Strategi for sjeldne jordartsmineraler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Strategi for sjeldne jordartsmineraler

LO og NHO har i samarbeid utviklet en strategi for sjeldne jordartsmineraler. Ett av de største feltene for sjeldne jordartsmetaller ligger i Nome i Telemark. Næringsminister Jan Christian Vestre gikk langt i å si at Fensfeltet i Nome er et av de mest aktuelle områdene for den nye satsingen på å gjøre Norge mer sjølforsynt på sjeldne jordartsmetaller.

Det var stor spenning knyttet til hva LO og NHO ville anbefale da Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid åpnet konferansen for å lansere den felles strategien for innspill til regjeringen om sjeldne jordartsmineraler.

Peggy og Almlid åpner strategikonferansen.jpg

Begge pekte på at tilgangen til mineraler og metaller var en forutsetning for å få til det grønne skifte. Når 98 % av europas behov for disse mineralene hentes utenfor Europa er vi svært sårbare. Kina står for hoveddelen av all produksjon av metaller som kobber, nikkel, kobolt og litium. Europa er med andre ord helt avhengig av Kina for å kunne oppnå sine klimamål.

Alf Reistad legger fram Fensfeltet.jpg
Caption

 

Alf Reistad fra Rare Earth Norway AS presenterte de foreløpige funn bedriften hadde gjort gjennom sine prøveboringer på Fensfeltet i Nome. Foreløpig har de boret ned til ca 1000 m men fortsatt gjennstår det mye før de kan endelig fastslå hvor stort og driveverdig dette feltet er. Han antydet at de trengte statlige garantier for å kunne fullføre undersøkelsene.

Fens feltet inneholder stoffer som brukes til å lage permanentmagneter som brukes i en rekke elektriske komponenter som blant annet elektriske biler.

Næringsminister Jan Christian Vestre pekte på at det blir ikke noe grønt skifte uten sjeldne jordartsmetaller. Her kan Norge være en viktige bidragsyter for sikkerheten for tilgang til sjeldne metaller i Europa. 

Regjeringen legger opp til at det legges fram en melding om mineralstrategi før jul i år. En av de viktige momentene blir hvordan man skal håndtere avfallsstoffene av utvinningen.

Ministeren pekte også på at de var i ferd med å inngå en avtale med EU fordi EØS avtalen dekker ikke det grønne skifte. Man jobber også overfor USA for å få til et samarbeid om mineralsikkerhet. 

Noe av det viktigste han meddelte var at staten ville gå inn med garantier eller lån i størrelseorden 60 milliarder fram til 2025 for å sikre det grønne industriskiftet. Det kan også bli aktuelt å ha statlig eierskap på noe av satsningen, uten at det er trukket noen endelig konklusjon på dette.

Han  var osgå opptatt av at man må gjøre noe med behandlingstiden for konsesjoner. I dag tar det alt for lang tid. Det handler om å kunne kjøre flere parallelle løp for å redusere tiden drastisk, slik at man kan starte utbyggingen.  Det er en systemsvikt når det for eksempel tar 2 år for å få svar på en søknad om konsesjon på kraft.

For å øke kompetansen må disse fagene i enda større grad inn i forskning og utvikling og som egne fag i skolen. Mineralstrategien må åpne opp for verdens mest bærekraftige industri, og vi må gjennbruke avfallsressursene slik at det blir en del av sirkulærøkonomien.

Tilslutt pekte han på at lokalsamfunnene som avgir arealer må sitte igjen med noe av verdiskapingen og pekte spesielt på at Fensfeltet i Nome burde være et av de feltene det satses på.

Jan Kristian Vestre.jpg

Det var en fornøyd gjeng som kunne overrekke næringsministeren den nye strategien for sjeldne jordartsmetaller.

Overekkelse av strategirapport for sjeldne jordartsmetaller.jpg

Du kan lese hele strateginotatet her

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no