Utdanningsfond

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaUtdanningsfond

Mennesker under utdanning
LOs utdanningsfond yter støtte til LO-medlemmer som ønsker påfyll av kunnskap

Utdanningsfond

LOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. Tolv LO-forbund har rettigheter i fondet.

Liste over forbund som har rettigheter i LOs Utdanningsfond:

 • Norsk Arbeidsmadsforbund
 • Fellesforbundet
 • Handel og Kontor i Norge
 • EL og IT Forbundet
 • Norsk Nærings - og Nytelsesmiddelarbeidsforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Tjenestemanslag
 • Forbundet for ledelse og teknikk
 • Fagforbundet
 • Industri Energi

Retningslinjer

LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i fondet. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990.

Disse retningslinjene er fastsatt av LOs sekretariat 8. april 2018.

Sekretariatet oppnevner et Tildelingsutvalg, og innstiller overfor Representantskapet ved behandlingen av fondets regnskap.

1. Fondet yter

a) Støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi.

Ved lengre studier gir ikke tildeling et år automatisk rett til stipend for kommende studieår.

Søknad må sendes og bli vurdert for det enkelte undervisnings år. Stipendet utlyses åpen søknadsfrist.

b) Stipend til etter- og videreutdanning

Det gis støtte til utdanning av kortere varighet (minimum av 30 timers varighet) enn etter pkt a) til:

 • Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket vedkommende er i eller omskolering til annet yrke.
 • Paragraf 3,5 i opplæringsloven.
 • Utdanning med sikte på studiekompetanse.
 • Grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring
 • Grunnskolefag og kurs innen Yrkesnorsk  
 • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.

Innen IKT gis det bare støtte fra utdanningsfondet til grunnleggende dataopplæring og datakortet. For å sikre at opplæringen leveres fra seriøse leverandører godkjennes i utgangspunktet bare opplæring gitt av vårt eget studieforbund AOF. Dersom AOF-avdelinger i enkelte områder ikke kan tilby slik opplæring kan Tildelingsutvalget godkjenne slike leverandører etter særskilt vedtak.

Fortløpende behandling

Søknadene vedrørende korte kurs behandles fortløpende. Søknader må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve, anses denne som avslutning av studiet. 

Søknad om stipend etter pkt a) og b) kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet. Søknad sendes Utdannings-fondet på fastlagte søknadsskjema. Søknaden skal om mulig sendes elektronisk.

c)  Utvikling og tilrettelegging av opplæringstiltak for etter- og videre-utdanning, faglig og yrkesmessig. Det gis støtte til utvikling av bl.a.:

 • Læreplaner
 • Undervisningsmateriell
 • Læremidler
 • Søknader etter dette punktet kan fremmes av LO, AOF Norge og fagforbundene med avtale om Lavlønnsfondet.

Søknad om utviklingsmidler mv. kan fremmes av LO, AOF Norge og fagforbundene tilsluttet Utdanningsfondet.

d) Det gis støtte til forberedelse, tilrettelegging, utvikling og gjennomføring av opplæringstiltak som kan fremme og styrke tillitsvalgtes innflytelse i internasjonaliseringen av arbeidslivet, herunder Internasjonale kurs og AOFs språk kurs.

Stipend til Internasjonale kurs og AOFs språk kurs kan søkes av tillitsvalgte og enkeltmedlemmer i LO tilsluttet Utdanningsfondet.

2. Rettigheter

Rettigheter i fondet har søknadsberettiget som har minst 3 års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet og 1 års medlemskap til Praksiskandidat eller Påbygging til generelt  studie kompetanse som tilhører en overenskomst/tariffområde som var med på innbetaling til Lavlønnsfondet eller de som har kjøpt seg inn i ordningen i ettertid.

For stipendsøknader (pkt. 1a og b) gjelder:

 • Arbeidsledige omfattes av ordningen hvis de før de ble ledige tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen.
 • Valgte og fastlønte i LO-systemet omfattes dersom de var med på den frivillige trekkordningen til Lavlønnsfondet.
 • For deltidsansatte settes grensen for å bli omfattet av ordningen til 15 timer pr uke.
 • Student- og elevmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem, og hvis de før dette tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen.
 • Lærlinger omfattes ikke av ordningen for den opplæring som omfattes av lærlingeforholdet.

3. Stipend/støtte ytes til

Stipend etter pkt. 1a) og b) dekkes følgende utgifter:

 • Kursavgifter
 • Eksamensavgifter
 • Merutgifter til nødvendig midlertidig bosted
 • Materiell. Det gis stipend til PC
 • Tapt arbeidsfortjeneste (kun for yrkesaktive).

Med unntak av siste strekpunkt er støtte til ovennevnte formål i prinsippet fritatt fra skatt.

Tapt arbeidsfortjeneste er imidlertid skattepliktig.

Støtte etter pkt. 1c) og d):

 • Hvilke utgifter som dekkes avgjøres i det enkelte tilfelle.

Stipend/støtte fra Utdanningsfondet skal ikke dekke utgifter som normalt dekkes av arbeidsgiver eller av offentlige finansieringsordninger.

4. Søknadsbehandling

Søknaden må være tilfredsstilende utfylt, både av søker og fagforbund.  

Mangelfulle søknader vil returneres til søker.

Bekreftelse på utgifter det er søkt støtte til, sendes etter at stipendet er innvilget.

Det forutsettes at stipendet benyttes i det studieåret det er innvilget.

Søknader behandles av Tildelingsutvalget etter innstilling fra Utdanningsfondets sekretariat.

Tildelingsutvalget rapporterer til Fondsstyret.

5. Ankebehandling

Eventuelle anker på avgjørelser fattet i Tildelingsutvalget behandles av Fondsstyret.

Avgjørelser fattet av Fondsstyret kan ikke ankes.

6. Utbetaling/rapportering m.v.

For tildelte stipend pkt 1a) og b) gjelder:

Utbetaling

Før utbetaling av stipend kan skje må det foreligge bekreftelse om opptak fra utdanningsinstitusjon, samt bekreftelse på utgifter det er søkt støtte til og at søker er fortsatt medlem.

Ved utbetaling må det fremgå hva som er eventuelt skattepliktig beløp.

Avbrudd av utdanning/forandringer i forhold til opprinnelig søknad.

Stipendmottaker plikter å opplyse LOs utdanningsfond om eventuelle avbrudd av studiene, forandringer i forhold til opprinnelig søknad, og grunn til dette. Ved avbrudd/forandring av studier kan stipendet helt eller delvis trekkes tilbake.

Rapportering

Stipendmottaker plikter å rapportere om bruk av midlene og framlegge dokumentasjon for gjennomført utdanning/deler av utdanning.

Dette skal skje senest 1 måned etter endt studieår, eller den periode det er gitt stipend til.

For tildelt støtte etter pkt 1c) og d) fastsettes vilkår for tilsvarende forhold i det enkelte tilfelle.

Utbetalt stipend kan kreves tilbakebetalt om retningslinjene ikke er fulgt.

Satser LOs utdanningsfond

Oversikt over satser for skoleåret  2023-2024

Helårsutdanning på hel -og deltid: inntil kr 13500,- pr. skoleår:  Åpen frist

Praksiskandidat:  inntil  kr 10500,-

Korte kurs: inntil kr 4000,-

Kontakt

Nyheter fra utdanningsfondet