LO er snart 1 million medlemmer!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO er snart 1 million medlemmer!

I denne artikkelen oppsummerer LO Vestfold og Telemark LO Kongressen

LO ER SNART 1 MILLION MEDLEMMER! 
LOkongressen – landets største politiske verksted – ble gjennomført i forrige uke. Peggy Hessen Følsvik ble enstemmig valgt som LOleder, med Sissel M. Skoghaug som 1. nestleder og Steinar Krogstad som 2. nestleder. Før de startet sine karrierer i fagbevegelsen har Peggy bakgrunn fra luftfarten, Sissel er utdannet sykepleier og Steinar jobba i Veidekke. Det er aller første gang at en sykepleier er valgt inn i LOs ledelse og det er første gang LO ledes av en kvinne fra privat sektor. 


Den store gjengen fra Vestfold og Telemark som deltok på kongressen, er veldig fornøyd med resultatet etter fem lange dager med møtevirksomhet. LO Vestfold og Telemarks egne delegater var aktive på talerstolen. Olaug Skau, Arnfinn Hansen og Silje Iren Klemetsvold talte bl.a. om utdanning og Yveien, anbud i kollektivtraffikken, viktigheten av tariffavtaler, LOungdommens muligheter for påvirkning og tidspunkt for Kongressen. 

Ulikhet 
Peggy manet til kamp mot økende ulikhet. Å redusere forskjeller er en kjerneoppgave for LO. Ulikhet går ut over tilliten og samholdet blant folk. Viljen til å ofre noe for hverandre. Viljen til å stå sammen. Men om ulikhet er som gift for den norske modellen, så er den norske modellen vårt beste våpen mot ulikhet, sier LO lederen. 

Seriøst arbeidsliv 
Det viktigste for å bekjempe ulikhet er arbeid til alle i et seriøst arbeidsliv. I LOs nye handlingsprogram slås det fast at vi vil avvikle innleie fra bemanningsbyråer som fortrenger faste stillinger i hele arbeidslivet. Bemanningsbransjen undergraver det seriøse organisert arbeidslivet, og utviklingen har gått i feil retning. 

Strøm 
LO mener det må være en overordnet ambisjon at vi igjen får en balanse mellom forbruk og produksjon av kraft, som fører oss tilbake til normale norske kraftpriser i Syd-Norge. Inntil prisene er stabilisert er det viktig at statens strømstøtteordning videreføres og at det vurderes etablering av ordninger for deler av næringslivet som ikke har tilgang til langsiktige industrikraftordninger. Lange fastprisløsninger må videreutvikles. LO mener Energikommisjonen må se på hvordan det norske kraftsystemet kan sikres mot energikriser, inkludert gjennom styringen og bruken av magasinkapasitet og mellomlandsforbindelser. 

Olje 
Eksport av olje og gass stod for ¾ av den totale norske vareeksporten i år. Norge har vært og er en sikker stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa. Fortsatt leteaktivitet og funn som sikrer en fortsatt stabil leveranse har en enda større betydning. LO vil utvikle og ikke avvikle sektoren. LOmener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt. 

Pensjon 
LO legger vekt på å forbedre ulike deler av pensjonssystemet. Det innebærer blant annet å jobbe for at sliterne i arbeidslivet skal får mer penger å leve av når de går tidlig av med pensjon. LO vil ha en offentlig utredning om hvordan pensjonen til sliterne kan styrkes. 
Det reises også som et konkret krav at minstesatsen for obligatorisk tjenestepensjon må økes fra to til fire prosent. LOs overordnede mål er at samlet pensjon ved 67 års alder skal gi en inntektsdekning på minst to tredeler av lønn. 
LO vil også at uføres alderspensjon skal skjermes mot levealdersjustering, i tillegg til at opptjeningen av alderspensjon må skje til 67 år. 
En ny, reformert avtalefestet pensjon (AFP) skal tette hullene og gi opptjening for alle år i en AFP-bedrift. 

Ungdom 
Det var mange unge delegater på kongressen, og det markerte seg veldig positivt med supre innlegg. De var spesielt opptatt av fokus på yrkesfag, Yvei for alle fag og ikke minst ungdommens innflytelse på LOs politikk. Også våre egne ungdommer; Arnfinn og Silje, ble lagt merke til. De blir viktige i LO Vestfold og Telemarks arbeide med å verve flere medlemmer. 

Og som Peggy slo fast; når vi møtes til nye kongress om knappe tre år er LO mer enn 1 million medlemmer. Det er ikke snakk om HVIS men NÅR vi passerer dette historiske tallet. 
 
Vedtatt av LO Vestfold og Telemarks regionråd 8. juni 2022