LO Vestfold og Telemark vil ikke dele fylkeskommunen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO Vestfold og Telemark vil ikke dele fylkeskommunen

Flertallet i LO Vestfold og Telemark sitt regionråd har vedtatt høringssvar med konklusjonen at LO ikke vil dele Vestfold og Telemark fylkeskommune.

LO Vestfold og Telemark mener at tjenestetilbudet til innbyggerne i fylket ikke er tjent med en deling. Ingen fylkesveger blir bedre, ingen får bedre tannhelse, ingen får bedre videregående opplæring, og det blir garantert ingen bedre næringsutvikling på å først bruke to år på å slå sammen og deretter bruke to år på å splitte opp. LO Vestfold og Telemark er selvfølgelig klar over at de ansatte i fylkeskommunen er delt i  spørsmålet om splitting eller ikke, og at de ansattes organisasjoner har avgitt nøytrale høringsuttalelser. LO er likevel av den oppfatning at brukerne av fylkeskommunens tjenester er tjent med at det nye fylket ikke splittes opp igjen. Under følger vårt høringssvar:

 

Høring om deling av Vestfold og Telemark  


LO Vestfold og Telemark har mottatt høringsbrev fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune om deling av Vestfold og Telemark med svarfrist 27. januar. Der er vi bedt om å svare på to spørsmål 


1. Om kommunen/din organisasjon mener at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal deles eller ikke deles  


2. En begrunnelse for kommunen/din organisasjon sitt standpunkt 


I utgangspunktet var LO Vestfold og Telemark imot sammenslåingen fordi vi hadde et vedtak fra tidligere som også inkluderte Buskerud. Slik det var i en tidligere forsøksperiode med Buskerud, Vestfold og Telemark som ble avsluttet. Det viktigste spørsmålet vi har stilt oss i prosessen er hva er våre innbyggere og næringsliv best tjent med på lang sikt. Etter en behandling og drøfting med våre forbund, samt at vi har gått igjennom beslutningsgrunnlaget har vi trukket den konklusjonen at det er flere ulemper ved å skille fylkene igjen enn å opprettholde dagens struktur. Svar på spørsmål 1 er da at LO mener at Vestfold og Telemark fylkeskommune ikke skal deles. 


LO Vestfold og Telemark var imot sammenslåingen. Mye basert på usikkerhet og at de som skulle leve med beslutningen ikke ble tilstrekkelig hørt. I begge de gamle fylkeskommunene Vestfold og Telemark var det vedtak på at man ønsket Buskerud, Vestfold og Telemark som region. En større og sterkere region vil sikre at vi lettere kan utvikle og ikke avvikle det regionale nivået. LO vil jobbe for og å ytterligere forsterke regionen med å tilføre nye oppgaver til fylkeskommunen. Vi er bekymret for den posisjonen fylket setter seg i hvis vi nå skal gå løs på nok en omstilling der viktige utviklingsprosesser og arbeid blir satt på vent fordi vi skal finne igjen den gamle organiseringen. 


Gjennom to år har den nye fylkeskommune hatt betydelige utfordringer, slik både kommuner og nasjonen har hatt, med pandemien. Likevel har man bygget en ny organisasjon, etablert fagmiljøer og startet utviklingsarbeid. Trolig hadde man kommet enda lenger om hverdagen hadde vært normal. Resultatet av en oppsplitting betyr mye ressursbruk på å splitte fagmiljøer, organisere ansatte, etablering av fagsystemer, harmonisering av nye ansattgrupper - ja, alt som ikke handler om utviklingsarbeid og drift for å levere best mulig tjenester til innbyggere, næringsliv og besøkende i fylket. 
Vi skal behandle de ansatte på en forutsigbar og ordentlig måte. Ved å sikre dagens organisering, skapes det trygghet og motivasjon til en fortsatt helhetlig utvikling hos alle kommuner i Vestfold og Telemark. 


LO er også av den oppfatning at det å bruke ytterligere 100 millioner kroner på å splitte opp fylket igjen er dårlig bruk av ressurser. Dersom staten har så mye ressurser til rådighet vil vi heller at det brukes på tjenester til innbyggerne i form av vei, skole og kulturtilbud.  
LO Vestfold og Telemark vil også legge vekt på hva næringslivets gjennom deres egen organisasjon NHO i fylket sier i sitt vedtak. NHO sier at gjennom det nye fylket får bedriftene tilgang på riktig og tilstrekkelig kompetanse for å lykkes. Vestfold og Telemark sammen gir ett bo- og arbeidsmarked hvor folk kan tilby sin kompetanse over et større geografisk område. Vi har sett at struktur bygger kultur på den måten at det nye fylket har fått folk til å oppdage jobbmuligheter i hele regionen fremfor for eksempel kun å rette blikket innover mot hovedstaden. Bedrifter og bransjer har funnet hverandre i nye samarbeid. Industribedrifter i gamle Vestfold er blitt med i den grønne industriklyngen i Grenland, næringsmiddelindustrien og verdikjeden «fra jord til bord» har et enda sterkere fotfeste når vi ser regionen under ett og reiselivet og kulturbransjen ser nå helt nye muligheter i markedet med et helhetlig tilbud fra kyst til fjell med vår spennende kultur, historie og natur. Universitetet har 5 campus i Vestfold og Telemark, og sammen med de videregående skolene, Fagskolen og private aktører bidrar de til nødvendig kompetanseutvikling i samarbeid med arbeidslivet. Det er viktig å se dette tilbudet samlet. 
Mange er bekymret for den geografiske avstanden i et stort fylke, men pandemien har vist oss at avstand har langt mindre betydning enn tidligere, fordi vi benytter oss av digitale løsninger. 


Forutsigbarhet for bedriftene er viktig. Det må være enkelt å forholde seg til myndighetene når en bedrift ønsker å utvikle arbeidsplasser og verdier i fylket sitt. Nå har vi nettopp vært gjennom en sammenslåing og vi er ennå ikke ferdig med koronapandemien. En ny oppdeling av fylket vil gi usikkerhet og kompleksitet, og en slik prosess vil også ta energi fra de oppgavene vi mener er aller viktigst nå – nemlig å skape arbeidsplasser samtidig som vi løser bærekraftsutfordringene. 


LO Vestfold og Telemark mener at tjenestetilbudet til innbyggerne i fylket ikke er tjent med en deling. Ingen fylkesveger blir bedre, ingen får bedre tannhelse, ingen får bedre videregående opplæring, og det blir garantert ingen bedre næringsutvikling på å først bruke to år på å slå sammen og deretter bruke to år på å splitte opp. LO Vestfold og Telemark er selvfølgelig klar over at de ansatte i fylkeskommunen er delt i spørsmålet om splitting eller ikke, og at de ansattes organisasjoner har avgitt nøytrale høringsuttalelser. LO er likevel av den oppfatning at brukerne av fylkeskommunens tjenester er tjent med at det nye fylket ikke splittes opp igjen. 


LO Vestfold og Telemark er selvfølgelig klar over at de ansatte i fylkeskommunen er delt i spørsmålet om splitting eller ikke, og at de ansattes organisasjoner har avgitt nøytrale høringsuttalelser. LO er likevel av den oppfatning at brukerne av fylkeskommunens tjenester er tjent med at det nye fylket ikke splittes opp igjen.