjør gjennom hele den såkalte oljesmellen, som landet vårt har vært gjennom de senere år. 

Å styrke det organiserte arbeidslivet er viktig for å sikre verdiskaping og jobbvekst i Norge, og avgjørende for en vellykket næringspolitikk.

Det viktigste vi som samfunn gjør for å gi trygghet og muligheter i møte med utfordringene i fremtiden, er å satse på kompetanse. Norge trenger en kompetansereform for å gjøre livslang læring til en realitet. Vi må samtidig sørge for at mange flere fullfører og består en videregående opplæring.

Trygghet for arbeid og inntekt, medbestemmelse på jobben og et godt arbeidsmiljø er viktig for oss som enkeltmennesker. 

Men det er også viktig for samfunnet. Trygge arbeidstakere våger mer, sier fra når det trengs og bidrar til omstillinger og utvikling. 

I deler av arbeidsmarkedet vårt ser vi i dag en helt feil bruk av arbeidskraften, i form av sosial dumping, dårlige sikkerhets- og boforhold, og kortsiktige løsninger som rammer både arbeidstakernes helse og arbeidslivets produktivitet.  

Det har negative konsekvenser for den enkelte, det endrer maktforholdene i arbeidsmarkedet, og det undergraver på sikt hele den norske arbeidslivsmodellen.

Kampen for et anstendig arbeidsliv vinnes ikke først og fremst gjennom lovverk, men ved å sikre et godt organisert arbeidsliv basert på maktbalanse mellom partene og landsomfattende tariffavtaler.

LO tar kampen for alt dette, med arbeid til alle som jobb nummer 1. 

Arbeid til alle er jobb nummer én!

  • Arbeidsmarkedspolitikken må styrkes og ha som mål å hindre utstøting og føre flest mulig tilbake til arbeidslivet. Fokus på kompetanse. 
  • Fast ansettelse i hel stilling må være hovedregelen
  • Alle under 25 år må sikres et tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring
  • Permitteringsregelverket må være godt tilpasset den løpende situasjonen og praktiseres fleksibelt

Kontakt

Nyheter om Arbeid til alle