Samfunnsnotat nr 4.21 - Likestilling gir mindre økonomisk ulikhet – og omvendt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En person ser ut av vinduet fra et mørjt rom
Foto: Katarzyna Sonnewend / Plainpicture / NTB

Samfunnsnotat nr 4.21 - Likestilling gir mindre økonomisk ulikhet – og omvendt

Økt likestilling mellom kvinner og menn er viktig for å redusere økonomisk ulikhet. En av grunnene til at Norge scorer høyt på ulike globale likestillingsindekser, er at vi har relativt høy grad av økonomisk likestilling mellom kvinner og menn. Men fremdeles er det, også i Norge, systematiske forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder økonomi. Disse forplanter seg gjennom livsløpet og får konsekvenser for helse og levekår.

Ulikhet

Et mål for de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn er forskjellen i bruttoinntekt. Her utgjør kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt om lag 70 % av menns (2019-tall). For de fleste som arbeider, utgjør lønna den viktigste inntektskilden og lønnsfordelingen er viktig for inntektsfordelingen. Ulikelønn og at kvinner oftere arbeider deltid forklarer noe av dette, men ikke alt. 

Dette notatet gir en kortfattet oppsummering av noen sentrale områder som bidrar til økonomisk ulikhet mellom kvinner og menn: Arbeid og lønn, formue og kapitalinntekter, vedvarende lavinntekt og trygder og overføringer. Oppsummert viser gjennomgangen at økonomiske forskjeller som følge av arbeid er viktige. Samtidig har formue og kapitalinntekter økende betydning for økonomisk ulikhet i Norge. Her er kjønnsforskjellene enda større. Trygder og overføringer, slik de er innrettet i dag, bidrar til utjevning mellom menn og kvinner. For kvinner er særlig de helserelaterte ytelsene viktige: sykelønn, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Les hele samfunnsnotatet her!

Kontakt