Vi støtter Vestfold og Telemark Arbeiderpartis uttalelse om NTP

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto Jernbanedirektoratet

Vi støtter Vestfold og Telemark Arbeiderpartis uttalelse om NTP

LO Vestfold og Telemark ønsker raskest mulig planlegging og utbygging av dobbeltspor helt til Grenland. Det må utvikles togstopp og knutepunkt i Skien sentrum, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Torp, Stokke og Tønsberg. Planlegging og bygging av Grenlandsbanen med kobling til Sørlandsbanen må komme i gang snarest mulig.

Vestfold og Telemark Arbeiderparti vedtok på sitt årsmøte 13. mars en uttalelse om NTP som vi i LO støtter fullt ut:

Effektiv og miljøvennlig transport er grunnlaget for regional utvikling

Utfordringsbildet frem mot 2050 viser at det er i byer og i by-områder behovet for mobilitet og transport vil øke mest. Dette er områder som allerede i dag utfordres av kø, arealknapphet og krav til effektiv transport. Jernbanens fortrinn er å frakte mange mennesker eller store volumer raskt, energi- og arealeffektivt på daglige reiser, til og mellom byer. Jernbanens viktigste rolle i transportsystemet  er dermed å sikre en effektiv og miljøvennlig transport mellom byer og regioner. Dette må styrkes!

Vestfoldbanen – flaskehals eller mulighet?

InterCity strekningen gjennom Vestfold og Telemark er, med over 7,8 millioner reisende årlig, den klart mest trafikkerte av dagens InterCity strekninger og stod i 2019 for over halvparten av all passasjertrafikk i InterCity triangelet.  Av denne trafikken utgjorde reisende på de sju stasjonene mellom Tønsberg og Skien nesten 2,7 millioner, som i følge Bane NOR vil øke til over 7 mill i 2032 [1] med videre InterCity-utbygging og innføring av to tog i timen sør for Tønsberg. I flere rapporter til Samferdselsdepartementet peker Jernbanedirektoratet og Bane Nor på kapasitetsutfordringer i strekningen Tønsberg – Skien. Det er derfor behov for at full utbygging for hele strekningens sikres.

Sammenkobling av Vestfold og Sørlandsbanene er grunnlaget for en bærekraftig transportutvikling for en hel landsdel

En videre satsning på Grenlandsbanen vil koble Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen.

Dette vil skape et helhetlig og sammenhengende togtilbud på strekningen Stavanger – Oslo slik at landsdelen kan utvikles i retning av et lavutslippssamfunn og knytte sammen regionene våre til felles bo- og arbeidsområder. Dette vil ha avgjørende betydning for at flere velger tog som sitt foretrukne kollektivtilbud og reisende kan i større grad enn tidligere arbeidspendle i begge retninger over lengre distanser enn før.

Regjeringen har lagt frem sin klimaplan for 2021-2030, der det blant annet stilles strenge krav til transportsektoren og hvor regjeringen via klimaplanen viser til at man ønsker en videre satsing på jernbanen.

Vestfold og Telemark Arbeiderparti forventer at dette følges opp med konkret handling og ber om at følgende sikres i første periode av Nasjonal transportplan 2022 – 2033:

* Raskest mulig planlegging og utbygging av dobbeltspor helt til Grenland

* Utvikle togstopp og knutepunkt i Skien sentrum, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Torp, Stokke og Tønsberg

* Planlegge og bygge Grenlandsbanen med kobling til Sørlandsbanen