Bekymring vedrørende drift og bemanning ved Sykehuset Telemark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bekymring vedrørende drift og bemanning ved Sykehuset Telemark

Leserinnlegg fra LO Grenland og Fagforbundet Vestfold og Telemark om bekymring vedrørende drift og bemanning ved Sykehuset Telemark.

Bekymring vedrørende drift og bemanning ved Sykehuset Telemark

Dette var overskriften på bekymringsmeldingen som de tillitsvalgte ved Sykehuset Telemark sendte til styret ved sykehuset. For den som tar seg tid til å lese brevet, går det fram at det har over flere år vært foretatt innstramminger, nedskjæringer og nedleggelser av både sykehus og avdelinger. Behovet for disse tiltak skal vi ikke diskutere her. Det er helt sikkert mye som har vært fornuftig og viktig å foreta seg, samtidig som man kan stille spørsmål om effekten har blitt som tiltenkt. Men problemet som de tillitsvalgte forsøkte å ta opp med styret, er konsekvenser og erfaringer med stramme budsjetter over flere år. Blant annet skriver de tillitsvalgte følgende:

«På vegne av hovedverneombud og foretakstillitsvalgte i de største foreningene, vil vi tydeliggjøre våre bekymringer for driften av sykehuset, med bakgrunn i opplevelser og tilbakemeldinger fra de ulike ansatte gruppene. Vi ønsker å bidra til at ansatte trives på jobb og at STHF forblir en attraktiv arbeidsplass og at vi gir god pasientbehandling.»

Dette er en bekymringsmelding som etter vår mening må tas på det aller største alvor. Det står også respekt av direktør Tom Helge Rønning som i media uttaler forståelse for de tillitsvalgtes bekymring. Brevet fra de tillitsvalgte ble sendt til styret for sykehuset.

Styret ved Sykehuset Telemark  hadde sitt styremøte  15.desember.  Under eventuelt ble brevet tatt opp og kommentert av styreleder Oxum. Oxum kommenterte at han hadde forståelse for at brevet ble sendt, men ut over det mente han at styret ved sykehuset ikke hadde noe med saken å gjøre. Etter styreleders mening tilhørte saken administrasjonen, under ledelse av direktør. Vi stiller oss spørrende til en slik saksbehandling fra styrets leder. Styret ved Sykehuset Telemark har spesielt i de siste ti årene godtatt budsjetter med store innstramminger, som har hatt store konsekvenser for mange. Det framstår da veldig merkelig at når styret vedtar budsjett, (som de også vedtok på dette styremøte) ikke ønsker å behandle bekymringsmeldingen fra de tillitsvalgte. Bekymringsmeldingen berører nemlig konsekvensene av de budsjettene styret har vedtatt i flere år. Styret vedtar altså budsjettene, men konsekvensene for det de selv har vedtatt, vil de ikke røre. De henviser til administrasjonen. Dette er fra vårt synspunkt en ansvarsfraskrivelse av det ansvar et hvert styre har. Oxum henviste til lovverket, men det er vanskelig å se at styret ikke også i denne sak har det øverste ansvaret for de ansattes arbeidsplass og pasientbehandlingen. Den eneste som i styret hadde bemerkninger til Oxum´s synspunkt, var ansattrepresentant Johanne Haugan. Hun mente at når styret får seg framlagt et slikt alvorlig brev fra de tillitsvalgte og hovedverneombudet, da burde styret bruke tid på å snakke om det. Hun mente at styret i det minste burde pålegge administrasjonen å komme tilbake med svar på bekymringsmeldingen. Det forbauser oss, som overvar styremøte, at det ikke var noen flere styrerepresentanter som fant saken interessant nok til å ta ordet. Saken ble derfor lagt til side, uten at styret vedtok å oversende den til administrasjonen, så langt vi kunne forstå.

LO Grenland og Fagforbundet Vestfold og Telemark vil gjerne uttrykke støtte til de tillitsvalgte i deres bekymringsmelding sendt til styret. Vi vil også uttrykke forståelse ovenfor administrativ ledelse ved sykehuset for den vanskelige oppgaven de hver dag opplever. Men vi vil samtidig også uttrykke bekymring for den behandling brevet fra hovedverneombudet og de tillitsvalgte fikk i styremøte. Vi hadde forventet mer alvor  av styret, ved å motta en slik bekymringsmelding.

Vårt håp er at etter regjeringsskifte, vil økonomien til sykehusene gjenspeile de faktiske utfordringer som sykehusdriften har. Dagens overføringer  fra staten til sykehuset er for lav. Vi håper derfor at åtte år med sultefôring og innsparing, nå kan ta slutt. Vi ser fram til et bedre år i 2022, med håp om at epidemien vi står ovenfor, nå går mot slutten. Til slutt ønsker vi alle ansatte ved Sykehuset Telemark en riktig God Jul og et stort ønske om at det nye året skal løse de store utfordringer, som de tillitsvalgte har bragt fram.

LO Grenland. Fagforbundet Vestfold Telemark.